Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Chương đến năm 2020

Được đăng lên bởi nguyenthihoa1612
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 3306 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, kế hoạch thể hiện ở sự khống chế
trực tiếp của Chính phủ đối với những hoạt động kinh tế xã hội thông qua quá trình đưa ra
những quyết định pháp lệnh phát ra từ Trung ương. Các chỉ tiêu kế hoạch được xác định
bởi các nhà kế hoạch trung ương tạo nên một kế hoạch kinh tế quốc dân toàn diện và đầy
đủ; nguồn nhân lực, vật tư chủ yếu và tài chính không phải được phân phối theo giá thị
trường và điều kiện cung cầu mà phân phối theo các nhu cầu của kế hoạch tổng thể, theo
những quyết định hành chính của các cấp lãnh đạo. Môi trường kinh tế - xã hội của quốc
gia và địa phương mang tính ổn định cao và được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, tính chủ
động, sự sáng tạo, và sự tự chịu trách nhiệm của các địa phương không được phát huy, và
vì thế, chúng ta đã từng lâm vào khủng hoảng trong thập niên 80 của thế kỷ trước.
Trong nền kinh tế thị trường và đặc biệt, trước bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập
kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chủ thể trong
nền kinh tế và với thế giới ngày càng lớn, bên cạnh các định hướng lớn của Nhà nước các
địa phương cần chủ động, sáng tạo và tự chụi trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính mình mình. Các địa phương cần xác định rõ các tiềm năng, thế mạnh của
cốt lõi mình cùng với phân tích và dự báo các cơ hội, đe dọa quan trọng từ môi trường bên
ngoài trong từng giai đoạn để xây dựng các định hướng chiến lược lớn nhằm phát triển
kinh tế - xã hội. Đây là nền tảng rất căn bản để địa phương chủ động tiến hành quy hoạch
và xây dựng kế hoạch phát triển trong từng thời kỳ.
Thay đổi tư duy và đào tạo cán bộ đáp ứng được lập kế hoạch phát triển địa phương
là một vấn đề lớn của Chính phủ Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2008, Bộ Kế hoạch và đầu tư,
với sự trợ giúp của UNDP, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Ai-len và Pháp đồng tài trợ, đó
tổ chức nghiên cứu và biên soạn Bộ tài liệu đào tạo “Lập kế hoạch có tính chiến lược phát
triển kinh tế địa phương”. Dự án này đã thực hiện đào tạo cán bộ của nhiều địa phương
trong cả nước. Tuy vậy, làm thế nào để áp dụng các kiến thức này vào thực tiễn công việc
1

hoạch định phát triển kinh tế - xã hội vẫn là một vấn đề rất mới mẻ đối với các cán bộ xây
dựng kế hoạch ở cấp huyện.
Là người đứng đầu huyện Thanh Chương, đã từng chỉ đạo việc quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội cũng như xây dựng kế hoạch của huyện, đây vẫn thực sự là vấn đề rất mới
mẻ với tôi. Từ kinh nghiệm bản th...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, kế hoạch thể hiện ở sự khống chế
trực tiếp của Chính phủ đối với những hoạt động kinh tế xã hội thông qua quá trình đưa ra
những quyết định pháp lệnh phát ra từ Trung ương. Các chỉ tiêu kế hoạch được xác định
bởi các nhà kế hoạch trung ương tạo nên một kế hoạch kinh tế quốc dân toàn diện và đầy
đủ; nguồn nhân lực, vật tư chủ yếu và tài chính không phải được phân phối theo giá thị
trường và điều kiện cung cầu mà phân phối theo các nhu cầu của kế hoạch tổng thể, theo
những quyết định hành chính của các cấp lãnh đạo. Môi trường kinh tế - xã hội của quốc
gia và địa phương mang tính ổn định cao và được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, tính chủ
động, sự sáng tạo, và sự tự chịu trách nhiệm của các địa phương không được phát huy, và
vì thế, chúng ta đã từng lâm vào khủng hoảng trong thập niên 80 của thế kỷ trước.
Trong nền kinh tế thị trường và đặc biệt, trước bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập
kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chủ thể trong
nền kinh tế và với thế giới ngày càng lớn, bên cạnh các định hướng lớn của Nhà nước các
địa phương cần chủ động, sáng tạo và tự chụi trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội của chính mình mình. Các địa phương cần xác định rõ các tiềm năng, thế mạnh của
cốt lõi mình cùng với phân tích và dự báo các cơ hội, đe dọa quan trọng từ môi trường bên
ngoài trong từng giai đoạn để xây dựng các định hướng chiến lược lớn nhằm phát triển
kinh tế - xã hội. Đây là nền tảng rất căn bản để địa phương chủ động tiến hành quy hoạch
và xây dựng kế hoạch phát triển trong từng thời kỳ.
Thay đổi tư duy và đào tạo cán bộ đáp ứng được lập kế hoạch phát triển địa phương
là một vấn đề lớn của Chính phủ Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2008, Bộ Kế hoạch và đầu tư,
với sự trợ giúp của UNDP, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Ai-len và Pháp đồng tài trợ, đó
tổ chức nghiên cứu và biên soạn Bộ tài liệu đào tạo “Lập kế hoạch có tính chiến lược phát
triển kinh tế địa phương”. Dự án này đã thực hiện đào tạo cán bộ của nhiều địa phương
trong cả nước. Tuy vậy, làm thế nào để áp dụng các kiến thức này vào thực tiễn công việc
1
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Chương đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Chương đến năm 2020 - Người đăng: nguyenthihoa1612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Chương đến năm 2020 9 10 989