Ktl-icon-tai-lieu

Chi phí sản xuất và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu
Trong những năm gần đây, với đờng lối đổi mới của Đảng và Nhà nớc đã
từng bớc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty
Bóng đèn phích nớc Rạng Đông nói riêng đi lên và đứng vững trong cơ chế thị
trờng có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nớc. Nền kinh tế xã hội nớc ta không ngừng
phát triển và trong tơng lai có thể hội nhập với nền kinh tế thế giới cũng nh các
nớc phát triển trong khu vực. Vì vậy, đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, chi
phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng
luôn đợc chú trọng quan tâm vì chúng phản ánh chất lợng của hoạt động sản
xuất kinh doanh của toàn Công ty.
Công ty Bóng đèn phích nớc Rạng Đông là cơ quan trực thuộc của Bộ
Công nghiệp, khối lợng sản phẩm sản xuất ra rất lớn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng trong nớc cũng nh xuất khẩu ra nớc ngoài với mẫu mã, chủng loại rất
phong phú và đa dạng. Cũng nh các doanh nghiệp sản xuất khác, việc tổ chức
công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty là một
vấn đề bức thiết và tối quan trọng đang cần đợc quan tâm lu ý.
Sau thời gian thực tập tại Công ty, em đã phần nào tìm hiểu đợc thực tế
công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Và em đã
chọn đề tài: “Chi phí sản xuất và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh
doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” làm chuyên đề thực tập
tốt nghiệp của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong
nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc.
Phần II: Thực trạng về chi phí sản xuất và hạ thấp chi phí ở Công ty Bóng
đèn Phích nớc Rạng Động
Phần III: Một số đề xuất nhằm hạ thấp chi phí của Công ty

Trong quá trình làm chuyên đề, mặc dù em đã có nhiều cố gắng và nhận
đợc sự hớng dẫn nhiệt tình của giáo viên hớng dẫn là cô Phạm Thị Thu Trang
cùng sự giúp đỡ tận tình của Bác Thành - kế toán trởng Công ty, các bác, các cô
chú, anh chị ở phòng kế toán của Công ty, song do nhận thức và trình độ có
hạn, thời gian thực tế cha nhiều nên bản chuyên đề của em không tránh khỏi
những khiếm khuyết và thiếu sót. EM rất mong muốn và xin chân thành tiếp thu
ý kiến đóng góp, bổ sung của Công ty cùng giáo viên hớng dẫn để bản chuyên
đề tốt nghiệp của em đợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Quý Công ty và cô giáo hớng dẫn đã giúp em
hoàn thành bản hcuyên đề tốt nghiệp một cách tốt nhất.

Phần I
Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
của Công ty trong nền kinh tế ...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc ®·
tõng bíc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung C«ng ty
Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng nãi riªng ®i lªn vµ ®øng v÷ng trong chÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc. NÒn kinh tÕ x· héi níc ta kh«ng ngõng
ph¸t triÓn trong t¬ng lai thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tgiíi còng nh c¸c
níc ph¸t triÓn trong khu vùc. vËy, ®èi víi c¸c nhµ qu¶n doanh nghiÖp, chi
phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng
lu«n ®îc chó träng quan t©m chóng ph¶n ¸nh chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty.
C«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng quan trùc thuéc cña
C«ng nghiÖp, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra rÊt lín ®ñ ®¸p øng nhu cÇu tiªu
dïng trong níc còng nh xuÊt khÈu ra níc ngoµi víi u m·, chñng lo¹i rÊt
phong phó vµ ®a d¹ng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, viÖc chøc
c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty mét
vÊn ®Ò bøc thiÕt vµ tèi quan träng ®ang cÇn ®îc quan t©m lu ý.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· phÇn nµo t×m hiÓu ®îc thùc tÕ
c«ng t¸c chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnhn phÈm. em ®·
chän ®Ò tµi: Chi phÝ s¶n xuÊtc¸c gi¶i ph¸pthÊp chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh t¹i C«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc R¹ng §«ng lµm chuyªn ®Ò thùc tËp
tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ thÊp chi phÝ ë C«ng ty Bãng
®Ìn PhÝch níc R¹ng §éng
PhÇn III: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m h¹ thÊp chi phÝ cña C«ng ty
Chi phí sản xuất và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi phí sản xuất và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Chi phí sản xuất và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 9 10 526