Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược Marketing của công ty bánh kẹo Kinh Đô

Được đăng lên bởi hue1234
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2137 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ MARKETING.

========

ĐỀ TÀI CUỐI KỲ:
Hoạch định chiến lược marketing cho bánh trung thu của
Công ty cổ phần Kinh Đô giai đoạn 2012-2015 tại thị trường Việt
Nam.

GVHD : Thạc sỹ Nguyễn Văn Thi

Sinh viên thực hiện
LẠI QUÝ VĂN
ĐINH THỊ THẮM
ĐẬU TRỌNG DƯƠNG

030324083175
030324083131
030324083021

NGUYỄN THỪA THỎA

030324083146

ĐỖ THỊ BẢO KHÁNH

030324083058

TP.Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 12 năm 2011

Danh sách kí tên:
1

LẠI QUÝ VĂN

030324083175

ĐINH THỊ THẮM

030324083131

ĐẬU TRỌNG DƯƠNG

030324083021

NGUYỄN THỪA THỎA

030324083146

ĐỖ THỊ BẢO KHÁNH

030324083058

Lời mở đầu:
2

Là Công ty hàng đầu của Việt Nam về dòng sản phẩm bánh trung thu và hiện đang
nắm giữ thị phần bánh trung thu lớn nhất tại thị trường nội địa. Thách thức lớn nhất
đặt ra cho công ty Kinh Đô là phải thực hiện được việc duy trì và củng cố hơn nữa
khả năng dẫn dắt và thống lĩnh thị trường của dòng sản phẩm bánh trung thu kinh đô.
Trong giai đoạn hiện nay, các công ty khác cũng đang đâu tư mạnh mẽ vào ngành
hàng có tỷ suất sinh lời cao này. Với những sự tìm hiểu và với một chiến lược
marketing đúng đắn cho sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô trong giai đoạn 2012 đến
năm 2015 thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển bền vững của sản phẩm
bánh trung thu Kinh đô.
Trân trọng gửi tới thầy Nguyễn Văn Thi lời cám ơn sâu sắc vì những kiến thức đã
hướng dẫn cho chúng tôi để có thể hoàn thành đề tài này.
Nhóm tác giả.

Các tài liệu và nguồn thông tin tham khảo
1.
2.
3.
4.

Tập bài giảng “ Quản trị marketing” của thạc sỹ Nguyễn Văn Thi.
“Bán hàng và quản trị bán hàng” của thạc sỹ Trần Đình Hải
Giáo trình “phân tích tài chính” của Thạc sỹ Ngô Kim Phượng
Thông tin về công ty từ trang 
3

Thông tin về ngành hàng từ trang 
Thông tin về phân phối từ trang 
Thông tin về phân phối từ trang 
Thông tin tổng quát từ trang 
%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n_Kinh_%C4%90%C3%B4
9. Thông tin về nhân sự từ trang 
10. Thông tin về tài chính từ trang 
5.
6.
7.
8.

MỤC LỤC

4

Phân tích nền tảng

I.

1.Giới thiệu công ty cổ phần Kinh Đô, dòng sản phẩm trung thu Kinh Đô, và
sản phản bánh trung thu trăng vàng
1.1.

Giới thiệu công ty
Kinh Đô được thành lập từ năm 1993, trải qua 17 năm hình thành và phát
triển, đến nay Kinh Đô đã trở thành m...


 
!!!! !!!!
"#$%
&'()*+,)()-.,/01(234567-,8()&9:,)74;,87);(<3
=,87>(?@)A,-,)=8-3-*&',BCDBEBCDF7'-7)+740G,8H-I7
32
H%)'(JK8;>L,HM,)-

N-,)O-P,7)Q()-I,
RSHT CUCUBVCWUDXF
Y CUCUBVCWUDUD
Z[ CUCUBVCWUCBD
\]^_ CUCUBVCWUDV`
ab CUCUBVCWUCFW
TP.Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 12 năm 2011
3,)J:()5c7P,%
1
Chiến lược Marketing của công ty bánh kẹo Kinh Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược Marketing của công ty bánh kẹo Kinh Đô - Người đăng: hue1234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Chiến lược Marketing của công ty bánh kẹo Kinh Đô 9 10 866