Ktl-icon-tai-lieu

Cá nhân công pháp

Được đăng lên bởi Minh Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌNH HUỐNG SỐ 9
Các quốc gia A, B, C, D đều là thành viên của một hiệp định thương
mại đa phương, trong đó Điều 20 quy định rằng “Tranh chấp phát sinh giữa
nhà đầu tư nước ngoài với chính phủ nước nhận đầu tư nếu không giải
quyết được thông qua thương lượng, hòa giải sẽ được giải quyết tại trọng
tài quốc tế”.
Trong văn kiện phê chuẩn điều ước, A tuyên bố “A chỉ chấp nhận
thẩm quyền của trọng tài quốc tế đối với những vụ kiện liên quan đến những
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài còn những doanh nghiệp liên doanh,
việc giải quyết được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền trong nước của
A”.
B im lặng trước tuyên bố của A.
C phản đối tuyên bố của A nhưng khẳng định tuyên bố phản đối này
không ảnh hưởng đến việc thực hiện điều ước giữa hai bên.
D vừa phản đối tuyên bố của A đồng thời tuyên bố không muốn có
quan hệ điều ước giữa hai bên .
Hãy cho biết: Tác động của tuyên bố bảo lưu do A đưa ra tới hiệu
lực của điều ước và hiệu lực của Điều 20 về giải quyết tranh chấp đối với
các bên.

Bài làm
Điều ước: “Thuật ngữ “điều ước” dùng để chỉ một hiệp định quốc tế
được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và được pháp luật quốc tế điều
chỉnh, dù được ghi nhận trong một văn kiện duy nhất hoặc trong hai hay
nhiều văn kiện có quan hệ với nhau và bất kể tên gọi riêng của nó là gì”.
Bảo lưu điều ước quốc tế: “Thuật ngữ “bảo lưu” dùng để chỉ một
tuyên bố đơn phương, bất kể cách viết hoặc tên gọi như thế nào, của một
quốc gia đưa ra khi ký kết, phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập
điều ước đó, nhằm qua đó mà loại bỏ hoặc sửa đổi tác dụng pháp lý của
một số quy định của điều ước trong việc áp dụng chúng đối với quốc gia
đó”. (Khoản 1.d điều 2, Công ước Viên 1969).


Tác động của tuyên bố bảo lưu do A đưa ra tới hiệu lực của điều

ước và hiệu lực của Điều 20 về giải quyết tranh chấp đối với các bên:
1, B im lặng trước tuyên bố của A
Tình huống trên, nước B im lặng trước tuyên bố của nước A.
Nếu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo về bảo
lưu của nước A mà nước B không phản đối thì coi như nước B đã chấp
thuận bảo lưu của nước A. (Khoản 5, Điều 20 Công ước Viên 1969).
Trong quan hệ giữa hai quốc gia A và B, quốc gia chấp thuận và quốc
gia đưa ra bảo lưu: Điều khoản bị bảo lưu sẽ thay đổi theo nội dung tuyên bố
bảo lưu.


Vậy: hiệu lực của điều ước vẫn duy trì giữa nước A và nước B,

hiệu lực của Điều 20 sẽ thay đổi theo nội dung tuyên bố bảo lưu của nước A.
2, C phản đối tuyên bố của A nhưng khẳng định tuyên bố phản đối
này không ảnh hưởng đến việ...
TÌNH HUỐNG SỐ 9
Các quốc gia A, B, C, D đều thành viên của một hiệp định thương
mại đa phương, trong đó Điều 20 quy đnh rằng “Tranh chấp phát sinh giữa
nhà đầu nước ngoài với chính phủ ớc nhận đầu nếu không giải
quyết được thông qua thương lượng, hòa giải s được giải quyết tại trọng
tài quốc tế”.
Trong văn kiện phê chuẩn điều ước, A tuyên bố A chỉ chấp nhận
thẩm quyền của trọng tài quốc tế đối với những vụ kiện liên quan đến những
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài còn những doanh nghiệp liên doanh,
việc giải quyết được tiến hành trướcquan có thẩm quyền trong nước của
A”.
B im lặng trước tuyên bố của A.
C phản đối tuyên bố của A nhưng khẳng định tuyên bố phản đối này
không ảnh hưởng đến việc thực hiện điều ước giữa hai bên.
D vừa phản đối tuyên bố của A đồng thời tuyên bố không muốn có
quan hệ điều ước giữa hai bên .
Hãy cho biết: Tác động của tuyên bố bảo lưu do A đưa ra tới hiệu
lực của điều ước và hiệu lực của Điều 20 về giải quyết tranh chấp đối với
các bên.
Cá nhân công pháp - Trang 2
Cá nhân công pháp - Người đăng: Minh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cá nhân công pháp 9 10 337