Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn thi vấn đáp dân sự 2

Được đăng lên bởi triệu trang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3700 lần   |   Lượt tải: 18 lần
KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

NỘI DUNG ÔN THI VẤN ĐÁP
MÔN LUẬT DÂN SỰ MODULE 2
1. Phân tích khái niệm và đặc điểm của nghĩa vụ dân sự ?
2. Phân tích và cho ví dụ về các loại đối tượng của nghĩa vụ dân sự ?
3. Phân tích và cho ví dụ về các căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự ?
4. Phân tích khái niệm và nội dung của nghĩa vụ dân sự riêng rẽ ? Cho ví dụ minh hoạ
về nghĩa vụ dân sự riêng rẽ ?
5. Phân tích khái niệm và nội dung của nghĩa vụ dân sự liên đới ? Cho ví dụ minh hoạ
về nghĩa vụ dân sự liên đới ?
6. So sánh nghĩa vụ dân sự riêng rẽ với nghĩa vụ dân sự liên đới ?
7. Phân tích khái niệm và đặc điểm của nghĩa vụ dân sự hoàn lại ? Cho ví dụ minh hoạ
về nghĩa vụ dân sự hoàn lại ?
8. Phân tích khái niệm và nội dung của nghĩa vụ dân sự bổ sung ? Cho ví dụ minh hoạ
về nghĩa vụ dân sự bổ sung ?
9. Nghĩa vụ dân sự có điều kiện ? Cho ví dụ minh hoạ về nghĩa vụ dân sự có điều kiện ?
10. Phân tích điều kiện và hậu quả pháp lý của chuyển giao quyền yêu cầu ? Cho ví dụ
minh hoạ về chuyển giao quyền yêu cầu ?
11. Phân tích điều kiện và hậu quả pháp lý của chuyển giao nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ
minh hoạ về chuyển giao nghĩa vụ dân sự ?
12. Phân biệt giữa chuyển giao quyền yêu cầu với thực hiện quyền yêu cầu thông qua
người thứ ba ?
13. Phân biệt giữa chuyển giao nghĩa vụ dân sự với thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua
người thứ ba ?
14. Phân tích và cho ví dụ minh họa về các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự ?
15. Phân tích địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự ? Ý nghĩa pháp lý của việc xác định địa
điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự ?
16. Phân tích thời hạn thực hiện nghĩa vụ ? Ý nghĩa pháp lý của việc xác định thời hạn
thực hiện nghĩa vụ dân sự ?
17. Phân tích nghĩa vụ giao vật ? Cho ví dụ minh hoạ?
18. Phân tích nghĩa vụ trả tiền? Cho ví dụ minh hoạ?
19. Thực hiện nghĩa vụ có đối tượng tuỳ ý lựa chọn? Cho ví dụ minh hoạ?
20. Thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế được? Cho ví dụ minh hoạ?
21. Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới ? Cho ví dụ minh hoạ?
22. Hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ minh hoạ?
23. Khái niệm, phân loại trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ?
24. Phân tích các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa
vụ?
25. Trách nhiệm dân sự do không thực hiện nghĩa vụ giao vật ? Cho ví dụ minh hoạ?
26. Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ giao vật ? Cho ví dụ minh hoạ?
27. Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền ? Cho ví dụ minh hoạ?

28. Lỗi trong trách nhiệm dân sự ? Ý nghĩa của việc xác định lỗi tron...
KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ
NỘI DUNG ÔN THI VẤN ĐÁP
MÔN LUẬT DÂN SỰ MODULE 2
1. Phân tích khái niệm và đặc điểm của nghĩa vụ dân sự ?
2. Phân tích và cho ví dụ về các loại đối tượng của nghĩa vụ dân sự ?
3. Phân tích và cho ví dụ về các căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự ?
4. Phân tích khái niệm nội dung của nghĩa vụ dân sự riêng rẽ ? Cho dụ minh hoạ
về nghĩa vụ dân sự riêng rẽ ?
5. Phân tích khái niệm nội dung của nghĩa vụ dân sự liên đới ? Cho dụ minh hoạ
về nghĩa vụ dân sự liên đới ?
6. So sánh nghĩa vụ dân sự riêng rẽ với nghĩa vụ dân sự liên đới ?
7. Phân tích khái niệm đặc điểm của nghĩa vụ dân sự hoàn lại ? Cho dụ minh hoạ
về nghĩa vụ dân sự hoàn lại ?
8. Phân tích khái niệm nội dung của nghĩa vụ dân sự bổ sung ? Cho dụ minh hoạ
về nghĩa vụ dân sự bổ sung ?
9. Nghĩa vụ dân sự có điều kiện ? Cho ví dụ minh hoạ về nghĩa vụ dân sự có điều kiện ?
10. Phân tích điều kiện hậu quả pháp lý của chuyển giao quyền yêu cầu ? Cho dụ
minh hoạ về chuyển giao quyền yêu cầu ?
11. Phân tích điều kiện và hậu quả pháp của chuyển giao nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ
minh hoạ về chuyển giao nghĩa vụ dân sự ?
12. Phân biệt giữa chuyển giao quyền yêu cầu với thực hiện quyền u cầu thông qua
người thứ ba ?
13. Phân biệt giữa chuyển giao nghĩa vụ dân sự với thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua
người thứ ba ?
14. Phân tích và cho ví dụ minh họa về các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự ?
15. Phân tích địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự ? Ý nghĩa pháp lý của việc xác định địa
điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự ?
16. Phân tích thời hạn thực hiện nghĩa vụ ? Ý nghĩa pháp của việc xác định thời hạn
thực hiện nghĩa vụ dân sự ?
17. Phân tích nghĩa vụ giao vật ? Cho ví dụ minh hoạ?
18. Phân tích nghĩa vụ trả tiền? Cho ví dụ minh hoạ?
19. Thực hiện nghĩa vụ có đối tượng tuỳ ý lựa chọn? Cho ví dụ minh hoạ?
20. Thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế được? Cho ví dụ minh hoạ?
21. Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới ? Cho ví dụ minh hoạ?
22. Hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ minh hoạ?
23. Khái niệm, phân loại trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ?
24. Phân tích các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa
vụ?
25. Trách nhiệm dân sự do không thực hiện nghĩa vụ giao vật ? Cho ví dụ minh hoạ?
26. Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ giao vật ? Cho ví dụ minh hoạ?
27. Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền ? Cho ví dụ minh hoạ?
câu hỏi ôn thi vấn đáp dân sự 2 - Trang 2
câu hỏi ôn thi vấn đáp dân sự 2 - Người đăng: triệu trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
câu hỏi ôn thi vấn đáp dân sự 2 9 10 168