Ktl-icon-tai-lieu

cách trình bày đồ án

Được đăng lên bởi Phi Hùng
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN QUÁ TRÌNH - THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOÁ VÀ THỰC PHẨM

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
(PHẦN CÔ ĐẶC)
Đồ án môn học “Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học” nhằm giúp sinh viên biết
vận dụng các kiến thức của môn học “ Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học” và các
môn học khác vào việc thiết kế một thiết bị chính và một số thiết bị trong hệ thống
thiết bị để thực hiện một nhiệm vụ kỹ thuật có giới hạn trong các quá trình công nghệ.
Thông qua việc thiết kế đồ án sinh viên cần đạt được các yêu cầu sau :
1- Biết sử dụng tài liệu tham khảo: tìm, đọc, tra cứu, ghi chép, sắp xếp . . .
2- Nâng cao kỹ năng tính toán, trình bày theo phong cách khoa học.
3- Vận dụng đúng những kiến thức, quy định thiết kế khi trình bày bản vẽ thiết
kế.
4- Nhìn nhận vấn đề thiết kế một cách hệ thống.

A- CÁCH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Nội dung thiết kế được trình bày trong bản tính toán và hai bản vẽ.
I- Bản tính toán : Gồm các phần sau:

1)

1- Đầu đề thiết kế

2)

Mục lục

3)

Phần mở đầu (dài nhất 2 trang)

 Thể hiện nhận thức được mục đích của việc làm đồ án, cách viết phải
sát với đầu đề, không dùng lời lẽ sáo rỗng, viển vông
 Phân tích vắn tắt về phương pháp công nghệ được giao thiết kế nói
chung và phương thức cụ thể được chọn ( hoặc được giao ở đề bài )
nói riêng.

1

 Nêu tính chất của sản phẩm liên hệ với việc bảo quản và ứng dụng nó
thậm chí cả việc bảo vệ môi trường khí thải, chú ý đến những tính
chất có liên quan đến việc chọn phương thức sản xuất, chọn thiết bị.
 Giới thiệu kết cấu cơ bản của đồ án (gồm những chương nào, trong
đó thể hiện vấn đề gì.
4)

Sơ đồ - Mô tả dây chuyền sản xuất

 Thuyết minh quá trình tiến hành theo dây chuyền thiết bị sản xuất
trong đó ở mỗi thiết bị cần chỉ rõ các thông số công nghệ của chế độ
làm việc (kể cả các dòng vào và dòng ra).
 Chú thích đầy đủ các loại thiết bị, đường ống, bơm . . . có trong thiết
bị (nếu chọn theo cataloge thì ghi rõ ký mã hiệu), vị trí tương đối
giữa các thiết bị, vị trí cửa dòng vào và dòng ra.
 Nêu nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị
 Trình tự tiến trình diễn ra trên hệ thống thiết bị
 Chỉ rõ những yêu cầu chuẩn bị nguyên liệu trước lúc vào công đoạn,
yêu cầu đối với công đoạn, về các chất thải, về an toàn cho người và
thiết bị (nếu có).
5)

Tính thiết bị chính



Phân tích những tính chất và đặc điểm của thiết bị được chọn, chọn
chiều các dòng vật liệu và tác nhân nếu cần.

 Tính toán xác định các kích thước chủ yếu và giá t...
1
VIN K THUT HÓA HC
B MÔN QUÁ TRÌNH - THIT B CÔNG NGH HOÁ VÀ THC PHM
NHNG QUY ĐỊNH V THIT K ĐỒ ÁN MÔN HC
QUÁ TRÌNH VÀ THIT B CÔNG NGH HOÁ HC
(PHN CÔ ĐẶC)
Đồ án môn hc “Quá trình và thiết bng ngh hoá hc” nhm giúp sinh viên biết
vn dng các kiến thc ca môn hc “ Quá trình thiết b công ngh hoá hc” và các
môn hc khác vào vic thiết kế mt thiết b chính mt s thiết b trong h thng
thiết b để thc hin mt nhim v k thut có gii hn trong các quá trình công ngh.
Thông qua vic thiết kế đồ án sinh viên cn đạt được các yêu cu sau :
1- Biết s dng tài liu tham kho: tìm, đọc, tra cu, ghi chép, sp xếp . . .
2- Nâng cao k năng tính toán, trình bày theo phong cách khoa hc.
3- Vn dng đúng nhng kiến thc, quy định thiết kế khi trình bày bn v thiết
kế.
4- Nhìn nhn vn đề thiết kế mt cách h thng.
A- CÁCH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN MÔN HC
Ni dung thiết kế được trình bày trong bn tính toán và hai bn v.
I- Bn tính toán : Gm các phn sau:
1) 1- Đầu đề thiết kế
2) Mc lc
3) Phn m đầu (dài nht 2 trang)
Th hin nhn thc được mc đích ca vic làm đồ án, cách viết phi
sát vi đầu đề, không dùng li l sáo rng, vin vông
Phân tích vn tt v phương pháp công ngh được giao thiết kế nói
chung và phương thc c th được chn ( hoc được giao đề bài )
nói riêng.
cách trình bày đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách trình bày đồ án - Người đăng: Phi Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
cách trình bày đồ án 9 10 425