Ktl-icon-tai-lieu

CÁC NHÂN TỐ CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Đỗ Đăng Bảo Linh

CÁC NHÂN TỐ CỦA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO
TẠO ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC
VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN
NGHIỆP: ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

ĐỖ ĐĂNG BẢO LINH
CÁC NHÂN TỐ CỦA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO
TẠO ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC
VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN
NGHIỆP: ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển
Mã số: 60.31.05

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS-TS NGUYỄN TRỌNG HOÀI

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2011

i

LỜI CÁM ƠN

Lời Ďầu tiên, xin chân thành cám ơn Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trọng
Hoài Ďã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo Ďể tôi có thể hoàn tất luận văn cao học
này.
Tôi cũng xin gửi lời tri ân Ďến quý thầy cô trường Đại học Kinh tế
TP.HCM Ďã dạy dỗ và truyền Ďạt cho tôi những kiến thức quý báu làm nền tảng
cho việc thực hiện luận văn này.
Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu các trường Trung cấp
chuyên nghiệp, các bạn học viên, bạn bè, người thân Ďã Ďộng viên, giúp Ďỡ tôi
trong quá trình thực hiện luận văn.

ii

LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam Ďoan tất cả các nội dung chi tiết của bài luận văn này
Ďược trình bày theo kết cấu và dàn ý của tác giả với sự dày công nghiên cứu, thu
thập và phân tích các tài liệu có liên quan, Ďồng thời Ďược sự góp ý hướng dẫn
của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài Ďể hoàn tất luận văn.
Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết trên.

Học viên: Đỗ Đăng Bảo Linh
Lớp: Kinh tế Phát triển, khóa 16

iii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn Ďề tài................................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................... 1
3. Phạm vi nghiên cứu................................................................................................ 2
4. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................. 2
5. Ý nghĩa thực tiễn của Ďề tài .................................................................................... 2
6. Kết cấu của Ďề tài ................................................................................................... 3
CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ..............................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC NHÂN TỐ CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
CÁC NHÂN TỐ CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 9 10 9