Ktl-icon-tai-lieu

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 233 trang   |   Lượt xem: 2062 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------------------

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------------------

NGUYỄN THỊ MỸ LINH
CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàng
Mã số: 62.31.12.01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH

TP. Hồ Chí Minh – năm 2012

PHẦN 1

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu có
tính độc lập riêng, chưa được công bố toàn bộ nội dung này bất kỳ ở đâu; các số liệu, các
nguồn trích dẫn trong luận án được chú thích nguồn gốc rõ ràng, trung thực.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi.

Tác giả

Nguyễn Thị Mỹ Linh

ii

MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CHÍNH
SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ................11
1.1. Thị trường bất động sản. ........................................................................................11
1.1.1. Khái niệm bất động sản ......................................................................................11
1.1.2. Khái niệm thị trường bất động sản .....................................................................11
1.1.3. Đặc điểm thị trường bất động sản ......................................................................12
1.1.4. Các yếu tố cấu thành thị trường bất động sản ....................................................15
1.1.4.1. Hàng hóa trên thị trường bất động sản .......................................................15
1.1.4.2. Các chủ thể tham gia trên thị trường bất động sản ....................................16
1.1.4.3. Cung cầu và quan hệ cung cầu bất động sản ..............................................17
1.1.4.4. Giá cả hàng hóa bất động sản.....................................................................20
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường bất động sản .........................25
1.1.6. Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của thị trường bất động sản .......................27
1.1.7. Các chỉ số đo lường trong thị trường bất động sản ............................................28
1.2. Chính sách thuế đố...
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.H CHÍ MINH
--------------------
NGUYN TH M LINH
CHÍNH SÁCH THU ĐI VI PHÁT TRIN
TH TRƯỜNG BT ĐỘNG SN VIT NAM
LUN ÁN TIN SĨ KINH T
TP. H Chí Minh – năm 2012
CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
233 Vietnamese
CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 566