Ktl-icon-tai-lieu

chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi mangcut_1993
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ – KHAI THÁC DẦU KHÍ VÀ
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ( nguồn ) copy
qua đây phần cần thiết rồi đó.
3.1 Mùn khoan và dung dịch khoan
3.1.1 Định nghĩa
Mùn khoan và dung dịch khoan được xem là một trong các chất thải có khả năng gây ô nhiễm
nặng nề và đáng quan tâm nhất trong hoạt động thăm dò – khai thác dầu khí, đặc biệt trong
giai
đoạn tiến hành khoan.
Mùn khoan là hỗn hợp các mẩu đất đá vụn từ quá trình khoan và một phần cặn của dung dịch
khoan.
Dung dịch khoan là dung dịch được tuần hoàn hoặc bơm từ bề mặt vào cần khoan, đi qua
choòng
khoan và quay lại bề mặt bằng khoảng không vành xuyến trong công tác khoan.Gồm:
9 Dung dịch sét dùng trong điều kiện địa chất không phức tạp lắm, có tác dụng làm sạch đáy
lỗ khoan, làm lạnh dụng cụ phá đá, làm chắc thành lỗ khoan, tránh sự lắng đọng mùn khoan
khi
ngưng tuần hoàn, tránh sự xâm nhập của dầu, khí, nước vào lỗ khoan.
9 Nước lã dùng để khoan qua đất đá tương đối ổn định. Khi khoan, nước lã hòa lẫn với mùn
khoan tạo thành dung dịch tự nhiên (khoan qua đá vôi, dolomit tạo thành dung dịch cacbonat,
khi khoan qua anhydrit thạch cao, dung dịch sun phát).
9 Dung dịch nhũ tương sét: nhũ tương dầu hay sản phẩm của dầu trong dung dịch sét. Loại
dung dịch này ngăn cản các hạt mùn khoan dính nhau và hạn chế việc tạo “nút” đất đá nên
người ta thường dùng để khoan trong vùng dễ bị sập lở, kẹt mút. Dung dịch này có khả năng
làm giảm độ mòn của choòng và giảm công suất quay cột cần khoan do chúng bôi trơn tốt hơn
các loại rửa khác.
9 Dung dịch gốc dầu: Môi trường phân tán là dầu (diesel...) và chất phân tán là bitum hay các

chất hữu cơ khác (đóng vai trò chất tạo cấu trúc, ổn định dung dịch). Dùng để khoan qua vùng
dầu có áp lực vỉa thấp, tạo điều kiện thoát dầu khi khai thác chúng, loại dung dịch này có độ
nhớt cao, tỷ trọng nhỏ hơn 1.
9 Dung dịch muối bão hòa: Dùng để khoan qua các vỉa muối khoáng hay các lớp đất đá liên
kết bằng các loại muối khoáng có thể hòa tan được. Khi khoan qua loại muối nào thì dùng
dung
dịch bão hòa là loại muối đó. Dung dịch muối khoáng không bị đóng băng ở nhiệt độ âm do đó
người ta dùng dung dịch này để khoan qua vùng đóng băng quanh năm.
9 Khí nén: Dùng để rửa lỗ khoan ở vùng không có nước, vùng đóng băng hay vùng dễ mất
nước rửa. Dùng không khí tự nhiên, khí thải của động cơ đốt trong... sẽ tăng tốc độ cơ học
khoan từ 2 đến 5 lần so với dùng các loại...
       
    !!"#$$%&!&'!&()(*!+ +"',+-$.()*/$01
2342$&((*++"'+-111, &!5! &(565 &(57827937:05; &(5! &,5%&5; ('<=,+"6
>&?@6" , ! ( !A (?B' ế
0'4C; +&DE%% , ; +&
0'4'4   F&
C; +&DE%% , ; +&? ,G*-)E- !!A+,H,, !! (,B; I@6J ( - ượ
 DE?H>&!@- !!A+ + !? ! I-%K; &(! H,% ; LM? ,N( !!A+
(&(
?+ !(  E ; +&' ế 
C; +&)E  ",H,- ? !?HD ! >H!AO ; +&DE- !" , , &%% , 
; +&'
% , ; +&)E%% , ? ,!  +E + ,N -! N - !DE+, ; +&M?(>& ượ ơ
, +K
; +&DE>&6) (N - !N ; + ; JDE G6 !A+,J!H,; +&' - ế #
:% , /P!%C !A+?( ;( ? &, !; J" ,! ") -M,B!H,% )E-/ , ?H6
) ; +&M)E-)  % , " H?HM)E-, ,! E ) ; +&M!AH / ) ? -C; +&
; (
 !  +EM!AH / G@- ", &% M; LM ,DE+) ; +&'ư ướ
: ,)Qướ %C? ; +&>&? !?H! ? ( ? ' (; +&M ,)Q K&) D (-C ươ ướ
; +&! +! E %% , !  (R; +&>&?HDJ(M%+)+-(!! +! E %% , ,&,N+&!M
; (; +&>&& 6%A(!! , ,&+M%% , /" H!='
:% ,  S! /P! ươ # S! %  &6/ " -, &% !A+%% , /P!'+ (ươ
%% , E6I, ,H, !-C; +&%L  &DE , D( ,! +TU!V? !?HR ế
 (!&! %C? ; +&!A+DC% N / ") M; !-U!'% , E6,B; Iườ ườ
)E-( -? -K, &, +KDE( -,J/ !>&6, !, ; +&%+, UNJ(!A ! ! ơ ơ
,H,)+ (A &; H,'
:% ,  ,% # J(!A " @!H)E% %(*/*)'''=DE, !" @!H)EN(!- &6,H,ườ
chất thải nguy hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chất thải nguy hại - Người đăng: mangcut_1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
chất thải nguy hại 9 10 453