Ktl-icon-tai-lieu

CÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KHOA HỌC

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học

Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học

4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu

4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu

1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)

1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)

1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
2. Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể
là gì? Tại sao?
3. Tên đề tài là gì?
† Mục tiêu, đối tượng, phạm vi

4. Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)

5. Mục tiêu nghiên cứu (là gì?)
† Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
† Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật,
hiện tượng nghiên cứu;
† Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh
sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án sản
xuất, kinh doanh

96

97

Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học

Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học

4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu

4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu

1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)

2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết

6. Câu hỏi nghiên cứu (là gì?)

1. Các lý thuyết nào liên quan đề tài này?

† Câu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng
nghiên cứu;
† Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính
(biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
† Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất
chính sách có tính khả thi.
98

† Các khái niệm;
† Các lý thuyết liên quan;
† Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết.

99

Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học

Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học

4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu

4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu

2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết

3. Phương pháp nghiên cứu

2. Vấn đề này đã được nghiên cứu như thế nào?
†
†
†
†
†

1. Giả thiết nghiên cứu
† Trình bày các giả thiết nghiên cứu tương ứng với
câu hỏi nghiên cứu

Ai nghiên cứu?
Dùng phương pháp nghiên cứu nào?
Dùng các mô hình nghiên cứu nào?
Kết luận như thế nào?
Bài học kinh nghiệm về phương pháp là gì?

„ Giả thiết mô tả
„ Giả thiết tương quan
„ Giả thiết giải thích (nguyên nhân, kết quả)

100

101

Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học

Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học

4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu

4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

2. Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứu

3. Nguồn và cách thu thập các loại số liệu

† Số liệu thứ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)
† Số liệu sơ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)

† Số liệu thứ cấp (nguồn nào, ở đâu?)
† Số liệu sơ cấp
„ Nguồn (Từ ai? Bao nhiêu ngư...
96
Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học
1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)
1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
2. Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể
là gì? Tại sao?
3. Tên đề tài là gì?
Mục tiêu, đối tượng, phạm vi
4. Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)
4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu
97
Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học
1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)
5. Mục tiêu nghiên cứu (là gì?)
Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật,
hiện tượng nghiên cứu;
Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh
sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án sản
xuất, kinh doanh
4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu
98
Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học
1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)
6. Câu hỏi nghiên cứu (là gì?)
Câu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng
nghiên cứu;
Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính
(biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất
chính sách có tính khả thi.
4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu
99
Bài 4. Cách viết đề cương, báo cáo
khoa học
2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết
1. Các lý thuyết nào liên quan đề tài này?
Các khái niệm;
Các lý thuyết liên quan;
Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết.
4.1 Cách viết đề cương nghiên cứu
CÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KHOA HỌC - Trang 2
CÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KHOA HỌC - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KHOA HỌC 9 10 519