Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khoa Marketing

Được đăng lên bởi Nguyễn Thiện Tâm
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp:

Khoa Marketing

Lêi nãi ®Çu
Marketing ngµy nay ®· trë thµnh mét cuéc dùa trªn quyÒn s¬ h÷u th«ng tin
nhiÒu h¬n lµ quyÒn së h÷u nh÷ng tµi nguyªn kh¸c .C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ
b¾t chíc nhau vÒ trang thiÕt bÞ s¶n phÈm vµ c¸c qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh ng
hä kh«ng thÓ sao chÐp th«ng tin vµ ch©t x¸m cña nhau.Dung lîng th«ng tin cña
c«ng ty cã thÓ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh chiÕn lîc cho c«ng ty ®ã.
C¸c c«ng ty còng ph¶i ph¸t triÓn khai nh÷ng c¬ chÕ h÷u hiÖu ®Ó t×m kiÕm
th«ng tin míi .ViÖc thu thËp lu tr÷ truyÒn b¸ th«ng tin rÊt tèn thêi gian vµ tiÒn b¹c.
C¸c nhµ nghiªn cøu thÞ trêng ®· t×m ta nh÷ng kü thuËt phøc t¹p ®Ó thu thËp th«ng
tin míi còng nh qu¶n lý th«ng tin hiÖn cã. Díi ®©y chóng ta cã thÓ nãi ®Õn ba vÊn
®Ò.
C«ng ty cÇn nh÷ng lo¹i th«ng tin g× ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh Marketing
s¸ng suèt h¬n ?.
Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p chñ d¹o nµo trong viÖc thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt
.
Lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n lý th«ng tin cña c«ng ty mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó c¸c
nhµ lËp quyÕt ®Þnh cña c«ng ty cã thÓ dÔ dµng vµ nhanh chãng tiÕp cËn víi nh÷ng :
”th«ng tin vµng”?.
ChÝnh v× nh÷ng ®iÒu ®ã mµ em chän ®Ò tµi nµy:” Lµm chuyªn ®ª thùc tËp cho
m×nh”
Em mong r»ng víi viÖc x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin vµ nghiªn cøu
Marketing trong c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp phÇn nµo tèi u ®îc nh÷ng th«ng tin
thu thËp vµ sö dung cã hiÖu qu¶ h¬n cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cña c«ng ty.
Em ch©n thµnh c¸m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn ThÕ Trung vµ
c¸n bé c«ng ty trong viÖc thu thËp th«ng tin tõ phÝa c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn
thµnh ®ît thùc tËp tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing Mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu
trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi.
Ch¬ng II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng tæ chøc thu thËp
th«ng tin- Nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp-HN.

Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp:

Khoa Marketing

Ch¬ng III:Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin vµ nghiªn cøu marketing trong c«ng ty x©y
dùng c«ng nghiÖp Hµ - Néi.
Hµ N«i ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2004
Sinh viªn thùc tËp: TrÞnh Quèc ViÖt

Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp:

Khoa Marketing

Ch¬ng I
HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing
Mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng
c«ng nghiÖp Hµ Néi
I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi.

1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng c«ng
nghiÖp Hµ Néi.
Khi míi thµnh lËp (5/1960) C«ng ty...
Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing
Lêi nãi ®Çu
Marketing ngµy nay ®· t thµnh mét cuéc dùa trªn quyÒn s¬ h÷u th«ng tin
nhiÒu h¬n quyÒn së h÷u nh÷ng tµi nguyªn kh¸c .C¸c ®èi thñ c¹nh tranh thÓ
b¾t chíc nhau trang thiÕt bÞ s¶n phÈm vµ c¸c qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhng
kh«ng t sao chÐp th«ng tin ch©t m cña nhau.Dung lîng th«ng tin cña
c«ng ty cã thÓ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh chiÕn lîc cho c«ng ty ®ã.
C¸c c«ng ty còng ph¶i ph¸t triÓn khai nh÷ng c¬ chÕ h÷u hiÖu ®Ó t×m kiÕm
th«ng tin míi .ViÖc thu thËp lu tr÷ truyÒn th«ng tin rÊt tèn thêi gian tiÒn b¹c.
C¸c nhµ nghiªn cøu t trêng ®· t×m ta nh÷ng thuËt phøc t¹p ®Ó thu thËp th«ng
tin míi còng nh qu¶n th«ng tin hiÖn cã. Díi ®©y chóng ta thÓ nãi ®Õn ba vÊn
®Ò.
C«ng ty cÇn nh÷ng lo¹i th«ng tin ®Ó cã t ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh Marketing
s¸ng suèt h¬n ?.
Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p chñ d¹o nµo trong viÖc thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt
.
Lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n th«ng tin cña c«ng ty mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó c¸c
nhµ lËp quyÕt ®Þnh cña c«ng ty cã thÓ dÔ dµng vµ nhanh chãng tiÕp cËn víi nh÷ng :
”th«ng tin vµng”?.
ChÝnh nh÷ng ®iÒu ®ã em chän ®Ò tµi nµy:” Lµm chuyªn ®ª thùc tËp cho
m×nh”
Em mong r»ng víi viÖc x©y dùng mét thèng th«ng tin nghiªn cøu
Marketing trong c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp phÇn nµo tèi u ®îc nh÷ng th«ng tin
thu thËp vµ sö dung cã hiÖu qu¶ h¬n cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cña c«ng ty.
Em ch©n thµnh c¸m ¬n híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn ThÕ Trung vµ
c¸n c«ng ty trong viÖc thu thËp th«ng tin phÝa c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn
thµnh ®ît thùc tËp tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing Mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu
trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi.
Ch¬ng II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thùc tr¹ng chøc thu thËp
th«ng tin- Nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp-HN.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khoa Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khoa Marketing - Người đăng: Nguyễn Thiện Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khoa Marketing 9 10 538