Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập

Được đăng lên bởi Trieu Pham
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn tập
Chương 1: Tổng quan về đầu tư
1.Trình bày khái niệm về đầu tư, đặc điểm của hoạt đồng đầu tư.
2. Trình bày các tiêu chí để phân loại hoạt động đầu tư.
3. Nêu vai trò của hoạt động đầu tư đối với nền kinh tế
4. Nêu vai trò của hoạt động đầu tư đối với doanh nghiệp.

Chương 2: Tổng quan về dự án đầu tư
1.Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án.
2. Hãy trình bày khái niệm,đặc điểm, yêu cầu và công dụng của dự án đầu tư.
3. Nội dung của dự án đầu tư
4. Các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư. Phân tích mối quan hệ giữa
các giai đoạn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.
5. So sánh nội dung và đặc điểm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi.
6. Qúa trình soạn thảo dự án đầu tư có nhất thiết phải tiến hành theo 3 cấp độ
nghiên cứu ( nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên
cứu khả thi) không? Vì sao?
7. Tại sao phải xem xét tình hình kinh tế xã hội tổng quát có liên quan đến dự án
đầu
tư?

Chương 3: Thẩm định dự án đầu tư
1. Tại sao phải thẩm định dự án đầu tư? Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động
thẩm định dự án đầu tư?
2. Nêu yêu cầu đối với cán bộ làm công tác thẩm định dự án.
3. Trình bày các phương pháp tiến hành thẩm định dự án.
4. Yêu cầu đối với thông tin sử dụng trong thẩm định dự án.
5. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định dự án.
6. Sự cần thiết, mục đích và các nội dung nghiên cứu khía cạnh thị trường của dự
án?
7. Có thể bỏ qua bước nghiên cứu kỹ thuật của dự án không? vì sao?

8. Khi thẩm định khía cạnh công nghệ của dự án đầu tư, cán bộ thẩm định phải
quan tâm đến những nội dung gì?
9. Nội dung thẩm định tài chính dự án. Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định tài
chính dự án. Đối với ngân hàng thương mại, việc thẩm định nội dung tài chính của
dự án có ý nghĩa như thể nào?
10. Định nghĩa dòng tiền. Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án.
11. Định nghĩa lãi suất chiết khấu. Bản chất của lãi suất chiết khấu. Phương pháp
xác định lãi suất chiết khấu.
12. Trình bày các loại rủi ro của dự án. Nêu các biện pháp để hạn chế rủi ro của
dự án.
13. Phân tích ưu, nhược điểm của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án.
14. Phân tích độ nhạy của dự án là gì? Tại sao trong thẩm định dự án đầu tư lại
phải tiến hành phân tích độ nhạy? Trình bày phương pháp phân tích độ nhạy của
dự án.
15. Phân tích tình huống là gì? Ưu, nhược điểm của phương pháp này.
16. Phân biệt giữa thẩm định tài chính dự án và thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội
của dự án.

Chương 4: Nguồn tài...
Câu h i ôn t p
Ch ng 1: T ng quan v đ u tươ ư
1.Trình bày khái ni m v đ u t , đ c đi m c a ho t đ ng đ u t . ư ư
2. Trình bày các tiêu chí đ phân lo i ho t đ ng đ u t . ư
3. Nêu vai trò c a ho t đ ng đ u t đ i v i n n kinh t ư ế
4. Nêu vai trò c a ho t đ ng đ u t đ i v i doanh nghi p. ư
Ch ng 2: T ng quan v d án đ u tươ ư
1.S c n thi t ph i ti n hành các ho t đ ng đ u t theo d án. ế ế ư
2. Hãy trình bày khái ni m,đ c đi m, yêu c u và công d ng c a d án đ u t . ư
3. N i dung c a d án đ u t ư
4. Các giai đo n hình thành và th c hi n d án đ u t . Phân tích m i quan h gi a ư
các giai đo n trong quá trình th c hi n d án đ u t . ư
5. So sánh n i dung và đ c đi m nghiên c u ti n kh thi và nghiên c u kh thi.
6. Qúa trình so n th o d án đ u t nh t thi t ph i ti n hành theo 3 c p đ ư ế ế
nghiên c u ( nghiên c u phát hi n c h i đ u t , nghiên c u ti n kh thi, nghiên ơ ư
c u kh thi) không? Vì sao?
7. T i sao ph i xem xét tình hình kinh t h i t ng quát liên quan đ n d án ế ế
đ u t ? ư
Ch ng 3: Th m đ nh d án đ u t ươ ư
1. T i sao ph i th m đ nh d án đ u t ? Các nhân t nh h ng đ n ho t đ ng ư ưở ế
th m đ nh d án đ u t ? ư
2. Nêu yêu c u đ i v i cán b làm công tác th m đ nh d án.
3. Trình bày các ph ng pháp ti n hành th m đ nh d án.ươ ế
4. Yêu c u đ i v i thông tin s d ng trong th m đ nh d án.
5. Trình bày các nhân t nh h ng đ n ho t đ ng th m đ nh d án. ưở ế
6. S c n thi t, m c đích các n i dung nghiên c u khía c nh th tr ng c a d ế ườ
án?
7. Có th b qua b c nghiên c u k thu t c a d án không? vì sao? ư
Câu hỏi ôn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập - Người đăng: Trieu Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập 9 10 14