Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Nguyen Tan Tai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn: Tư tưởng HCM
Câu 1: Phân tích bối cảnh lịch sử (Thế giới và Việt Nam) dẫn đến
sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa của việc
học tập, nghiên cứu môn học này.
Câu 2: Phân tích sự ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc
và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Câu 3: Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với sự hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 4: Phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng
Hồ Chí Minh.
Câu 5: Phân tích tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cho biết vì
sao phải vận dụng tư tưởng này vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện
nay.
Câu 6: Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về
cách mạng giải phóng dân tộc. Vận dụng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ
độc lập dân tộc ở nước ta hiện nay.
Câu 7: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản
chất của Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam. Liên hệ những đặc trưng đó với
xã hội Việt Nam hiện nay.
Câu 8: Phân tích tư tưởng HCM về mục tiêu và động lực của
CNXH. Liên hệ với thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.
Câu 9: Phân tích tư tưởng HCM về con đường đi lên CNXH. Liên
hệ với con đường đi lên CNXH của Việt Nam hiện nay.
Câu 10: Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình đi lên Chủ
Nghĩa Xã Hội Việt Nam gặp phải những khó khăn thử thách nào? Anh
(chị) hãy đề ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn thử thách đó.

Câu 11: Phân tích quan niệm của HCM về đại đoàn kết dân tộc.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam chúng ta vận dụng và phát
triển quan điểm đó như thế nào?
Câu 12: Phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng HCM về
sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Trong xu thế hội
nhập hiện nay chúng ta vận dụng và phát triển quan điểm này như thế
nào?
Câu 13: Vì sao HCM khẳng định : ĐCS Việt Nam là nhân tố quyết
định hàng đầu thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Câu 14: Hãy phân tích những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng
theo tư tưởng HCM. Liên hệ với công tác xây Đảng hiện nay ở VN?
Câu 15: Theo chủ tịch Hồ Chí Minh thế nào là nhà nước của dân,
do dân và vì dân? Anh (chị) hãy nhận xét về nhà nước ta hiện nay và cho
biết phải làm thế nào để nó thật sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân?
Câu ...
CÂU HỎI ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn: Tư tưởng HCM
Câu 1 !
"#$%&'(()*+,-./0123
45$6/70849.
Câu 2"()3&09:;<=
>;<>?!"#(()*+,
-.
Câu 3&@332-%AB/!"#
(()*+,-.
Câu 4%!>?#$%&'(()
*+,-.
Câu 5(()*,-:C!:=>#
>$5D(()9>"$!E)(
9.
Câu 6F05!'G3*+,-:
%?$<=.5D>"$!C0&>
!=5$=)(9.
Câu 7(()*+,-:F!H&(
C3,32IJ*=).B/F!H&(!<
KJ=9.
Câu 8(()*,-:D/0!="3
,I*.B/LMNO0%!=/,I*)9.
Câu 9:(()*,-:>!(L!/,I*.B/
>!(L!/,I*39.
Câu 10P>3*+,-6&>O0%&#!/,3
2IJ*=H$$FM<M;%>QR
J9!:&%$%$!'MS$DFM<M;%!<.
CÂU HỎI ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
CÂU HỎI ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Nguyen Tan Tai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 814