Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi
Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t
®éng nhng, thiÕt nghÜ, ®Ò tµi “C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ThÞ tr êng
chøng kho¸n ViÖt Nam” vÉn mang tÝnh thêi sù bëi lÏ:
Mét lµ, ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam kh«ng ph¶i vµ kh«ng thÓ chØ lµ Trung t©m
giao dÞch chøng kho¸n. §Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n, cÇn thiÕt ph¶i
nghiªn cøu ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nhiÒu bé phËn kh¸c thÞ trêng thø nhÊt (së giao
dÞch chøng kho¸n), thÞ trêng thø hai (thÞ trêng OTC), còng nh c¸c ®Þnh chÕ cã liªn quan
kh¸c (hiÖp héi c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n, hiÖp héi c¸c nhµ t vÊn, c¸c Quü ®Çu t).
Hai lµ, ý tëng c¬ b¶n ®Ó thiÕt lËp trung t©m giao dÞch chøng kho¸n t¹i thµnh phè Hå
ChÝ Minh lµ thiÕt lËp mét sµn giao dÞch thö nghiÖm ®Ó tËp dît vµ t¹o bíc ®Öm cho viªc
h×nh thµnh Së giao dÞch chÝnh thøc. Vµ, do vËy, cÇn ph¶i tæng kÕt ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc
tr¹ng ho¹t ®éng cña m« h×nh thö nghiÖm nh»m ®óc rót nh÷ng kinh nghiÖm cho viÖc x©y
dùng vµ ph¸t triÓn mét c¬ Së giao dÞch chøng kho¸n chÝnh thøc, hiÖn ®¹i trong t¬ng lai.
Ba lµ, do qu¸ kú väng vµo vai trß cña thÞ trêng, chøng kho¸n, Trung t©m giao dÞch ®·
khai tr¬ng trong bèi c¶nh c¸c h¹ tÇng c¬ së cÇn thiÕt cho thÞ trêng vÉn cha ®îc chuÈn bÞ
®Çy ®ñ. HËu qu¶ lµ, sau mét n¨m ho¹t ®éng, Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®ang ®èi
mÆt víi nhiÒu nguy c¬ khñng kho¶ng: khñng ho¶ng lßng tin, khñng ho¶ng thiÕu chøng
kho¸n, nguy c¬ biÕn Trung t©m thµnh mét sßng b¹c kiÓu míi, nguy c¬ thao tóng thÞ tr êng
bëi giao dÞch tay trong (néi gi¸n) ... Nh÷ng nguy c¬ nµy ®· vµ ®ang lµ nh÷ng mÇm mèng
ph¸t sinh nh÷ng yÕu tè bÊt æn ®e do¹ ®Õn tÝnh c«ng b»ng, minh b¹ch vµo sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn bÒn v÷ng trong t¬ng lai cña thÞ trêng, ®Ó kh¾c phôc c¸c nguy c¬ nµy, nhiÒu vÊn ®Ò lý
luËn vµ thùc tiÔn cÇn ph¶i tiÕp tôc lµm râ nh»m tr¸nh c¸c rñi ro khi trang bÞ l¹i c¸c hÖ
thèng giao dÞch, hÖ thèng thanh to¸n, lu ký cho Së giao dÞch còng nh ho¹ch ®Þnh mét
chiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng tæng thÓ cho thÞ truêng chøng kho¸n ViÖt Nam trong t¬ng
lai.
Bèn lµ, theo kinh nghiÖm cña nhiÒu níc, ngay c¶ trong trêng hîp thiÕt lËp xong Së giao
dÞch chøng kho¸n, tõ khi thiÕt lËp cho ®Õn khi Së giao dÞch chÝnh thøc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ
trªn thÞ trêng tµi chÝnh còng ph¶i mÊt kho¶ng vµi chôc n¨m. Trong thêi kho¶ng Êy, nhiÒu
vÊn ®Ò ph¸t sinh cÇn ph¶i ®îc nghiªn cøu, xö lý ®Ó b¶o ®¶m thÞ trêng ho¹t ®éng æn ®Þnh
vµ cã hiÖu qu¶.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi

1

Lùa chän chñ ®Ò “C¸c gi...
