Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc của một tiểu luận khoa học

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 73 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC CỦA MỘT TIỂU LUẬN KHOA HỌC
Mai Văn Phụng1
Cấu trúc thường gặp nhất của một tiểu luận khoa học gồm 3 phần chính :
- Phần mở đầu
- Phần nội dung
- Phần kết luận
Ngoài 3 phần chính này, tiểu luận còn có thư mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ
lục (nếu có)...
I. PHẦN MỞ ĐẦU
Phần mở đầu thường bao gồm những nội dung cơ bản sau :
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phần này cần giới thiệu bối cảnh chung về lý thuyết cũng như thực tiễn liên quan
đến đề tài, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau đó khẳng định việc nghiên cứu
đề tài là có tính cấp thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu do tình hình nghiên cứu đặt ra.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Xác định mục đích nghiên cứu gắn với tình hình nghiên cứu chuyên môn của ngành và
của bản thân.
- Nêu những lý do cụ thể, thiết thực, thúc đẩy việc chọn và nghiên cứu đề tài.
3.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Phần này nêu dự kiến những đóng góp và ý nghĩa về khoa học ( lý thuyết, nếu có )
sau đó nêu những đóng góp có tính thực tiễn của đề tài.
4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Xác định rõ đối tượng nghiên cứu của đề tài. Đây thực chất là nhiệm vụ nghiên cứu cụ
thể mà người nghiên cứu coi việc hoàn thành chúng là mục đích cuối cùng.
- Đồng thời với việc xác định đối tượng nghiên cứu là giới hạn phạm vi nghiên cứu đối
tượng đó.
Ví dụ: Đề tài: Thực trạng học tập môn Anh văn của sinh viên tại các trường ĐH tại
Tp.HCM hiện nay
1

Sinh viên chuyên ngành Xã Hội Học - Trường Đại học Tôn Đức Thắng
1

-

Đối tượng nghiên cứu: Việc học tập môn Anh văn của sinh viên

-

Khách thể nghiên cứu: Sinh viên

-

Phạm vi nghiên cứu: Tp.Hồ Chí Minh

II. PHẦN NỘI DUNG
Phần này chiếm vị trí trung tâm của tiểu luận, bao gồm các chương, mỗi chương
giải quyết một nhiệm vụ cụ thể trong mục đích chung của tiểu luận.
Tuỳ theo dung lượng nghiên cứu, số chương của một tiểu luận thường từ 2 đến 5
chương.
III. PHẦN KẾT LUẬN
Trình bày một cách cô đúc các luận điểm, nội dung chính được rút ra từ toàn bộ
tiểu luận, gồm:
- Các luận điểm lý thuyết (đối với các đề tài nhỏ thì không bắt buộc).
- Các giải pháp cụ thể với tư cách là những đóng góp khoa học và thực tiễn của tiểu luận.

2

...
1
CU TRÚC CA MT TIU LUN KHOA HC
Mai Văn Phụng
1
Cấu trúc thường gp nht ca mt tiu lun khoa hc gm 3 phn chính :
- Phn m đầu
- Phn ni dung
- Phn kết lun
Ngoài 3 phn chính y, tiu lun còn thư mục tài liu tham kho, mc lc, ph
lc (nếu có)...
I. PHN M ĐU
Phn m đầu thường bao gm nhng nội dung cơ bản sau :
1. Tính cp thiết của đề tài
Phn này cn gii thiu bi cnh chung vthuyết cũng như thc tin liên quan
đến đề tài, tình nh nghiên cứu trong ngoài ớc. Sau đó khẳng định vic nghiên cu
đề tài là có tính cp thiết nhằm đáp ng nhng yêu cu do tình hình nghiên cứu đặt ra.
2. Mục đích nghiên cu của đề tài
- Xác định mục đích nghiên cứu gn vi tình hình nghiên cu chuyên môn ca ngành
ca bn thân.
- Nêu nhng lý do c th, thiết thực, thúc đẩy vic chn và nghiên cứu đề tài.
3.Ý nghĩa khoa học và thc tin của đề tài
Phn y nêu d kiến những đóng góp và ý nghĩa v khoa hc ( lý thuyết, nếu có )
sau đó nêu những đóng góp có tính thc tin ca đ tài.
4. Đối tượng, khách th phm vi nghiên cu của đề tài
- Xác định đối ng nghiên cu của đề tài. Đây thc cht nhim v nghiên cu c
th mà người nghiên cu coi vic hoàn thành chúng là mc đích cui cùng.
- Đồng thi vi việc xác định đối tượng nghiên cu gii hn phm vi nghiên cứu đối
tượng đó.
d: Đề tài: Thc trng hc tập môn Anh văn của sinh viên tại các trường ĐH tại
Tp.HCM hin nay
1
Sinh viên chuyên ngành Xã Hi Hc - Trường Đại học Tôn Đức Thng
cấu trúc của một tiểu luận khoa học - Trang 2
cấu trúc của một tiểu luận khoa học - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cấu trúc của một tiểu luận khoa học 9 10 516