Ktl-icon-tai-lieu

Chủ thể luật hành chính

Được đăng lên bởi A-i Lee
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 2.
CHỦTHỂ LUẬT HÀNH CHÍNH

I.CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
II.CÁN BỘ, CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC
III.TỔ CHỨC XÃ HỘI
IV.CÁ NHÂN

ThS. Lưu Thanh Hùng

1

1. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1.1. Khái niệm
Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể của hoạt động quản lý nhà nước, là bộ phận tạo
thành bộ máy Nhà nước, do Nhà nước lập ra để thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

1.2. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước

CHÍNH PHỦ

Cơ quan

UBND CẤP TỈNH

BỘ

SỞ

Cơ quan,

có thẩm quyền

cá nhân

chung

có Tquyền
UBND CẤP HUYỆN

UBND CẤP XÃ

PHÒNG

chuyên môn

BAN
2

1.2.1. CHÍNH PHỦ

()

a. Vị trí, tính chất

Chính phủ là cơ quanchấp hànhcủa Quốc hội, cơ quanhành chính nhà nước cao nhấtcủa nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam
b. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
- Chức năng: Chính phủquản lý nhà nướcvề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại
trên phạm vi toàn quốc.

- Nhiệm vụ, quyền hạn: Cụ thể hóa chức năng nói trên, Điều 112Hiến pháp 1992(SĐ,BS 2001) quy định Chính
phủ có 11 loại nhiệm vụ, quyền hạn.Chương IILuật tổ chức Chính phủ năm 2001)

c. Hình thức hoạt động:hoạt động tập thể (Phiên họp Chính phủ),hoạt động của Thủ tướng Chính phủ và từng
thành viên Chính phủ.
3

Cơ cấu, tổ chức
Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII

18
18 Bộ
Bộ

Bộ
Bộ Quốc
Quốc phòng
phòng

Bộ
Bộ Công
Công an
an

Bộ
Bộ Ngoại
Ngoại giao
giao

Bộ
Bộ Nội
Nội vụ
vụ

Bộ
Bộ Tư
Tư pháp
pháp

Bộ
Bộ KH&ĐT
KH&ĐT

Bộ
Bộ Tài
Tài chính
chính

Bộ
Bộ NN&PTNT
NN&PTNT

Bộ
Bộ GT&VT
GT&VT

Bộ
Bộ Xây
Xây dựng
dựng

Bộ
Bộ TN&MT
TN&MT

Bộ
Bộ TT&TThông
TT&TThông

Bộ
Bộ

Bộ
Bộ LĐ,
LĐ,

Bộ
Bộ VH
VH

Công
Công thương
thương

TB&XH
TB&XH

TT&DL
TT&DL

Bộ
Bộ KH&CN
KH&CN

Bộ
Bộ GD&ĐT
GD&ĐT

Bộ
Bộ Y
Y tế
tế

4

4 Cơ quan
ngang Bộ

Ủy ban dân tộc

Ngân hàng

Thanh tra

Văn phòng

Nhà nước VN

Chính phủ

Chính phủ

Bảo hiểm

Thông tấn

Đài Tiếng nói

Xã hội VN

xã VN

VN

Viện KH&CN VN

Viện KHXH VN

8 Cơ quan
thuộc Chính phủ

Ban Quản lý
Lăng Chủ tịch
Hồ Chí Minh

Đài truyền hình

Học viện CT - HC

VN

QG HCM

5

1.2.2. Ủy ban nhân dân

-Vị trí pháplý:làcơ quan chấp hành củaHĐND, CQHCNNở địa phương,
chịu trách nhiệm trướcHĐNDcùng cấp vàCQNNcấp trên.

-Nhiệm vụ, quyền hạn.
Mục 1, 2, 3 Chương IVLuật Tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhândân

-Tổ chức, hoạt động.
Mục 4, Chương IVLuật Tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhândân

6

2. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC
2.1. Khái niệm
Đốitượng

Cánbộ

Côngchức

Viênchức

Hìnhthành

Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm

Tuyển dụng, bổ nhiệm vào

Tuyển dụng the...
ThS. Lưu Thanh Hùng
1
BÀI 2.
CHỦTHỂ LUẬT HÀNH CHÍNH
I.CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
II.CÁN BỘ, CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC
III.TỔ CHỨC XÃ HỘI
IV.CÁ NHÂN
Chủ thể luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ thể luật hành chính - Người đăng: A-i Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chủ thể luật hành chính 9 10 374