Ktl-icon-tai-lieu

bình luật luật cạnh tranh

Được đăng lên bởi Nguyễn Thuỳ Dương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÌNH LUẬN LUẬT CẠNH TRANH
Nguyễn Văn Huyên*
*Th.s Giảng viên Trường CĐVHNT & DL Sài Gòn
TÓM TẮT
Lịch sử kinh tế của loài người được đánh dấu khởi nguyên là hoạt động săn bắn
hái lượm chiếm đoạt sản phẩm tự nhiên, tiến dần lên nền kinh tế sản xuất tự túc tự
cấp, sau này lại được thay bằng nền kinh tế thị trường xen lẫn nền kinh tế kế hoạch
tập trung trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Thực tế lịch sử cho thấy chưa có một nền
kinh tế nào ưu việt hơn nền kinh tế thị trường bởi sự đa dạng hóa sở hữu, đa thành
phần kinh tế, đa chủ thể kinh doanh và đa lợi ích kinh tế ẩn chứa sự sáng tạo vô tận
của con người, nuôi dưỡng sự cạnh tranh để trở thành nguồn năng lượng không bao
giờ vơi cạn thúc đẩy kinh tế phát triển không ngừng càng làm cho cạnh tranh trở
thành quy luật tất yếu và là nguồn động lực không thể thay thế. Nơi nào triệt tiêu cạnh
tranh nơi đó triệt tiêu sự phát triển.
Trong bài viết này chỉ đề cập và phân tích hành vi cạnh tranh không lành mạnh
để có nhận thức đúng đắn về hành vi cạnh tranh lành mạnh và hành vi cạnh tranh
không lành mạnh đồng thời chỉ ra những bất cập trong Luật cạnh tranh của Việt Nam
so với luật lệ WTO.

ABSTRACT
COMMENT ON THE LAW OF COMPETITION
History of the humanity’s economy, marked ordinarily by hunting, picking fruit
or appropriating products , developed self-sufficiency economy. After that it
replacing the market economy mixed planned economy in a short time. Actually, the
history has showed that there has been had not so effective as the market economy has
because of its abundance; e.g. multiform, multi-economy, multi-economic profit. This
containing endless creation of human has made the competition without losing in
order to develop the economy. The competition has become a necessity, and it is a
power without replacing. Whereabouts of the stolen competition lost the development.
In this writing, I mention and analyze the behavior of unfair competition and
then I understand the unfair competition and the fair competition. Hence, I point out
the disadvantage of Vietnamese competition, compared to the law of WTO
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cạnh tranh kinh tế là sự ganh đua giữa các doanh nhân doanh nghiệp nhằm
giành lấy lợi thế tương đối để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.

1

Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất, phân phối với nhau hoặc có
thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán hàng
hóa, dịch vụ với giá cao, người tiêu dùng lại muốn mua được với giá thấp. Cạnh tranh
của một doanh nghi...
1
BÌNH LUẬN LUẬT CẠNH TRANH
Nguyễn Văn Huyên*
*Th.s Giảng viên Trường CĐVHNT & DL Sài Gòn
TÓM TẮT
Lịch sử kinh tế của loài người được đánh dấu khởi nguyên là hoạt động săn bắn
hái lượm chiếm đoạt sản phẩm tự nhiên, tiến dần lên nền kinh tế sản xuất tc t
cấp, sau này lại được thay bằng nn kinh tế thị trường xen ln nền kinh tế kế hoạch
tập trung trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Thực tế lịch sử cho thấy chưa có một nền
kinh tế nào ưu việt hơn nền kinh tế thị trường bởi s đa dạng hóa sở hữu, đa thành
phn kinh tế, đa chủ thể kinh doanh đa lợi ích kinh tế ẩn chứa sự sáng tạo tận
của con người, nuôi dưỡng scạnh tranh đtrở thành nguồn năng lượng không bao
gi vơi cạn thúc đẩy kinh tế phát triển không ngừng càng làm cho cạnh tranh tr
thành quy lut tất yếu và là nguồn động lực không ththay thế. Nơi nào triệt tiêu cạnh
tranh nơi đó triệt tiêu sự phát triển.
Trong bài viết y chđề cập phân tích nh vi cạnh tranh không lành mạnh
để nhận thức đúng đắn về hành vi cạnh tranh lành mạnh và hành vi cạnh tranh
không lành mạnh đồng thời chra những bất cập trong Luật cạnh tranh của Việt Nam
so với luật lệ WTO.
ABSTRACT
COMMENT ON THE LAW OF COMPETITION
History of the humanity’s economy, marked ordinarily by hunting, picking fruit
or appropriating products , developed self-sufficiency economy. After that it
replacing the market economy mixed planned economy in a short time. Actually, the
history has showed that there has been had not so effective as the market economy has
because of its abundance; e.g. multiform, multi-economy, multi-economic profit. This
containing endless creation of human has made the competition without losing in
order to develop the economy. The competition has become a necessity, and it is a
power without replacing. Whereabouts of the stolen competition lost the development.
In this writing, I mention and analyze the behavior of unfair competition and
then I understand the unfair competition and the fair competition. Hence, I point out
the disadvantage of Vietnamese competition, compared to the law of WTO
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cạnh tranh kinh tế là s ganh đua giữa các doanh nhân doanh nghiệp nhằm
giành ly lợi thế tương đối để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.
bình luật luật cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bình luật luật cạnh tranh - Người đăng: Nguyễn Thuỳ Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bình luật luật cạnh tranh 9 10 472