Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi lauchutb
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời nói đầu
Để đánh giá kết quả học tập sau 4 năm học và kết thúc khóa học tại trường Đại
học Tây Bắc, ngoài việc nắm vững lý thuyết chuyên môn thì điều không thể thiếu đối với
mỗi sinh viên lâm nghiệp đó là việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất. Vì vậy,
việc đi thực tế để nắm bắt kinh nghiệm cũng như thực tế sản xuất canh tác của địa
phương đóng vai trò quan trọng. Được sự nhất trí của ban chủ nhiệm khoa Nông – Lâm
và bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường tôi đã tiến hành thực tập chuyên đề tốt
nghiệp: “ Lập phương án quy hoạch sử dụng đất tại xã Sa Dung, huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020.
Trong thời gian thực tập ngoài sự nỗ lực của bản thân thì tôi còn nhận được sự chỉ
bảo, hướng dẫn của các thầy cô trong bộ môn lâm nghiệp, cán bộ nhân dân xã Sa Dung,
đặc biệt là thầy giáo Th.s Nguyễn Thành Sơn giảng viên bộ môn lâm nghiệp đã trực tiếp
hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện chuyên đề này. Nhân dịp này cho tôi bày tỏ lòng
cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.
Việc xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp chịu ảnh hưởng bởi
nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, vì vậy mặc dù đã rất cố gắng nhưng do trình độ,
kinh nghiệm có hạn, nên trong bài báo cáo này không thể tránh được một số thiếu sót
nhất định. Do đó tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô, cùng toàn thể bạn
đọc để báo cáo của tôi được hoàn thiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sơn La, ngày 11 tháng 04 năm 2014
Sinh viên thực hiện

Lầu A Chu

1

ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc
biệt, lµ thµnh phÇn quan träng cña sù sèng vµ ®Þa bµn x©y dùng, ph¸t triÓn d©n sinh, nã lµ
®èi tîng ®Ó con ngêi t¸c ®éng s¶n xuÊt nh»m t¹o ra nguån cña c¶i cho x· héi. §Êt chØ
mang l¹i lîi Ých tèi ®a vµ bÒn v÷ng nÕu nh chóng ta biÕt quy ho¹ch, qu¶n lý sö dông ®Êt
mét c¸ch hîp lý. Tuy nhiªn nh÷ng ngêi sö dông ®Êt chØ muèn khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt nhng hä cha nghÜ ®Õn viÖc b¶o vÖ, c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt hîp lý ®Ó phôc håi ®é ph× vµ søc
s¶n xuÊt cña ®Êt. C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh vËy ®· lµm mÊt ®i tÝnh hÖ thèng trong viÖc
qu¶n lý sö dông ®Êt tõ ®ã ph¸ vì thÕ c©n b»ng trong tù nhiªn. Nh vËy ®Ó ®¸nh gi¸ mét
m« h×nh sö dông ®Êt hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng lµ kh«ng chØ ®¸nh gi¸ vÒ lîi nhuËn kinh tÕ mµ
cßn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶ sinh th¸i m«i trêng.
Níc ta cã diÖn tÝch ®Êt n«ng l©m nghiÖp rÊt lín nhng mét ®iÒu bÊt hîp lý l¹i xÕp h¹ng
vµo c¸c níc thiÕu ®Êt canh t¸c, ®iÒu ...
Lời nói đầu
Để đánh giá kết quả học tập sau 4 năm học kết thúc khóa học tại trường Đại
học Tây Bắc, ngoài việc nắm vững lý thuyết chuyên môn thì điều không thể thiếu đối với
mỗi sinh viên lâm nghiệp đó việc áp dụng thuyết vào thực tiễn sản xuất. vậy,
việc đi thực tế để nắm bắt kinh nghiệm ng như thực tế sản xuất canh tác của địa
phương đóng vai trò quan trọng. Được sự nhất trí của ban chủ nhiệm khoa Nông Lâm
b môn Quản lý tài nguyên và môi trường tôi đã tiến hành thực tập chuyên đề tốt
nghiệp: Lập phương án quy hoạch sử dụng đất tại Sa Dung, huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020.
Trong thời gian thực tập ngoài s nỗ lực của bản thân thì tôi còn nhận được sự chỉ
bảo, ớng dẫn của các thầy cô trong bộ môn lâm nghiệp, cán bộ nhân dânSa Dung,
đặc biệt là thầy giáo Th.s Nguyễn Thành Sơn giảng viên bmôn lâm nghiệp đã trực tiếp
hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện chuyên đề này. Nhân dịp này cho tôi bày tỏ lòng
cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.
Việc xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp chịu ảnh hưởng bởi
nhiều yếu t khách quan và chủ quan, vậy mặc đã rất cố gắng nhưng do trình độ,
kinh nghiệm hạn, n trong bài báo cáo này không thể tránh được một số thiếu sót
nhất định. Do đó tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô, cùng toàn thể bạn
đọc để báo cáo của tôi được hoàn thiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sơn La, ngày 11 tháng 04 năm 2014
Sinh viên thực hiện
Lầu A Chu
1
Chuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: lauchutb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp 9 10 40