Ktl-icon-tai-lieu

Cảnh huống ngôn ngữ ở Thái Nguyên

Được đăng lên bởi Thơ Thẩn
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 4158 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

DƢƠNG THỊ THANH HOA

CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ
Ở THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC

Thái Nguyên, năm 2010

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

1ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

DƢƠNG THỊ THANH HOA

CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ
Ở THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số:

60 22 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS-TS Nguyễn Đức Tồn
Viện trƣởng viện ngôn ngữ học

Thái Nguyên, năm 2010

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

2LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu
của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là
trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.

Tác giả

Dƣơng Thị Thanh Hoa

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

3LỜI CẢM ƠN
Luận văn đƣợc hoàn thành dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của GS. TS.
Nguyễn Đức Tồn. Nhân đây tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy GS. TS.
Nguyễn Đức Tồn ngƣời đã tận tình giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận văn này.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới BGH, các thầy cô giáo
tổ Văn - Sử - GDCD trƣờng THPT Chu Văn An và bạn bè đồng nghiệp đã
tận tình quan tâm, chỉ bảo, cung cấp nhiều thông tin và tƣ liệu quý giá cho
luận văn.
Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy, cô giáo
những ngƣời đã trực tiếp giúp tác giả nâng cao vốn kiến thức ngôn ngữ trong
thời gian theo học chƣơng trình thạc sĩ ngôn ngữ khoá 2008 - 2010 tại trƣờng
Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu bản thân tác giả đã có nhiều cố
gắng, song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy,
cô giáo và bạn bè đồng nghiệp chỉ dẫn và góp ý.
Tác giả luận văn

Dƣơng Thị Thanh Hoa

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

4DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DTTS:

Dân tộc thiểu số

CSNN:

Chính sách ngôn ngữ

CHNN:

Cảnh huống ngôn ngữ

CSDT:

Chính sách dân tộc

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

5MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài ........................................................................................... 1
2. Lịch sử vấn đề ............................................................................................ 4
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 8
4. Phƣơng pháp nghi...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
DƢƠNG TH THANH HOA
CẢNH HUỐNG NGÔN NG
Ở THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NG HỌC
Thái Nguyên, năm 2010
Cảnh huống ngôn ngữ ở Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảnh huống ngôn ngữ ở Thái Nguyên - Người đăng: Thơ Thẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Cảnh huống ngôn ngữ ở Thái Nguyên 9 10 780