Ktl-icon-tai-lieu

Chất thải rắn

Được đăng lên bởi namcheyb
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 2472 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO TP. HỘI AN

Chương 1

GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.1

Lời nói đầu

Hội An một điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ đối với người dân trong n ước mà cả du khách
nước ngoài. Tháng 12 năm 2009 Phố Cổ Hội An ( thuộc t ỉnh Quảng Nam) đ ược UNESCO công nh ận
là di sản văn hóa thế giới, cùng với sự dầu tư của các cấp chính quy ền đ ể phát tri ển du l ịch và đ ưa
Hội An từng bước trở thành thành phố sinh thái- văn hóa-du l ịch trong t ương l ại. Đi ều này làm
tăng sự phát triển du lịch của vùng kéo theo s ự phát triển c ủa các ngành ngh ề khác, nâng cao đ ời
sống kinh tế cho người dân nơi đây.
Sự phát triển kinh tế luôn đi đôi với những thách thức lớn về môi tr ường, trong đó v ấn n ạn v ề
việc thu gom xử lý rác thải đang của thành phố ch ưa đúng cách, t ỷ lệ rác th ải đ ược thu gom còn
thấp, biện pháp xử lý rác chưa hiệu quả gây ô nhiễm môi tr ường, gây mất mĩ quan đô th ị, ảnh
hưởng đến sức khỏe người dân và sự phát triển du lịch.
Đồ án “Thiết kế hệ thống quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn cho thành ph ố H ội An” sẽ gi ải
quyết phần nào về vấn nạn trên.
1.1.2

Mục đích đồ án

Thiết kế hệ thống quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn cho thành phố Hội An quy ho ạch đ ến
năm 2030.
1.1.3

Nội dung thực hiện

 Khảo sát, thu thập tài liệu về kinh tế đời sống xã h ội, dân s ố, đi ều ki ện t ự nhiên, giao

thông…
 Xác định nguồn phát thải, khối lượng và thành phần, quy trình thu gom và x ử lý hi ện

tại của Hội An.
 Đưa ra các phương pháp mới về việc quản lý tại nguồn (theo 2 lo ại rác chính), thu

gom, vận chuyển, trung chuyển và xử lý rác thải.
 Tính toán thiết kế cho các phương pháp đã chọn.
 Dự toán chi phí xây dựng và vận hành cho hệ thống qu ản lý. Quy ết đ ịnh ch ọn ph ương

án tối ưu nhất để đầu tư cho hệ thống xử lý chất thải rắn cho thành phố Hội An.
 Thể hiện các công trình trên bản vẽ kĩ thuật.

GVHD: Trần Thị Mỹ Diệu

Trang 1

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO TP. HỘI AN
 Viết báo cáo, thuyết minh đồ án môn học.
1.1.4

Giới hạn khu vực thiết kế

Đồ án này chỉ thiết kế hệ thống quản lý, thu gom và xử lý chất th ải r ắn sinh ho ạt cho khu
dân cư.
1.1.5

Cấu trúc bài thuyết trình

Mục lục:
Chương 1: Giới thiệu chung.
Chương 2: Lựa chọn phương án cho việc quản lý chất thải rắn cho Hội An.
Chương 3: Tính toán thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn tại nguồn.
Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống thu gom, trung chuyển và vận chuyển rác.
Chương 5: Tính toán thiết kế trạm xử...
Đ ÁN THI T K H TH NG QU N LÝ CH T TH I R N CHO TP. H I AN
Ch ng 1ươ
GI I THI U CHUNG
 GI I THI U CHUNG
 L i nói đ u
H i An m t đi m đ n du l ch h p d n không ch đ i v i ng i dân trong n c c du khách ế ườ ướ
n c ngoài. Tháng 12 năm 2009 Ph C H i An ( thu c t nh Qu ng Nam) đ c UNESCO công nh nướ ượ
là di s n văn hóa th gi i, cùng v i s d u t c a các c p chính quy n đ phát tri n du l ch và đ a ế ư ư
H i An t ng b c tr thành thành ph sinh thái- văn hóa-du l ch trong t ng l i. Đi u này làm ướ ươ
tăng s phát tri n du l ch c a vùng kéo theo s phát tri n c a các ngành ngh khác, nâng cao đ i
s ng kinh t cho ng i dân n i đây. ế ườ ơ
S phát tri n kinh t luôn đi đôi v i nh ng thách th c l n v môi tr ng, trong đó v n n n v ế ườ
vi c thu gom x rác th i đang c a thành ph ch a đúng cách, t l rác th i đ c thu gom còn ư ượ
th p, bi n pháp x rác ch a hi u qu gây ô nhi m môi tr ng, gây m t quan đô th , nh ư ườ
h ng đ n s c kh e ng i dân và s phát tri n du l ch.ưở ế ườ
Đ án “Thi t k h th ng qu n , thu gom x ch t th i r n cho thành ph H i An” sẽ gi i ế ế
quy t ph n nào v v n n n trên.ế
 M c đích đ án
Thi t k h th ng qu n lý, thu gom và x lý ch t th i r n cho thành ph H i An quy ho ch đ n ế ế ế
năm 2030.
 N i dung th c hi n
Kh o sát, thu th p tài li u v kinh t đ i s ng xã h i, dân s , đi u ki n t nhiên, giao ế
thông…
Xác đ nh ngu n phát th i, kh i l ng thành ph n, quy trình thu gom x hi n ượ
t i c a H i An.
Đ a ra các ph ng pháp m i v vi c qu n lý t i ngu n (theo 2 lo i rác chính), thuư ươ
gom, v n chuy n, trung chuy n và x lý rác th i.
nh toán thi t k cho các ph ng pháp đã ch n.ế ế ươ
D toán chi phíy d ng và v n hành cho h th ng qu n lý. Quy t đ nh ch n ph ng ế ươ
án t i u nh t đ đ u t cho h th ng x lý ch t th i r n cho thành ph H i An. ư ư
Th hi n các công trình trên b n vẽ kĩ thu t.
GVHD: Tr n Th Mỹ Di u Trang 1
Chất thải rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất thải rắn - Người đăng: namcheyb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
Chất thải rắn 9 10 839