Ktl-icon-tai-lieu

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Được đăng lên bởi yennhinguyen2105
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tiểu luận

GVHD: Mai Thành Long

 Khái quát chung về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
Việc xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự trước
hết trên cơ sở sự tự giác của các bên. Nhưng trên thực tế không phải bất cứ ai tham gia
giao dịch dân sự đều có thiện chí trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ của
mình.Để tạo được thế chủ động cho người có quyền trong các quan hệ nghĩa vụ được
hưởng quyền dân sự, pháp luật cho phép các bên có thể thỏa thuận đặt ra các biện pháp
bảo đảm việc giao kết hợp đồng,cũng như việc thực hiện nghĩa vụ. Thông qua các biện
pháp này người có quyền có thể chủ động tiến hành các hành vi của mình tác động
trực tiếp đến tài sản của phía bên kia nhằm làm thỏa mãn quyền lợi của mình, khi đến
thời hạn mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
đó.
- Về nguyên tắc thì việc bảo đảm nghĩa vụ dân sự phải thuộc quyền sở hữu hoặc
thuộc quyền sử dụng, quản lý và xác định được giá trị, số lượng tài sản của bên bảo
đảm .
- Chuyển giao, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác.
- Tài sản không có tranh chấp, tức là tài sản không có tranh chấp về quyền sở
hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý của bên bảo đảm.
- Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
- Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì bên bảo đảm phải mua
bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay.
• Không phải mọi sự thỏa thuận nào cũng là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ dân sự
• Sự bảo đảm phải được pháp luật quy định
• Đối tượng của biện pháp bào đảm : Lợi ích vật chất
- Tài sản bảo đảm không có tranh chấp
- Tài sản bảo đảm phải hợp pháp được phép giao dịch => Tài sản : vật , tiền ,
giấy tờ có giá , quyền tài sản.

SVTH: Nhóm 6

1

Bài tiểu luận

GVHD: Mai Thành Long

• Các biện pháp bảo đảm mang tính chất dự phòng , chỉ được áp dụng khi quan
hệ nghĩa vụ chính không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng.
I. Cầm cố tài sản
1.

Khái niệm

Theo quy định tại điểu 326 BLDS 2005: Cầm cố tài sản là việc một bên (sau
đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây
gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
- Hình thức cầm cố tài sản
Việc cầm cố tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng
hoặc ghi trong hợp đồng chính.
- Hiệu lực của cầm cố tài sản
Cầm cố tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận
cầm cố.
- Thời hạn cầm cố tài sản
Thời hạn cầm cố tài sản do các bên thoả thuận. Tr...
Bài tiểu luận GVHD: Mai Thành Long
Khái quát chung về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
Việc xác lập thực hiện các quyền nghĩa vụ trong giao dịch dân sự trước
hết trên cơ sở sự tự giác của các bên. Nhưng trên thực tế không phải bất cứ ai tham gia
giao dịch dân sự đều thiện chí trong việc thực hiện nghiêm chỉnhc nghĩa vụ của
mình.Để tạo được thế chủ động cho người quyền trong các quan hệ nghĩa vụ được
hưởng quyền dân sự, pháp luật cho phép các bên có thể thỏa thuận đặt ra các biện pháp
bảo đảm việc giao kết hợp đồng,cũng như việc thực hiện nghĩa vụ. Thông qua các biện
pháp này người quyền có thể chủ động tiến hành các hành vi của mình c động
trực tiếp đến tài sản của phía bên kia nhằm làm thỏa mãn quyền lợi của mình, khi đến
thời hạn bên nghĩa vụ không thực hiện hoặc không thực hin đy đủ nghĩa vụ
đó.
- Về nguyên tắc thì việc bảo đảm nghĩa vụ dân sự phải thuộc quyền sở hữu hoặc
thuộc quyền s dụng, quản lý xác định được g trị, s lượng tài sản của n bảo
đảm .
- Chuyển giao, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác.
- Tài sản không tranh chấp, tức tài sn không tranh chấp về quyền sở
hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý của bên bảo đảm.
- Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
- Tài sản pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì bên bảo đảm phải mua
bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay.
• Không phải mọi sự thỏa thuận nào cũng là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ dân sự
• Sự bảo đảm phải được pháp luật quy định
• Đối tượng của biện pháp bào đảm : Lợi ích vật chất
- Tài sản bảo đảm không có tranh chấp
- Tài sản bảo đảm phải hợp pháp được phép giao dịch => Tài sản : vật , tiền ,
giấy tờ có giá , quyền tài sản.
SVTH: Nhóm 6
1
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Người đăng: yennhinguyen2105
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 9 10 939