Ktl-icon-tai-lieu

Chưng luyện liên tục hỗn hợp CH3OH H2O

Được đăng lên bởi kconha-gmail-com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án môn học - Chưng luyện liên tục hỗn hợp rượu metylic - nước

Phần 1 :

MỞ ĐẦU

I.Lý thuyết về chưng luyện
Chưng là phương pháp dùng để tách các hỗn hợp chất lỏng cũng như các hỗn hợp
khí lỏng thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong
hỗn hợp ,nghĩa là khi ở cùng một nhiệt độ thì áp suất hơi của các cấu tử khác nhau.
Khi chưng ta thu được nhiều sản phẩm và thường bao nhiêu cấu tử sẻ có bấy nhiêu
sản phẩm .Đối với trưòng hợp hỗn hợp chưng chỉ gồm hai cấu tử thì sản phẩm đỉnh gồm
cấu tử có độ bay hơi lớn và một phần rất ít cấu tử có độ bay hơi bé còn sản phẩm đáy
gồm cấu tử có độ bay hơi bé và một phần rất ít cấu tử có độ bay hơi lớn.
Trong sản xuất có rất nhiều phương pháp chưng như chưng đơn giản ,chưng bằng hơi
nước trực tiếp ,chưng chân không và chưng luyện .Tùy thuộc vào điều kiện sẵn có , tính
chất hỗn hợp , yêu cầu về độ tinh khiết sản phẩm mà ta chọn phương pháp chưng cho
thích hợp .
Chưng đơn giản dùng để tách các hỗn hợp gồm các cấu tử có độ bay hơi rất khác
nhau .Phương pháp này thường dùng để tách sơ bộ và làm sạch cấu tử khỏi tạp chất.
Chưng bằng hơi nước trực tiềp dùng tách các hỗn hợp gồm các chất khó bay hơi và
tạp chất không bay hơi ,thường dùng trong trường hợp chất được tách không tan
vào nước
Chưng chân không dùng trong trường hợp cần hạ thấp nhiệt độ sôi cấu tử .Ví dụ
như trường hợp các cấu tử trong hỗn hợp dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao hay trường
hợp các cấu tử có nhiệt độ sôi quá cao.
Chưng luyện là phương pháp phổ biến nhất để tách hoàn toàn hỗn hợp các cấu tử dễ
bay hơi có tính chất hòa tan một phần hoặc hòa tan hoàn toàn vào nhau.
Chưng luyện ở áp suất thấp dùng cho các hỗn hợp dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao và
hỗn hợp có nhiệt độ sôi cao.
Chưng luyện ở áp suất cao dùng cho các hỗn hợp không hóa lỏng ở áp súât thường.
Chưng luyện ở áp suất thường (áp suất khí quyển ) dùng cho hỗn hợp không thuộc
các trường hợp trên.
Người ta tiến hành chưng luyện hỗn hợp cần chưng trong tháp chưng luyện ,tháp
gồm nhiều đĩa ,trên mỗi đĩa xảy ra quá trình chuyển khối giữa pha lỏng và pha hơi. Hơi
đi từ dưới lên qua các lổ của đĩa ,lỏng đi từ trên xuống theo các ống chảy chuyền, nồng
độ các cấu tử và nhiệt độ sôi ở mỗi đĩa thay đổi theo chiều cao của tháp .Do đó một phàn
cấu tử dễ bay hơi chuyển từ pha lỏng vào pha hơi và một phần ít hơn chuyển từ pha hơi
vào pha lỏng , lặp lại nhiều lần bốc hơi và ngưng tụ như thế , hay nói một cách khác ,với
một số đĩa tương ứng , cuối cùng ở trên đỉnh tháp ta thu được cấu tử dễ...
Đồ án môn học - Chưng luyện liên tục hỗn hợp rượu metylic - nước
Phần 1 : MỞ ĐẦU
I.Lý thuyết về chưng luyện
