Ktl-icon-tai-lieu

Cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Ch¬ngI: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh vµ hiÖu qu
SXKD trong doanh nghiÖp.
1. C¹nh tranh vµ lîi thÕ c¹nh tranh 6
1.1.C¹nh tranh.....................................................................6
1.2.Lîi thÕ c¹nh tranh ..6……………………………………………
1.2.1. Kh¸i niÖm lîi thÕ c¹nh tranh 6………………………………
1.2.2. Nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh chñ yÕu 6…………………………
1.3.T¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp 8……………………
1.3.1.C¸c lo¹i lîi thÕ vµ thñ ®o¹n c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
trong thÞ trêng 8………………………………………………
1.4.C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh..10
1.4.1. Kh«ng khÝ trong doanh nghiÖp .10……………………………
1.4.2.Søc sinh lêi vèn ®Çu t ...10
1.4.3.N¨ng suÊt lao ®éng .10…………………………………………
1.4.4.ChÊt lîng sn phÈm dÞch vô .10………………………………
1.4.5.Kinh nghiÖm kinh doanh 11……………………………………
1.4.6.Sù linh ho¹t ..11………………………………………………
1.4.7.VÞ trÝ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ..11………………………
1.5.Lùa chän lîi thÕ c¹nh tranh ..11…………………………………
1.6.C¸c m« h×nh t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh .11………………………
1.6.1.Lîi thÕ liªn quan ®Õn chÊt lîng SP 11………………………
1.6.2.Lîi thÕ liªn quan ®Õn Marketing ..12…………………………
1.7.ChiÕn lîc theo vÞ thÕ c¹nh tranh 12……………………………
1.7.1.Doanh nghiÖp thñ lÜnh 12……………………………………
Cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh 9 10 494