Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển SGDCKTPHCM đến năm 2015 và một số giải pháp thực hiện

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỞ ðẦU
1. Lý do chọn ñề tài:
SGDCKTPHCM ñã ra ñời và ñi vào hoạt ñộng cùng với sự phát triển của thị
trường chứng khoán Việt Nam. Với vai trò là một trong những cơ quan trực tiếp
quản lý và ñiều hành thị trường chứng khoán tại Việt Nam, SGDCKTPHCM ñã
từng bước xây dựng bộ máy quản lý cả về cơ sở vật chất và con người phục vụ cho
nhu cầu phát triển của TTCK Việt Nam. Nếu năm 2006, quy mô TTCK còn nhỏ bé
chỉ với 106 công ty thì sang ñến năm 2008 số lượng các công ty niêm yết tại
SGDCKTPHCM là 170. ðể ñảm bảo công tác quản lý, ñiều hành một cách hiệu
quả, không kìm hãm sự phát triển của TTCK, SGDCKTPHCM cần có sự chuẩn bị
dài hạn cho các nguồn lực bên trong.
Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới trong năm 2008 ñang tiếp tục ảnh hưởng
ñến các quốc gia trong ñó có Việt Nam. ðây là nguyên nhân khiến TTCK Việt Nam
trong thời gian vừa qua trải qua nhiều biến ñộng, làm cho môi trường ñầu tư có
phần kém hấp dẫn các nhà ñầu tư. Chính vì vậy, những giải pháp ñể thu hút sự quan
tâm của công chúng ñầu tư trong thời gian tới là hết sức cần thiết.
TTCK Việt Nam còn rất nhỏ bé so với các TTCK trong khu vực và trên thế
giới. ðể hạn chế những ñiểm yếu thông qua việc tăng cường quan hệ hợp tác với
các SGDCK trong khu vực là một trong những giải pháp mà SGDCKTPHCM cần
quan tâm.
Trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, cũng như thị trường vốn
của Chính phủ ñể ra, TTCK sẽ ñóng vai trò hết sức quan trọng là kênh huy ñộng
vốn cho nền kinh tế. Giá trị vốn hóa của TTCK vào năm 2020 sẽ ñạt 70% GDP.
Trên cơ sở những ñịnh hướng phát triển chung cho toàn bộ thị trường, các SGDCK
và TTGDCK tại Việt Nam cần phải ñề ra những chiến lược cụ thể ñể thực hiện.

2. Mục tiêu nghiên cứu
Tác giả nghiên cứu những vấn ñề sau:
-

Nghiên cứu những lý luận cơ bản về hoạch ñịnh chiến lược phát triển tổ
chức và chọn lọc nền lý thuyết phù hợp ñể ứng dụng vào nghiên cứu.

2

-

Phân tích các quan ñiểm và chính sách của chính phủ về phát triển TTCK tại
Việt Nam, ñồng thời phân tích tình hình hoạt ñộng tại SGDCK.TPHCM ñể
từ ñó thấy ñược những ñiểm mạnh, ñiểm yếu, những thời cơ và thách thức
tác ñộng trực tiếp và gián tiếp ñến SGDCKTPHCM.

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn ñề trên tác giả sẽ Hoạch ñịnh chiến lược
phát triển SGDCKTPHCM trong giai ñoạn từ khi SGDCKTPHCM ñược thành lập
(5/2007 – chuyển từ TTGDCK.TPHCM thành SGDCKTPHCM) ñến 2015 và ñưa
ra một số giải pháp thực hiện.

3. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu.
Hoạch ñịnh chiến lược phát triển SGDCKTPHCM.

4. Phương pháp nghiên cứu;
Tác giả áp ...
1
MỞ ðẦU
1. Lý do chọn ñề tài:
SGDCKTPHCM ñã ra ñời ñi vào hoạt ñộng cùng với sự phát triển của thị
trường chứng khoán Việt Nam. Với vai trò một trong những quan trực tiếp
quản và ñiều hành thị trường chứng khoán tại Việt Nam, SGDCKTPHCM ñã
từng bước xây dựng bmáy quản cvsở vật chất con người phục vcho
nhu cầu phát triển của TTCK Việt Nam. Nếu m 2006, quy TTCK còn nhỏ bé
chỉ với 106 công ty thì sang ñến năm 2008 số lượng các công ty niêm yết tại
SGDCKTPHCM 170. ð ñảm bảo công tác quản lý, ñiều hành một cách hiệu
quả, không kìm hãm sự phát triển của TTCK, SGDCKTPHCM cần sự chuẩn bị
dài hạn cho các nguồn lực bên trong.
Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới trong năm 2008 ñang tiếp tục nh hưởng
ñến các quốc gia trong ñó có Việt Nam. ðây là nguyên nhân khiến TTCK Việt Nam
trong thời gian vừa qua trải qua nhiều biến ñộng, làm cho môi trường ñầu có
phần kém hấp dẫn các nhà ñầu tư. Chính vì vậy, những giải pháp ñể thu hút sự quan
tâm của công chúng ñầu tư trong thời gian tới là hết sức cần thiết.
TTCK Việt Nam còn rất nhỏ so với các TTCK trong khu vực và trên thế
giới. ðể hạn chế những ñiểm yếu thông qua việc tăng cường quan hệ hợp tác với
các SGDCK trong khu vực một trong những giải pháp SGDCKTPHCM cần
quan tâm.
Trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, cũng như thị trường vốn
của Chính phủ ñể ra, TTCK sẽ ñóng vai trò hết sức quan trọng là kênh huy ñộng
vốn cho nền kinh tế. Giá trị vốn hóa của TTCK vào năm 2020 sẽ ñạt 70% GDP.
Trên cơ sở những ñịnh hướng phát triển chung cho toàn bthị trường, các SGDCK
và TTGDCK tại Việt Nam cần phải ñề ra những chiến lược cụ thể ñể thực hiện.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Tác giả nghiên cứu những vấn ñề sau:
- Nghiên cứu những luận bản về hoạch ñịnh chiến lược phát triển tổ
chức và chọn lọc nền lý thuyết phù hợp ñể ứng dụng vào nghiên cứu.
Chiến lược phát triển SGDCKTPHCM đến năm 2015 và một số giải pháp thực hiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển SGDCKTPHCM đến năm 2015 và một số giải pháp thực hiện - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Chiến lược phát triển SGDCKTPHCM đến năm 2015 và một số giải pháp thực hiện 9 10 474