Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược phát triển

Được đăng lên bởi nguyennghia2009
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
Môû ñaàu
Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC VAØ CHIEÁN LÖÔÏC
PHAÙT TRIEÅN TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG..................................................................1
1.1 Toång quan veà chieán löôïc..................................................................................1
1.1.1 Khaùi nieäm veà chieán löôïc ............................................................................1
1.1.2 Vai troø cuûa chieán löôïc ................................................................................1
1.1.3 Qui trình quaûn trò chieán löôïc .....................................................................2
1.1.4 Xaây döïng chieán löôïc ...................................................................................2
1.2 Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån tröôøng cuûa caùc tröôøng Cao ñaúng – Ñaïi hoïc
...........................................................................................................................10
1.2.1 Khaùi nieäm tröôøng Cao ñaúng vaø ñaëc ñieåm cuûa tröôøng Cao ñaúng .........11
1.2.2 Vai troø cuûa chieán löôïc phaùt trieån tröôøng................................................12
Chöông 2: PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG CUÛA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG TAØI CHÍNH
– HAÛI QUAN .......................................................................................................15
2.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà tröôøng Cao ñaúng Taøi chính – Haûi quan...............15
2.1.1 Quùa trình hình thaønh vaø phaùt trieån...........................................................15
2.1.2 Chöùc naêng nhieäm vuï ...................................................................................16
2.1.3 Cô caáu toå chöùc..............................................................................................16
2.2 Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng noäi boä cuûa tröôøng
2.2.1 Toå chöùc nguoàn nhaân löïc..............................................................................18
2.2.2 Quaûn lyù ñaøo taïo ...........................................................................................20
2.2.3 Hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc ................................................................27
2.2.4 Heä thoáng thoâng tin.......................................................................................27
2.2.5 Taøi chính – Keá toaùn.....................................................................................28
2.2.6 Cô sôû vaät chaát...............................................................................................28
2.2.7 Marketing ....................................................................................................30
2.2.8 Vaên hoùa toå chöùc...........................................................................................31
2.2.9 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá moâi tröôøng noäi boä cuûa tröôøng(IFE).........31
2.3 Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa
tröôøng.....................................................................................................................32
2.3.1 Phaân tích moâi tröôøng vó moâ
2.3.1.1 Caùc yeáu toá kinh teá.....................................................................................32
2.3.1.2 Caùc yeáu toá chính trò – phaùp luaät .............................................................34
chiến lược phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược phát triển - Người đăng: nguyennghia2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chiến lược phát triển 9 10 717