Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả của mô hình nông lâm kết hợp tại xã Chiềng Hoa Mường La Sơn La

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Thực tập tốt nghiệp là khoảng thời gian hết sức quan trọng đối với sinh viên
cuối khóa. Nên không chỉ là điều kiện trước khi ra trường mà còn là cơ hội cho mỗi
sinh viên áp dụng những kiến thức đã được đào tạo trên ghế nhà trường vào thực
tế ,đồng thời giúp cho sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học có tính
sáng tạo để ra trường trở thành những sinh viên vừa có trình độ lý luận, vừa có
chuyên môn vững vàng đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, góp phần xứng đáng
vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
Được sự đồng ý của khoa Lâm Nghiệp trường Cao Đẳng Sơn la, tôi đã
tiến hành thực hiện chuyên đề : “Đánh giá hiệu quả của mô hình nông lâm kết
hợp tại xã Chiềng Hoa – Mường La – Sơn la”
Để hoàn thành chuyên đề này ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự
giúp đỡ của các thầy, cô giáo khoa Nông lâm trường Cao Đẳng Sơn la, UBND
xã Chiềng Tương và đặc biệt là thầy giáo, Chu văn Tiệp đã tận tình hướng dẫn
tôi trong suốt thời gian thực tập của mình. Qua đây cho phép tôi gửi lời cảm ơn
đến tất cả những sự giúp đỡ quý báu trên.
Mặc dù đã có nhiều có gắng nhưng do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm
điều tra thực tế và về mặt thời gian nên không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy,
tôi kính mong nhận được sự góp ý của thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp để
chuyên đề của tôi được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
1

Cà Văn Oánh
CHƯƠNG 1
ĐẶT VẤN ĐỀ

Việt Nam với tổng diện tích đất tự nhiên 330. 000km , trong đó 1/3 diện
2

tích là đất đồi núi và có 80% dân số cả nước, đặc biệt là đồng bào dân tộc những
người sống ở Miền Núi Trung Du chủ yếu lao động trong lĩnh vực Nông Lâm
nghiệp vì thế việc bảo vệ và sử dụng bền vững đất Nông, Lâm nghiệp giữ vai trò
vô cùng quan trọng.
Trước kia khi mật độ dân số còn thấp, người dân sống chủ yếu bằng việc
chặt phá rừng canh tác độc canh trên diện tích lương rẫy mà họ đã khai phá.
Cuối thập niên 70 và những năm gần thập niên 80 sự phát triển của Nông nghiệp
thâm canh hóa học, độc canh trên quy mô lớn và khai thác Lâm sản là những
nguyên nhân gây ra sự mất rừng, suy thoái đất đai, đa dạng sinh học dẫn đến đời
sống người dân ngày càng nghèo đói.
Trước thực trạng đó câu hỏi lớn đặt ra cho đất nước ta là phải thay đổi
phương thức quản lý, sử dụng tài nguyên đất và rừng để đảm bảo đời sống người
dân được ổn định và nâng cao, đồng thời bảo vệ các nguồn tài nguyên.
Thực tiễn sản xuất cũng như nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra cho ta thấy
Nông Lâm kết hợp ( NLKH) là một phương thức sử dụng tà...
LỜI NÓI ĐẦU
Thc tp tốt nghip là khoảng thời gian hết sức quan trng đối với sinh viên
cuối ka. Nên không chỉ là điu kin trước khi ra tờng mà còn là cơ hội cho mỗi
sinh vn áp dụng nhng kiến thc đã được đào tạo trên ghế nhà trưng vào thực
tế ,đồng thời giúp cho sinh vn làm quen với công tác nghn cứu khoa học cónh
sáng tạo đ ra trường tr thành những sinh viên vừa trình đ lun, vừa có
chun n vng vàng đáp ng đưcu cầu của sản xuất, góp phần xứng đáng
vào snghiệp phát triển chung của đất nước.
Được sự đồng ý của khoa Lâm Nghiệp trường Cao Đẳng Sơn la, tôi đã
tiến hành thực hiện chuyên đề : Đánh giá hiệu quả của mô hình nông lâm kết
hợp tại xã Chiềng Hoa – Mường La – Sơn la”
Để hoàn thành chuyên đề này ngoài sự nỗ lực của bản thân còn sự
giúp đỡ của các thầy, giáo khoa Nông lâm trường Cao Đẳng Sơn la, UBND
xã Chiềng Tương đặc biệt thầy giáo, Chu văn Tiệp đã tận tình hướng dẫn
tôi trong suốt thời gian thực tập của mình. Qua đây cho phép tôi gửi lời cảm ơn
đến tất cả những sự giúp đỡ quý báu trên.
Mặc đã nhiều gắng nhưng do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm
điều tra thực tế về mặt thời gian nên không tránh khỏi những sait. vậy,
tôi kính mong nhận được sự góp ý của thầy, giáo các bạn đồng nghiệp đ
chuyên đề của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
1
Chuyên đề tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả của mô hình nông lâm kết hợp tại xã Chiềng Hoa Mường La Sơn La - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả của mô hình nông lâm kết hợp tại xã Chiềng Hoa Mường La Sơn La - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả của mô hình nông lâm kết hợp tại xã Chiềng Hoa Mường La Sơn La 9 10 234