Ktl-icon-tai-lieu

Các nhân tố kinh tế và các chỉ tiêu phân tích ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi keodau00
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
***

ĐỀ TÀI

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP

Sinh viên thực hiện

: LÊ THANH HUYỀN

MSSV

: 124D4011295

Lớp

: QT20C

Khoá

: 2012- 2016

HÀ NỘI - 2015

1

Lời nói đầu
Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường,
muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động
kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải được thường
xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng
đắn mọi hoạt động kinh doanh trong trạng thái thực của chúng. Trên
cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đưa ra quyết định
tối ưu phương án hoạt động kinh doanh.
Nhiệm vụ chính của phân tích hoạt động kinh doanh là đánh giá
chính xác hiệu quả kinh doanh thông qua hệ thống chỉ tiêu đã được
xây dựng, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình và
kết quả kinh hoạt động kinh doanh. Từ đó các số liệu phân tích trên sẽ
đưa ra các đề xuất, giải pháp cụ thể, chi tiết phù hợp với thực tế của
doanh nghiệp để có thể khai thác các tiềm năng và khắc phục yếu kém.
Bên cạnh đó dựa vào kết quả phân tích còn có thể hoạch định phương
án kinh doanh và dự báo kinh doanh.
Từ yêu cầu thực tế nhận thấy rằng cần thiết phải nghiên cứu một
cách khoa học và có hệ thống vấn đề phân tích hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp, em đã chọn đề tài nghiên cứu: “ Chỉ tiêu kinh tế và các
nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong các doanh
nghiệp”.

2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
1.1. KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH
1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh:
Trong xã hội tồn tại nhiều hoạt động như hoạt động chính trị, văn hoá,
kinh tế, quân sự...Hoạt động kinh tế là hoạt động chủ yếu, nó có vai trò quyết
định sự tồn tại và phát triển của các hoạt động khác. Tiêu thức để phân biệt các
hoạt động là căn cứ vào công dụng sản phẩm dịch vụ tạo ra và theo tính chất
mục đích của hoạt động đó.
Hoạt động kinh tế là những hoạt động có ý thức nhằm tạo ra những sản phẩm
dịch vụ đem lại lợi ích kinh tế nhất định.
Hoạt động kinh doanh là hoạt động kinh tế, khi việc tổ chức thực hiện hoạt động
đó nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
Trong hoạt động kinh doanh, con người luôn hướng tới mục tiêu đạt được kết
quả và hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ và toàn
diện các hiện tượng, các quá trình và yếu tố xảy ra trong hoạt động. Để làm được
những vấn đề đó không thể không sử dụng công cụ phân tí...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nhân tố kinh tế và các chỉ tiêu phân tích ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Người đăng: keodau00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Các nhân tố kinh tế và các chỉ tiêu phân tích ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9 10 541