Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa vị lợi nhìn từ góc độ đạo đức học

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 26 (2010) 149-155

Chủ nghĩa vị lợi nhìn từ góc độ đạo đức học
Đỗ Minh Hợp
Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Trần Thanh Giang*
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày nhận 1 tháng 6 năm 2010

Tóm tắt. Trên cơ sở làm rõ nội dung, tư tưởng đạo đức học căn bản của chủ nghĩa vị lợi về cả
những mặt ưu điểm và mặt hạn chế, trong bài viết này, các tác giả đã chỉ rõ những nguyên tắc đạo
đức của chủ nghĩa vị lợi vẫn còn giá trị, phù hợp và có thể vận dụng được vào xã hội ta nhằm khắc
phục nguy cơ của lối sống cá nhân chủ nghĩa đang trở nên ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong
thế hệ trẻ hiện nay.

nhà tư tưởng nổi tiếng nhất người Anh ở thế kỷ
XIX, đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa vị lợi. Cả
hai nhà đạo đức học này đều thực hiện một
chiến lược giống nhau. Dưới tác động mạng mẽ
của những thành tựu toán học và vật lý học, cả
hai ông đều cố gắng hoàn thiện triết học và
nhân đó cũng cố gắng làm sáng tỏ hoàn toàn
những vấn đề đạo đức. Cả hai ông đều đi đến
những quan niệm đạo đức học độc đáo. Những
cách tiếp cận triết học của hai nhà tư tưởng này
là khác nhau, do vậy đạo đức học của các ông
thể hiện dường như là các đối cực.
Mill tiếp tục truyền thống của chủ nghĩa
duy nghiệm Anh, các cơ sở của nó được hình
thành trong các tác phẩm của F.Bacon, J.Locke
và J.Hume. Ông không thỏa mãn với chủ nghĩa
siêu nghiệm Kant, kể cả trong đạo đức học.
Những người theo chủ nghĩa duy nghiệm nhận
thấy cơ sở của đạo đức học không phải là
những kết cấu siêu nghiệm của lý tính, mà là
cuộc sống cảm tính – tình cảm, hiện thực của
con người. Nhưng, nếu cuộc sống thực tiễn của
con người được khảo cứu thì, theo các nhà duy

Cuộc sống hiện nay đặt ra cho con người
một trong những vấn đề gay gắt và cũng xa xưa
là xác định mục đích sống, định hướng sống.
Tiếc thay, do mức sống còn chưa cao sau những
năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc và do
những nguyên nhân chủ quan khác, nhiều
người, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã bị cám dỗ bởi
những “lý thuyết” quá đề cao việc đáp ứng
những nhu cầu, những cái có lợi trước mắt, mà
lãng quên sứ mệnh, mục đích sống cao cả của
con Người. Triết học có nhiệm vụ xây dựng lý
tưởng sống cao cả, xứng đáng với phẩm giá con
Người. Để hoàn thành sứ mệnh trọng đại này,
việc tìm hiểu chủ nghĩa vị lợi từ góc độ đạo đức
học, tức khoa học về đạo làm người và những
nhân phẩm con người cần phải có để đi theo
con đường (đạo) ấy, có một ý nghĩa lý luận và
thực tiễn cấp...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Khoa hc hi Nhân văn 26 (2010) 149-155
149
Ch nghĩa v li nhìn t góc độ đạo đức hc
Đỗ Minh Hp
Vin Triết hc, Vin Khoa hc Xã hi Vit Nam.
Trn Thanh Giang*
Trung tâm Đào to, Bi dưỡng ging viên lý lun chính tr, Đại hc Quc gia Hà Ni.
Ngày nhn 1 tháng 6 năm 2010
Tóm tt. Trên cơ s làm rõ ni dung, tư tưởng đạo đức hc căn bn ca ch nghĩa v li v c
nhng mt ưu đim và mt hn chế, trong bài viết này, các tác gi đã ch rõ nhng nguyên tc đạo
đức ca ch nghĩa v li vn còn giá tr, phù hp và th vn dng được vào xã hi ta nhm khc
phc nguy cơ ca li sng cá nhân ch nghĩa đang tr nên ngày càng ph biến, đặc bit trong
thế h tr hin nay.
*
Cuc sng hin nay đặt ra cho con người
mt trong nhng vn đề gay gt và cũng xa xưa
là xác định mc đích sng, định hướng sng.
Tiếc thay, do mc sng còn chưa cao sau nhng
năm tháng đấu tranh gii phóng dân tc và do
nhng nguyên nhân ch quan khác, nhiu
người, đặc bit là thế h tr, đã b cám d bi
nhng thuyết quá đề cao vic đáp ng
nhng nhu cu, nhng cái có li trước mt, mà
lãng quên s mnh, mc đích sng cao c ca
con Người. Triết hc có nhim v xây dng lý
tưởng sng cao c, xng đáng vi phm giá con
Người. Để hoàn thành s mnh trng đại này,
vic tìm hiu ch nghĩa v li t góc độ đạo đức
hc, tc khoa hc v đạo làm người và nhng
nhân phm con người cn phi có để đi theo
con đường (đạo) y, có mt ý nghĩa lý lun và
thc tin cp bách đối vi chúng ta hin nay.
Có mt s tương phn k l gia nhng to
phm ca hai nhà triết hc và hai nhà đạo đức
hc kit xut là I.Kant và J.Mill (1806-1873),
_______
*
Corresponding author. E-mail: giangtt@vnu.edu.vn
nhà tư tưởng ni tiếng nht người Anh thế k
XIX, đại din tiêu biu cho ch nghĩa v li. C
hai nhà đạo đức hc này đều thc hin mt
chiến lược ging nhau. Dưới tác động mng m
ca nhng thành tu toán hc và vt hc, c
hai ông đều c gng hoàn thin triết hc và
nhân đó cũng c gng làm sáng t hoàn toàn
nhng vn đề đạo đức. C hai ông đều đi đến
nhng quan nim đạo đức hc độc đáo. Nhng
cách tiếp cn triết hc ca hai nhà tư tưởng này
là khác nhau, do vy đạo đức hc ca các ông
th hin dường như là các đối cc.
Mill tiếp tc truyn thng ca ch nghĩa
duy nghim Anh, các cơ s ca được hình
thành trong các tác phm ca F.Bacon, J.Locke
và J.Hume. Ông không tha mãn vi ch nghĩa
siêu nghim Kant, k c trong đạo đức hc.
Nhng người theo ch nghĩa duy nghim nhn
thy cơ s ca đạo đức hc không phi là
nhng kết cu siêu nghim ca nh, mà là
cuc sng cm nh nh cm, hin thc ca
con người. Nhưng, nếu cuc sng thc tin ca
con người được kho cu t, theo các nhà duy
Chủ nghĩa vị lợi nhìn từ góc độ đạo đức học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa vị lợi nhìn từ góc độ đạo đức học - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chủ nghĩa vị lợi nhìn từ góc độ đạo đức học 9 10 16