Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi tam99vn999
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 4653 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Khoá luận tốt nghiệp

GVHD: TS. Ngô Hà Tấn

PHẦN I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
I. Một số vấn đề chung về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1. Khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp là toàn bộ các quan hệ tài chính biểu hiện qua quá
trình “huy động và sử dụng vốn để tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp”. Chức năng
“huy động” còn gọi là chức năng tài trợ, ám chỉ quá trình tạo ra các quỹ tiền tệ từ
các nguồn lực bên trong và bên ngoài để doanh nghiệp hoạt động trong lâu dài với
chi phí thấp. Chức năng “sử dụng vốn” hay còn gọi là đầu tư, liên quan đến việc
phân bổ vốn ở đâu, lúc nào sao cho vốn được sử dụng có hiệu quả nhất.
Cấu trúc tài chính là một khái niệm rộng phản ánh tổng thể về tình hình tài
chính của doanh nghiệp trên hai mặt. Đó là: Cơ cấu nguồn vốn và quá trình huy
động vốn, phản ánh chính sách tài trợ của doanh nghiệp; Cơ cấu tài sản gắn liền với
việc sử dụng vốn, nó chịu sự tác động của chiến lược kinh doanh thể hiện mối quan
hệ, sự vận động của các yếu tố nguồn vốn và tài sản nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
Cấu trúc tài sản là những quan hệ tài chính phản ánh tình hình vốn của doanh
nghiệp đó là việc bố trí vốn vào từng loại tài sản của cùng một đặc thù kinh tế
chiếm trong tổng số tài sản của doanh nghiệp.
Cấu trúc nguồn vốn là những mối quan hệ tài chính phản ánh quá trình huy
động vốn gắn liền với chính sách tài trợ của doanh nghiệp nhằm bảo đảm vốn trong
hoạt động sản xuất kinh doanh. Cấu trúc nguồn vốn thể hiện cơ cấu nguồn vốn dùng
để đầu tư vào tài sản của doanh nghiệp.
Mối quan hệ giữa cấu trúc tài sản và cấu trúc nguồn vốn: Mối quan hệ này
thể hiện cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Cấu trúc tài sản chỉ ra tài sản của
doanh nghiệp bao gồm hai bộ phận: tài sản cố định có thời gian lưu chuyển trên một

SVTH: Trần Thị Trúc

Trang 1

Khoá luận tốt nghiệp

GVHD: TS. Ngô Hà Tấn

năm và tài sản lưu động có thời gian lưu chuyển trong một năm hay một chu kỳ
kinh doanh.
Cấu trúc nguồn vốn phản ánh việc sử dụng vốn gắn liền với những trách
nhiệm pháp lý nhất định. Đối với nguồn vốn vay doanh nghiệp phải thanh toán các
khoản vay nợ cả gốc và lãi vay trong một thời gian xác định (theo hợp đồng tín
dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng cung cấp tín dụng. Đối với nguồn vốn chủ sở
hữu, mặc dù không phải chịu sức ép thanh toán nhưng chủ sở hữu kỳ vọng về sự gia
tăng vốn. Như vậy, cấu trúc nguồn vốn phản ánh tính tự chủ về tài chính và tính ổn
định trong tài trợ của doanh nghiệp. Mặt khác do s...
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Ngô Hà Tấn
PHẦN I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
I. Một số vấn đề chung về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1. Khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp toàn bộ các quan hệ tài chính biểu hiện qua quá
trình huy động và sử dụng vốn đtối đa hóa giá trị của doanh nghiệp”. Chức năng
“huy động” còn gọi chức năng tài trợ, ám chỉ quá trình tạo ra các quỹ tiền tệ từ
các nguồn lực bên trong và bên ngoài để doanh nghiệp hoạt động trong lâu dài với
chi phí thấp. Chức năng “sử dụng vốn” hay còn gọi là đầu tư, liên quan đến việc
phân bổ vốn ở đâu, lúc nào sao cho vốn được sử dụng có hiệu quả nhất.
Cấu trúc i chính một khái niệm rộng phản ánh tổng thể về tình hìnhi
chính của doanh nghiệp trên hai mặt. Đó là: cấu nguồn vốn q trình huy
động vốn, phản ánh chính sách tài trợ của doanh nghiệp; Cơ cấu tài sản gắn liền với
việc sử dụng vốn, nó chịu sự tác động của chiến lược kinh doanh thể hiện mối quan
hệ, sự vận động của các yếu tố nguồn vốn và tài sản nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
Cấu trúc tài sản là những quan hệ tài chính phản ánh tình hình vốn của doanh
nghiệp đó việc bố trí vốn vào từng loại tài sản của cùng một đặc thù kinh tế
chiếm trong tổng số tài sản của doanh nghiệp.
Cấu trúc nguồn vốn những mối quan hệ tài chính phản ánh q trình huy
động vốn gắn liền với chính sách tài trợ của doanh nghiệp nhằm bảo đảm vốn trong
hoạt động sản xuất kinh doanh. Cấu trúc nguồn vốn thể hiện cơ cấu nguồn vốn dùng
để đầu tư vào tài sản của doanh nghiệp.
Mối quan hgiữa cấu trúc tài sản cấu trúc nguồn vốn: Mối quan hệ này
thể hiện cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Cấu trúc tài sản chỉ ra tài sản của
doanh nghiệp bao gồm hai bộ phận: tài sản cố định có thời gian lưu chuyển trên một
SVTH: Trần Thị Trúc Trang 1
CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Người đăng: tam99vn999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 9 10 471