Ktl-icon-tai-lieu

CHƯNG CẤT HỖN HỢP ĐA CẤU TỬ

Được đăng lên bởi Lê Hoàn
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 15594 lần   |   Lượt tải: 127 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Đề tài: CHƯNG CẤT HỖN HỢP ĐA CẤU TỬ

Giáo viên hướng dẫn: Đào Ngọc Duy
Lớp: DH10HH
SV thực hiện: Trần Hữu Đức (10139045)
Lê Văn Hoàn (10139063)

Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 17 Tháng 7 Năm 2012

NỘI DUNG
KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I.
1.

Khái niệm hỗn hợp nhiều cấu tử

2.

Khái niệm về chưng cất

3.

Các đường cân bằng trong hỗn hợp nhiều cấu tử
TÍNH TOÁN CÂN BẰNG PHA HỆ NHIỀU CẤU TỬ

II.
1.

Tính toán cân bằng pha cho hệ nhiều cấu tử đơn giản

2.

Tính toán cân bằng pha cho hệ nhiều cấu tử phức tạp
CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN

III.

GIÃN
1.

Phương pháp đơn giản Gilliland

2.

Phương pháp tính từng mâm

I.

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. KHÁI NIỆM HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ
1.1. Định nghĩa
- Hỗn hợp nhiều cấu tử đơn giản: là những hỗn hợp mà các cấu tử có thể xác định
về số lượng, thành phần và chủng loại.
- Hỗn hợp nhiều cấu tử phức tạp: là hỗn hợp có số lượng cấu tử rất lớn và đa dạng
mà ta không thể xác định số lượng và nồng độ của chúng.
1.2. Những quy ước đặc trưng
- Đối với hỗn hợp 2 cấu tử, quá trình chưng cất sẽ cho chúng ta hai phân đoạn:
phân đoạn đỉnh và phân đoạn đáy.
- Đối với hỗn hợp nhiều cấu tử, số lượng phần đoạn có thể là 2 hoặc nhiều hơn tùy
theo yêu cầu sản xuất. Sản phẩm của các phân đoạn này là hỗn hợp nhiều cấu tử
và thông thường ta biểu diễn các phân đoạn chưng cất theo nhiệt độ chưng và thể
tích dịch ngưng tức là tỉ lệ % thể tích sản phẩm phân đoạn thu được so với nguyên
liệu ban đầu.
- Để tiện cho việc tính toán người ta quy ước một phân đoạn là một cấu tử và phân
biệt với cấu tử thông thương ta gọi nó là cấu tử pseudo.
- Cấu tử pseudo có hai điểm nhiệt độ chưng khác nhau nên việc tính toán ta
thường lấy nhiệt độ trung bình. Ngoài ra, với những hỗn hợp phức tạp như quan
trọng phải xây dựng thêm các số liệu thực nghiệm về khối lượng riêng, phân tử
khối, độ nhớt, hàm nhiệt,.. của các cấu tử pseudo.

- Đối với hệ nhiều cấu tử đơn giản ta có thể xác định hệ số cân bằng pha của cấu
tử và suy ra độ bay hơi tương đối
- Đối với hệ nhiều cấu tử đơn giản ta có thể xác định hệ số cân bằng pha của cấu
tử và suy ra độ bay hơi tương đối. Khi đó chọn một cấu tử làm chuẩn so sánh độ
bay hơi gọi đó là cấu tử chuẩn hay cấu tử khóa.

Ki: hệ số cân bằng của cấu tử i
αij: độ bay hơi tương đối cua cấu tử i với cấu tử khóa j
Đối với cấu tử khóa thì αij =1, cấu tử nhẹ αij >1, cấu tử nặng αij <1
- Trong tính toán chưng cất nhiều cấu tử có trường hợp phải chọn nhiều c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯNG CẤT HỖN HỢP ĐA CẤU TỬ - Người đăng: Lê Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
CHƯNG CẤT HỖN HỢP ĐA CẤU TỬ 9 10 814