Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi Mixa Thi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 6777 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Chuyên đề thực tập

Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền

LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình đổi mới nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dưới sự quản lý của
Đảng và Nhà Nước những năm qua đang chuyển biến một cách tích cực rõ rệt, nền
kinh tế của Nước ta không còn là nền kinh tế quan liêu bao cấp như trước nữa, Đảng
đã nhạy bén chuyển đổi sang nền cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Từ đó,
quy luật cạnh tranh lành mạnh đã thúc đẩy các thành phần kinh tế trong nước ngày một
phát triển. Hiện nay nền sản xuất xã hội ngày càng đi lên để kịp với thời đại, cùng với
sự đi lên ấy là sự phát triển của ngành kế toán có vai trò quan trọng và trở thành công
cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tế nhà nước và quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, kế
toán có vai trò rất thiết thực trong hệ thống quản lý thông tin giúp các nhà doanh
nghiệp có khả năng xem xét toàn diện hoạt động của đơn vị mình.
Thị trường Bảo Hiểm Việt Nam đã phát triển và đa dạng hóa vào những năm
cuối thế kỷ XX, với sự tham gia của hầu hết các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm (nhà nước
n, cổ phần, liên doanh và 100% vốn đầu tư của nước ngoài). Luật kinh doanh bảo hiểm
đã được kỳ họp thứ VIII của Quôc Hội khoa X nước CHXHCN Việt Nam thông qua
vào tháng 12 năm 2000 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 năm 2001, thì càng
tạo thêm môi trường cho sự phát triển kinh doanh bảo hiểm theo xu hướng hội nhập
quốc tế. Trong xu thế hội nhập như hiện nay thì kết quả hoạt động kinh doanh ngày
càng đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các Doanh Nghiệp,
trong đó có doanh nghiệp Bảo Hiểm. Trước hết, hoạch định chiến lược kinh doanh
giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng đi của mình, đó là cơ sở và chỉ nam
cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Kế đến là trong điều kiện thay đổi và phát triển
nhanh chóng của môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm
bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục và
vượt qua những nguy cơ và hiểm họa trên thương trường cạnh tranh. Ngoài ra, kết quả
kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng cường vị
thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối
cùng, tài sản cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp là một căn cứ vững chắc cho việc
đề ra các chính sách và quyết định cho sự phù hợp với những biến động của thị trường,
Svth: Trần Thị Hải Như

Trang

1

Chuyên đề thực tập

Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền

nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cũng như sự tin tưởng c...
Chuyên đề thực tập Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình đổi mới nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dưới sự quản lý của
Đảng Nhà Nước những năm qua đang chuyển biến một cách tích cực rệt, nền
kinh tế của Nước ta không còn nền kinh tế quan liêu bao cấp như trước nữa, Đảng
đã nhạy bén chuyển đổi sang nền chế thị trường theo định ớng XHCN. Từ đó,
quy luật cạnh tranh lành mạnh đã thúc đẩy các thành phần kinh tế trong nước ngày một
phát triển. Hiện nay nền sản xuất xã hội ngày càng đi lên để kịp với thời đại, cùng với
sự đi lên ấy sự phát triển của ngành kế toán vai trò quan trọng trở thành công
cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tế nhà nước và quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, kế
toán vai trò rất thiết thực trong hệ thống quản thông tin giúp các nhà doanh
nghiệp có khả năng xem xét toàn diện hoạt động của đơn vị mình.
Thị trường Bảo Hiểm Việt Nam đã phát triển đa dạng hóa vào những năm
cuối thế kỷ XX, với sự tham gia của hầu hết các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm (nhà nước
n, cổ phần, liên doanh và 100% vốn đầu tư của nước ngoài). Luật kinh doanh bảo hiểm
đã được kỳ họp thứ VIII của Quôc Hội khoa X nước CHXHCN Việt Nam thông qua
vào tháng 12 năm 2000 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 năm 2001, thì càng
tạo thêm môi trường cho sự phát triển kinh doanh bảo hiểm theo xu hướng hội nhập
quốc tế. Trong xu thế hội nhập như hiện nay thì kết quả hoạt động kinh doanh ngày
càng đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của các Doanh Nghiệp,
trong đó doanh nghiệp Bảo Hiểm. Trước hết, hoạch định chiến lược kinh doanh
giúp cho doanh nghiệp nhận mục đích hướng đi của mình, đó sở chỉ nam
cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Kế đến là trong điều kiện thay đổi phát triển
nhanh chóng của môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm
bắt và tận dụng các hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục
vượt qua những nguy cơ và hiểm họa trên thương trường cạnh tranh. Ngoài ra, kết quả
kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tăng cường vị
thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển liên tục bền vững của doanh nghiệp. Cuối
cùng, tài sản cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp là một căn cứ vững chắc cho việc
đề ra các chính sách và quyết định cho sự phù hợp với những biến động của thị trường,
Svth: Trần Thị Hải Như Trang
1
Chuyên đề Kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: Mixa Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Chuyên đề Kế toán vốn bằng tiền 9 10 100