Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách lãi suất cảu Nhà nước và việc vận dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ p

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa Kinh tÕ ®èi ngo¹i

Mai Kim Chi – Líp A2 CN9

Lêi më ®Çu
L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn sè kinh tÕ vÜ m« hÕt søc quan träng trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mét c«ng cô trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña
quèc gia. Mçi sù thay ®æi cña l·i suÊt ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n
tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp, hµnh vi tiÕt kiÖm vµ ®Çu t cña c«ng chóng,
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ®Çu t níc ngoµi. Do ®ã kÐo theo sù thay ®æi
cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« kh¸c nh l¹m ph¸t, t¨ng trëng thÊt
nghiÖp...Bªn c¹nh ®ã l·i suÊt cßn ®îc xem nh lµ mét c«ng cô ®Ó ®iÒu hoµ
mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ, mçi sù t¨ng hay
gi¶m cña l·i suÊt sÏ kÐo theo sù khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt ®èi víi chñ
thÓ kinh tÕ nµy ®ång thêi h¹n chÕ lîi Ých cña chñ thÓ kinh tÕ kh¸c. L·i
suÊt cã thÓ sÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh, lÜnh vùc nµy ®ång thêi
kiÒm chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh lÜnh vùc kh¸c, t¨ng lîi Ých cña
nhãm ngêi nµy, gi¶m lîi Ých cña nhãm ngêi kia. L·i suÊt cßn lµ c«ng cô
t¹o ra c¸c kªnh chu chuyÓn nguån lùc x· héi tõ ngµnh lÜnh vùc nµy, sang
ngµnh lÜnh vùc kh¸c, tõ vïng nµy sang vïng kh¸c. Do ®ã t¹o ra sù thay
®æi c¬ cÊu vïng, c¬ cÊu ngµnh cña nÒn kinh tÕ...
ChÝnh v× l·i suÊt cã mét vai trß hÕt søc quan träng nh vËy cho nªn
viÖc vËn hµnh mét chÝnh s¸ch l·i suÊt nh thÕ nµo cho thÝch hîp, nh»m
®¶m b¶o c©n ®èi hµi hoµ lîi Ých cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ ®ång
thêi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung lu«n lµ mèi quan t©m
hµng ®Çu trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña mèi quan hÖ quèc
gia.
Trong suèt thêi gian qua, kÓ tõ khi h×nh thµnh hÖ thèng ng©n hµng
hai cÊp cho ®Õn nay NHNN ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch to lín
trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, trªn lÜnh vùc chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
nãi chung vµ viÖc thùc thi chÝnh s¸ch l·i suÊt nãi riªng. Tuy nhiªn, trong
thùc tÕ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt hiÖn hµnh cßn nÈy sinh rÊt
nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng
còng nh cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. ChÝnh v× vËy viÖc tiÕp tôc
x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt ®îc ®Æt ra nh mét yªu cÇu
cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Mçi mét chÝnh s¸ch qu¶n lý l·i suÊt cña NHNN ®Òu cã t¸c ®éng trùc
tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña hÖ thèng NHTM nãi chung vµ NHTMCPQ§ nãi
riªng.V× vËy, viÖc ¸p dông mét chÕ ®é l·i suÊt cô thÓ nh thÕ nµo cho phï
hîp nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng cña ng©n hµng m×nh trªn c¬ së chÝnh s¸ch
qu¶n lý l·i suÊt hiÖn...
Khoa Kinh tÕ ®èi ngo¹i Mai Kim Chi – Líp A2 CN9
Lêi më ®Çu
L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn sè kinh tÕ vÜ m« hÕt søc quan träng trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mét c«ng cô trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña
quèc gia. Mçi sù thay ®æi cña l·i suÊt ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n
tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nh c¸c ho¹t ®éng sn xuÊt kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp, hµnh vi tiÕt kiÖm vµ ®Çu t cña c«ng chóng,
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Çu t níc ngoµi. Do ®ã kÐo theo sù thay ®æi
cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« kh¸c nh l¹m pt, t¨ng trëng thÊt
nghiÖp...Bªn c¹nh ®ã i suÊt cßn ®îc xem nh lµ mét ng cô ®Ó ®iÒu hoµ
mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ, mçi sù t¨ng hay
gim cña i suÊt sÏ kÐo theo sù khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt ®èi víi chñ
thÓ kinh tÕ nµy ®ång thêi h¹n chÕ lîi Ých cña chñ thÓ kinh tÕ kh¸c. L·i
suÊt cã thÓ sÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh, lÜnh vùc nµy ®ång thêi
kiÒm chÕ sù ph¸t triÓn a c¸c ngµnh lÜnh c kh¸c, t¨ng lîi Ých cña
nhãm ngêi nµy, gm lîi Ých cña nhãm ngêi kia. L·i suÊt cßn lµ c«ng cô
t¹o ra c¸c kªnh chu chuyÓn nguån lùc x· héi tõ ngµnh nh vùc nµy, sang
nnh lÜnh vùc kh¸c, tõ vïng nµy sang vïng kh¸c. Do ®ã t¹o ra sù thay
®æi c¬ cÊu vïng, c¬ cÊu ngµnh cña nÒn kinh tÕ...
ChÝnh v× l·i suÊt cã mét vai trß hÕt søc quan träng nh vËy cho nªn
viÖc vËn hµnh mét chÝnh s¸ch l·i suÊt nh thÕ nµo cho thÝch hîp, nh»m
®m bo c©n ®èi hµi hoµ lîi Ých cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ ®ång
thêi thóc ®Èy sù pt triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung lu«n lµ mèi quan t©m
hµng ®Çu trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña mèi quan hÖ quèc
gia.
Trong suèt thêi gian qua, kÓ tõ khi h×nh thµnh hÖ thèng ng©n hµng
hai cÊp cho ®Õn nay NHNN ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch to lín
trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qun lý, trªn lÜnh vùc chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
nãi chung vµ viÖc thùc thi chÝnh s¸ch l·i suÊt nãi riªng. Tuy nhiªn, trong
thùc tÕ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt hiÖn hµnh cßn nÈy sinh rÊt
nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng
còng nh cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. ChÝnh v× vËy viÖc tiÕp tôc
x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt ®îc ®Æt ra nh mét yªu cÇu
cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Mçi mét chÝnh s¸ch qun lý l·i suÊt cña NHNN ®Òu cã t¸c ®éng trùc
tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña hÖ thèng NHTM nãi chung vµ NHTMCPQ§ nãi
riªng.V× vËy, viÖc ¸p dông mét chÕ ®é l·i suÊt cô thÓ nh thÕ nµo cho phï
hîp nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng cña ng©n hµng m×nh trªn c¬ së chÝnh s¸ch
qn lý l·i suÊt hiÖn hµnh cña NHNN, lu«n lµ mét vÊn ®Ò ®îc c¸c nhµ
qn lý ng©n hµng quan t©m. §ã còng chÝnh lµ lý do ngêi viÕt QuyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña Nhµ níc vµ viÖc vËn
dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh a NHTMCPQ§" lµm chuyªn ®Ò
nghiªn cøu cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bè côc cña ®Ò tµi ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
1
Chính sách lãi suất cảu Nhà nước và việc vận dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ p - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách lãi suất cảu Nhà nước và việc vận dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ p - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Chính sách lãi suất cảu Nhà nước và việc vận dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ p 9 10 264