Chưng phương pháp dùng đểch các hỗn hợp chất lỏng cũng như các hỗn hợp
khí lỏng thành các cấu triêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu t trong
hỗn hợp ,nghĩa là khi ở cùng một nhiệt độ thì áp suất hơi của các cấu tử khác nhau.
Khi chưng ta thu được nhiều sản phẩm thường bao nhiêu cấu tử sẻ bấy nhiêu
sản phẩm .Đối với trưòng hợp hỗn hợp chưng chỉ gồm hai cấu tử thì sản phẩm đỉnh gồm
cấu t độ bay hơi lớn một phần rất ít cấu t độ bay hơi còn sản phẩm đáy
gồm cấu tử có độ bay hơi bé và một phần rất ít cấu tử có độ bay hơi lớn.
Trong sản xuất có rất nhiều phương pháp chưng như chưng đơn giản ,chưng bằng hơi
nước trực tiếp ,chưng chân không chưng luyện .Tùy thuộc vào điều kiện sẵn có , tính
chất hỗn hợp , yêu cầu về độ tinh khiết sản phẩm ta chọn phương pháp chưng cho
thích hợp .
-
Chưng đơn giản dùng để tách các hỗn hợp gồm các cấu tử đ bay hơi rất khác
nhau .Phương pháp này thường dùng để tách sơ bộ và làm sạch cấu tử khỏi tạp chất.
-
Chưng bằng hơi nước trực tiềp dùng tách các hỗn hợp gồm các chất khó bay hơi
tạp chất không bay hơi ,thường ng trong trường hợp chất được tách không tan
vào nước
-
Chưng chân không dùng trong trường hợp cần hạ thấp nhiệt độ sôi cấu tử .Ví dụ
như trường hợp các cấu tử trong hỗn hợp dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao hay trường
hợp các cấu tử có nhiệt độ sôi quá cao.
-
Chưng luyện là phương pháp phổ biến nhất để tách hoàn toàn hỗn hợp các cấu tử dễ
bay hơi có tính chất hòa tan một phần hoặc hòa tan hoàn toàn vào nhau.
Chưng luyện ở áp suất thấp dùng cho các hỗn hợp dễ bị phân hủy nhiệt độ cao
hỗn hợp có nhiệt độ sôi cao.
Chưng luyện ở áp suất cao dùng cho các hỗn hợp không hóa lỏng ở áp súât thường.
Chưng luyện áp suất thường (áp suất khí quyển ) dùng cho hỗn hợp không thuộc
các trường hợp trên.
Người ta tiến nh chưng luyện hỗn hợp cần chưng trong tháp chưng luyện ,tháp
gồm nhiều đĩa ,trên mỗi đĩa xảy ra quá trình chuyển khối giữa pha lỏng pha hơi. Hơi
đi từ dưới lên qua các lổ của đĩa ,lỏng đi từ trên xuống theo các ống chảy chuyền, nồng
độ các cấu tử và nhiệt độ sôi ở mỗi đĩa thay đổi theo chiều cao của tháp .Do đó một phàn
cấu td bay hơi chuyển từ pha lỏng vào pha hơi và một phần ít hơn chuyển tpha hơi
vào pha lỏng , lặp lại nhiều lần bốc hơi và ngưng tụ như thế , hay nói một cách khác ,với
một số đĩa ơng ứng , cuối cùng trên đỉnh tháp ta thu được cấu tử dễ bay hơi dạng
nguyên chất và ở tháp ta thu được cấu tử khó bay hơi ở dạng nguyên chất .
Quá trình chưng luyện được thực hiện trong thiết bị loại tháp làm việc liên tục hoặc
gián đoạn.
Trang 1
Chưng luyện liên tục hỗn hợp CH3OH H2O - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chưng luyện liên tục hỗn hợp CH3OH H2O - Người đăng: kconha-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Chưng luyện liên tục hỗn hợp CH3OH H2O 9 10 134