Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (19862005)

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

========

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VIỆT
YÊN TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
(1986-2005)

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ

Thái Nguyên - 2010
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

========

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VIỆT
YÊN TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
(1986-2005)

Chuyên ngành

: Lịch sử Việt Nam

Mã số

: 60.22.54

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ

Thái Nguyên - 2010
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênLỜI CẢM ƠN
Hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm
ơn sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Lịch sử,
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo
đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn GS-TS Nguyễn Ngọc Cơ, người đã
định hướng, trực tiếp hướng dẫn và đóng góp ý kiến cụ thể cho kết quả cuối
cùng để em hoàn thành luận văn này.
Cho phép em được gửi lời cảm ơn tới UBND tỉnh Bắc Giang, Huyện uỷ,
UBND huyện Việt Yên, Phòng Nông nghiệp, Phòng Thống kê, Phòng Tài nguyên
Môi trường, UBND các xã, các hộ gia đình, các chủ trang trại tại khu vực
nghiên cứu đã cung cấp số liệu, thông tin giúp tôi hoàn thành luận văn.
Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn rằng, những hạn chế và thiếu
sót trong luận văn là không tránh khỏi. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng
góp ý kiến của các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các bạn để luận văn này
được hoàn thiện hơn.
Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2010
Tác giả

Nguyễn Thị Kim Nhung

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới
sự hướng dẫn của GS-TS Nguyễn Ngọc Cơ. Các số liệu, tài liệu nêu ra
trong luận văn là trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Các
tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Th¸i Nguyªn, ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2010
Người cam đoan

Nguyễn Thị Kim Nhung

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
1. CNXH (Chủ nghĩa xã hội)
2. HTX (Hợp tác xã)
3. UBND (Uỷ ban nhân dân)

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênMỤC LỤC
MỞ ĐẦU .....................
S hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
========
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VIỆT
YÊN TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
(1986-2005)
LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ
Thái Nguyên - 2010
CHUYỂN BIẾN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (19862005) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỂN BIẾN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (19862005) - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
CHUYỂN BIẾN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (19862005) 9 10 952