Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc vốn của NHTM Việt Nam

Được đăng lên bởi bqkhanh
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2252 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỞ ĐẦU

1. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Kể từ khi các lý thuyết nổi tiếng của Modigliani và Miller (1958) được ra đời,
hai ông đã kết luận rằng việc lựa chọn cấu trúc vốn như thế nào sẽ không có tác động gì
đến giá trị doanh nghiệp.
Chúng ta tin và tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng kết luận này của Modigliani và
Miller được nghiên cứu dựa trên những giả định của thị trường vốn hiệu quả và hoàn
hảo. Nhưng không ai khẳng định rằng mô hình của họ là một diễn đạt chính xác của cái
gọi là thế giới thực. Và chúng ta lại nghĩ đến một chiều hướng khác: liệu rằng trên thực
tế cấu trúc vốn có đặt thành vấn đề hay không (Trần Ngọc Thơ và cộng sự, 2007).
Thế rồi những nghiên cứu sâu hơn, xa hơn, thực tiễn hơn tiếp theo sau đó theo
dòng thời gian đã dần khám phá ra rằng những rào cản thị trường đôi khi cũng có khả
năng tác động một phần nào đó đến giá trị doanh nghiệp. Và cấu trúc vốn chính là một
trong những chuyên đề quan trọng của lý thuyết tài chính doanh nghiệp nói chung
(Çağlayan và Şak, 2010).
Tuy nhiên, những nghiên cứu như vậy thường bị giới hạn và rẽ vào các tranh
luận trong các lĩnh vực phi tài chính. Thêm vào đó, các nghiên cứu về cấu trúc vốn
trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam lại càng khan hiếm hơn. Có lẽ lý
do hạn chế một phần là do tính chất đặc biệt của định chế tài chính trung gian này với
chức năng là kinh doanh tiền tệ – huy động vốn rồi đem cho vay. Ngoài ra, bản chất các
khoản nợ của những ngân hàng có vẻ mang tính khá khác biệt so với những tổ chức phi
tài chính (Çağlayan và Şak, 2010). Thật vậy, các ngân hàng thương mại sử dụng đại bộ
phận vốn từ nguồn huy động của khách hàng. Và ta có thể nhận định rằng chưa có một
loại hình doanh nghiệp nào sử dụng tỷ số nợ trên vốn cao như các ngân hàng (Nguyễn
Minh Kiều, 2009). Đồng thời, những khó khăn phức tạp thường xuyên thay đổi của các
quy định pháp lý đối với các ngân hàng luôn hiện hữu. Chính vì những lý lẽ đó mà các
ngân hàng (và các tổ chức tài chính nói chung) đã bị loại trừ ra khỏi mẫu nghiên cứu
thực nghiệm trong các chuyên đề về cấu trúc vốn (Octavia và Brown, 2008).
Nhưng xét về bản chất, vai trò của các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các
ngân hàng cũng quan trọng không kém phần so với các tổ chức phi ngân hàng. Với chức

2

năng là trung gian tài chính, ngân hàng được xem như là nhịp cầu nối hết sức quan
trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: phần lớn các quan hệ tín dụng được tập
trung thông qua ngân hàng; và đối với các doanh nghiệp thì nguồn tín dụng do các ngâ...
1
MỞ ĐẦU
MỞ ĐẦU
1. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Kể từ khi các thuyết nổi tiếng của Modigliani Miller (1958) được ra đời,
hai ông đã kết luận rằng việc lựa chọn cấu trúc vốn như thế nào sẽ không có tác động
đến giá trị doanh nghiệp.
Chúng ta tin và tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng kết luận này của Modigliani và
Miller được nghiên cứu dựa trên những giả định của thị trường vốn hiệu quả hoàn
hảo. Nhưng không ai khẳng định rằng mô hình của họ là mt diễn đạt chính xác của cái
gọi là thế giới thực. Và chúng ta lại nghĩ đến một chiều hướng khác: liệu rằng trên thực
tế cấu trúc vốn có đặt thành vấn đề hay không (Trần Ngọc Thơ và cộng sự, 2007).
Thế rồi những nghiên cứu sâu hơn, xa hơn, thực tiễn hơn tiếp theo sau đó theo
dòng thời gian đã dần khám phá ra rằng những rào cản thị trường đôi khi cũng khả
năng tác động một phần nào đó đến giá trị doanh nghiệp.cấu trúc vốn chính một
trong những chuyên đề quan trọng của thuyết tài chính doanh nghiệp nói chung
(Çağlayan và Şak, 2010).
Tuy nhiên, nhng nghiên cứu n vậy thường bị giới hạn rẽ vào các tranh
luận trong c lĩnh vực phi i chính. Thêm vào đó, các nghiên cứu về cấu trúc vốn
trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam lại càng khan hiếm hơn. Có lẽ lý
do hạn chế một phần là do tính chất đặc biệt của định chế tài chính trung gian này với
chức năng là kinh doanh tiền tệ huy động vốn rồi đem cho vay. Ngoài ra, bản chất các
khoản nợ của những ngân hàng có vmang tính khá khác biệt so với những tổ chức phi
tài chính (Çağlayan Şak, 2010). Thật vậy, các ngân ng thương mại sử dụng đại b
phận vốn từ nguồn huy động của khách hàng. ta thể nhận định rằng chưa một
loại hình doanh nghiệpo sử dụng tỷ số nợ trên vốn cao như các ngân hàng (Nguyễn
Minh Kiều, 2009). Đồng thời, những khó khăn phức tạp thường xuyên thay đổi của các
quy định pháp đối với các ngân hàng luôn hiện hữu. Chính những lẽ đó các
ngân hàng ( các tổ chức tài chính nói chung) đã bị loại trừ ra khỏi mẫu nghiên cứu
thực nghiệm trong các chuyên đề về cấu trúc vốn (Octavia và Brown, 2008).
Nhưng xét về bản chất, vai trò của các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các
ngân hàng cũng quan trọng không kém phần so với các tổ chức phi ngân hàng. Với chức
Cấu trúc vốn của NHTM Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc vốn của NHTM Việt Nam - Người đăng: bqkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Cấu trúc vốn của NHTM Việt Nam 9 10 404