Më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi
Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Thµnh p ChÝ Minh ®· chÝnh thøc ®i o ho¹t
®éng nhng, thiÕt nghÜ, ®Ò tµi “C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ThÞ trêng
chøng kho¸n ViÖt Nam” vÉn mang tÝnh thêi sù bëi lÏ:
Mét lµ, T trêng chøng kho¸n ViÖt Nam kh«ng ph¶i kh«ng thÓ chØ Trung t©m
giao dÞch chøng kho¸n. §Ó hoµn thiÖn ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n,n thiÕt ph¶i
nghiªn cøu ®Ó h×nh thµnh ph¸t triÓn nhiÒu phËn kh¸c thÞ trêng thø nhÊt (së giao
dÞch chøng kho¸n), thÞ trêng thø hai (thÞ trêng OTC), còng nh c¸c ®Þnh chÕ liªn quan
kh¸c (hiÖp héi c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n, hiÖp héi c¸c nhµ t vÊn, c¸c Quü ®Çu t).
Hai lµ, ý tëng c¬ b¶n ®Ó thiÕt lËp trung t©m giao dÞch chøng kho¸n t¹i thµnh p
ChÝ Minh thiÕt lËp mét n giao dÞch thö nghiÖm ®Ó tËp dît t¹o bíc ®Öm cho viªc
h×nh thµnh giao dÞch chÝnh thøc. , do vËy, cÇn ph¶i tæng t ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc
tr¹ng ho¹t ®éng cña h×nh thö nghiÖm nh»m ®óc rót nh÷ng kinh nghiÖm cho viÖc x©y
dùng vµ ph¸t triÓn mét c¬ Së giao dÞch chøng kho¸n chÝnh thøc, hiÖn ®¹i trong t¬ng lai.
Ba lµ, do qu¸ väng o vai trß cña thÞ trêng, chøng kho¸n, Trung t©m giao dÞch ®·
khai tr¬ng trong bèi nh c¸c tÇng cÇn thiÕt cho thÞ trêng vÉn cha ®îc chuÈn
®Çy ®ñ. HËu qu¶ , sau mét n¨m ho¹t ®éng, Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®ang ®èi
mÆt víi nhiÒu nguy khñng kho¶ng: khñng ho¶ng lßng tin, khñng ho¶ng thiÕu chøng
kho¸n, nguy c¬ biÕn Trung t©m thµnh mét sßng b¹c kiÓu míi, nguy c¬ thao tóng thÞ trêng
bëi giao dÞch tay trong (néi gi¸n) ... Nh÷ng nguy nµy ®· ®ang nh÷ng mÇm mèng
ph¸t sinh nh÷ng yÕu tè bÊt æn ®e do¹ ®Õn tÝnh c«ng b»ng, minh b¹ch vµo sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn bÒn v÷ng trong t¬ng lai cña thÞ trêng, ®Ó kh¾c phôc c¸c nguy c¬ nµy, nhiÒu vÊn ®Ò lý
luËn vµ thùc tiÔn cÇn ph¶i tiÕp tôc lµm nh»m tr¸nh c¸c rñi ro khi trang i c¸c
thèng giao dÞch, thèng thanh to¸n, lu cho Së giao ch còng nh ho¹ch ®Þnh mét
chiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng tæng thÓ cho thÞ truêng chøng kho¸n ViÖt Nam trong t¬ng
lai.
Bèn lµ, theo kinh nghiÖm cña nhiÒu níc, ngay c¶ trong trêng hîp thiÕt lËp xong Së giao
dÞch chøng kho¸n, khi thiÕt lËp cho ®Õn khi giao dÞch chÝnh thøc kh¼ng ®Þnh thÕ
trªn thÞ trêng tµi chÝnh còng ph¶i mÊt kho¶ng vµi chôc n¨m. Trong thêi kho¶ng Êy, nhiÒu
vÊn ®Ò ph¸t sinh cÇn ph¶i ®îc nghiªn cøu, ®Ó b¶o ®¶m thÞ trêng ho¹t ®éng æn ®Þnh
vµ cã hiÖu qu¶.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
1
Các giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Các giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt nam 9 10 119