Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi hailh13402
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1375 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi thi môn tư tưởng HCM - có đáp án

Câu1: Trình bày khái niệm TT HCM theo quanđiểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của
Đảng?
Câu2: Trình bày điều kiện lịch sử xã hội ViệtNam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX tác động đến
sự hình thành và phát triển tưtưởng HCM?
Câu3: Trình bày những đặc điểm thời đại tácđộng đến sự hình thành và phát triển TT HCM?
Câu4: Phân tích vai trò của nhân tố chủ quanđối với quá trình hình thành và phát tiển tư tưởng
HCM?
Câu5: Tư tưởng HCM hình thành và phát triểnqua mấy giai đoạn? Nêu nội dung tư tưởng chủ
yếu trong mỗi giai đoạn đó?
Câu6: Trình bày quan điểm tư tưởng của HCM vềđộc lập dân tộc?
Câu7: Trình bày quan điểm của HCM về mụctiêu của cuộc cách mạng XHCN?
Câu 8:Trình bày quan điểm của HCM về đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền đoàn kết quốctế?
Câu9: Vì sao HCM khẳng định “cách mệnh trướchết phải có đảng cách mệnh”?
Câu10: Trình bày quan điểm của HCM về nhữngnguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng?
Câu11: Phân tích cơ sở tư tưởng, lý luận hìnhthành và phát triển tư tưởng HCM?
Câu12: Nêu các quan điểm của HCM về giảiphóng dân tộc thuộc địa? Phân tích luận điểm:
”muốn cứu nước và giải phóng dântộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô
sản”?
Câu13: Nêu các quan điểm của HCM về giảiphóng dân tộc thuộc địa? Phân tích luận điểm: cách
mạng giải phóng dân tộc ởthuộc địa cần được tiến hành chủ động sang tạo và có khả năng giành
thắng lợitrước cách mạng vô sản ở chính quốc?
Câu14: Nêu quan điểm của HCM về GPDT thuộc địa?Phân tích quan điểm: Cách mạng giải
phóng dân tộc phải được tiến hành bằng conđường bạo lực cách mạng?
Câu15: Phân tích quan điểm HCM về đặc trưng bảnchất của CNXH?
Câu16: Nêu những quan điểm của HCM về đạiđoàn kết dân tộc? Phân tích quan điểm: “Đại

đoàn kết dân tộc là đại đoàn kếttoàn dân”?
Câu17: Nêu những quan điểm HCM về nhà nước kiểumới ở việt nam? Phân tích quan điểm của
HCM về xây dựng nhà nước của dân do dânvà vì dân?
Câu18: Nêu những quan điểm của HCM về nhà nướckiểu mới ở Việt Nam? Phân tích quan điểm
của HCM về nhà nước có hiệu lực pháplí mạnh mẽ?
Câu19: Nêu quan điểm của HCM về ĐCSVN? Phântích quan điểm của HCM về quy luật ra đời
của ĐCSVN?
Câu20: Nêu các quan điểm của HCM về ĐCSVN?Phân tích quan điểm: ĐCSVN là đảng của
GCCN, của nhân dân lao động và của cảdân tộc việt nam?
Câu21: Nêu các quan điểm của HCM về ĐCSVN?Phân tích quan điểm: ĐCSVN phải lấy CN
Mác- Lênin “làm cốt”?
Câu22: Phân tích quan điểm của HCM về vai tròvị trí của đạo đức cách mạng? Liên hệ với thực
trạng hiện nay của x...
Câu hỏi thi môn tư tưởng HCM - có đáp án
Câu1: Trình bày khái niệm TT HCM theo quanđiểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của
Đảng?
Câu2: Trình bày điều kiện lịch sử xã hội ViệtNam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX tác động đến
sự hình thành và phát triển tưtưởng HCM?
Câu3: Trình bày những đặc điểm thời đại tácđộng đến sự hình thành và phát triển TT HCM?
Câu4: Phân tích vai trò của nhân tố chủ quanđối với quá trình hình thành và phát tiển tư tưởng
HCM?
Câu5: Tư tưởng HCM hình thành và phát triểnqua mấy giai đoạn? Nêu nội dung tư tưởng chủ
yếu trong mỗi giai đoạn đó?
Câu6: Trình bày quan điểm tư tưởng của HCM vềđộc lập dân tộc?
Câu7: Trình bày quan điểm của HCM về mụctiêu của cuộc cách mạng XHCN?
Câu 8:Trình bày quan điểm của HCM về đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền đoàn kết quốctế?
Câu9: Vì sao HCM khẳng định “cách mệnh trướchết phải có đảng cách mệnh”?
Câu10: Trình bày quan điểm của HCM về nhữngnguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng?
Câu11: Phân tích cơ sở tư tưởng, lý luận hìnhthành và phát triển tư tưởng HCM?
Câu12: Nêu các quan điểm của HCM về giảiphóng dân tộc thuộc địa? Phân tích luận điểm:
”muốn cứu nước và giải phóng dântộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô
sản”?
Câu13: Nêu các quan điểm của HCM về giảiphóng dân tộc thuộc địa? Phân tích luận điểm: cách
mạng giải phóng dân tộc ởthuộc địa cần được tiến hành chủ động sang tạo và có khả năng giành
thắng lợitrước cách mạng vô sản ở chính quốc?
Câu14: Nêu quan điểm của HCM về GPDT thuộc địa?Phân tích quan điểm: Cách mạng giải
phóng dân tộc phải được tiến hành bằng conđường bạo lực cách mạng?
Câu15: Phân tích quan điểm HCM về đặc trưng bảnchất của CNXH?
Câu16: Nêu những quan điểm của HCM về đạiđoàn kết dân tộc? Phân tích quan điểm: “Đại
Các câu hỏi ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu hỏi ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: hailh13402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các câu hỏi ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 10 275