Ktl-icon-tai-lieu

bt luật thương mại

Được đăng lên bởi Li Yun Ying
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2115 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình các bên tiến hành các hoạt động kinh doanh thương mại không
tránh khỏi phát sinh những mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp. Đặc biệt trong điều kiện
kinh tế phát triển, hoạt động thương mại ngày càng đa dạng thì các tranh chấp về kinh
doanh, thương mại cũng phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp hơn. Để giải
quyết các tranh chấp thương mại các bên có thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau
trong đó có hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
So với các hình thức khác, nhất là phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa
án, thì phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại có những đặc trưng
riêng, ngày càng phát huy hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp thương mại. Đặc
biệt khi mà Việt Nam đã gia nhập WTO thì trọng tài thương mại là một phương thức
được các bên thường xuyên lựa chọn trong giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu
tố nước ngoài. Nhận thức rõ vai trò của trọng tài thương mại Quốc hội đã ban hành Luật
trọng tài thương mại 2010 thay thế cho Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003.
1

Trong phạm vi bài tập này, em xin đưa ra một số đánh giá và phân tích nhằm
àm sáng tỏ vấn đề: “Phân tích những ưu điểm và hạn chế của phương thức giải quyết
tranh chấp bằng trọng tài thương mại với phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa
án. Bình luận của em về thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại
Việt Nam hiện nay”.
II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Ưu điểm và hạn chế của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
thương mại so với phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa án.
1.1. Ưu điểm:
Thứ nhất, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đề cao ý chí tự do
thỏa thuận giữa các bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể tự do thỏa thuận giải
quyết bằng trọng tài các vụ tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh trong hoạt
động thương mại. Trong khi đó, đối với việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án thì khi có
tranh chấp phát sinh, bên có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm có quyền nộp đơn
yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết mà không cần có sự thỏa thuận giữa các bên.
Thứ hai, trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên có tranh chấp được đảm bảo
tối đa quyền tự do định đoạt, chẳng hạn như lựa chọn trung tâm trọng tài, hình thức
trọng tài, trọng tài viên, địa điểm, thời gian giải quyết,… trong khi đối với hình thức
giải quyết tranh chấp bằng Tòa án, các bên không có quyền tự định đoạt cũng như tự do
lựa chọn mà bắt buộc phải tuân theo đúng ...
MỤC LỤC
I/ ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình các bên tiến hành các hoạt động kinh doanh thương mại không
tránh khỏi phát sinh những mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp. Đặc biệt trong điều kiện
kinh tế phát triển, hoạt động thương mại ngày càng đa dạng thì các tranh chấp về kinh
doanh, thương mại cũng phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng phức tạp hơn. Để giải
quyết các tranh chấp thương mại các bên thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau
trong đó có hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
So với các hình thức khác, nhất phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa
án, thì phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại có những đặc trưng
riêng, ngày càng phát huy hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp thương mại. Đặc
biệt khi Việt Nam đã gia nhập WTO thì trọng tài thương mại một phương thức
được các bên thường xuyên lựa chọn trong giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu
tố nước ngoài. Nhận thức rõ vai trò của trọng tài thương mại Quốc hội đã ban hành Luật
trọng tài thương mại 2010 thay thế cho Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003.
1
bt luật thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bt luật thương mại - Người đăng: Li Yun Ying
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bt luật thương mại 9 10 89