Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp Marketing -Mix tại Công ty cổ phần chè Kim Anh

Được đăng lên bởi Lê Hoài
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3887 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Marketing -Mix tại
Công ty cổ phần chè
Kim Anh

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua cã møc t¨ng tr­ëng kh¸
æn ®Þnh, ®©y lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò gióp cho ViÖt Nam chñ ®éng héi nhËp víi
nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.Tr­íc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ, c¸c ngµnh ph¶i ®Ò ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh
tranh ®èi víi s¶n phÈm hµng ho¸ cña m×nh so víi s¶n phÈm cña n­íc kh¸c
trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu .
Trong xu thÕ chung ®ã, th× ngµnh chÌ mét ngµnh chñ chèt cña n«ng
nghiÖp ViÖt Nam ®ang t×m mäi biÖn ph¸p; nh­ thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c tæ
chøc qu¶n lÝ, ph¸t triÓn thÞ tr­êng ..nh»m n©ng cao gi¸ trÞ cña c©y chÌ ®ãng
gãp ®¸ng kÓ vµo b­íc ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Mét trong
nh÷ng thµnh c«ng cña chiÕn l­îc ®ã lµ ngµnh ®ang dÉn ®Çu trong c¶ n­íc vÒ
c«ng cuéc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh.Tiªu biÓu nhÊt lµ C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh.
§­îc cæ phÇn ho¸ tõ n¨m 1999 cho ®Õn nay C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim
Anh ®ang tõng b­íc thÝch øng h¬n víi thÞ tr­êng, ®¸p øng thÞ hiÕu cña ng­êi
tiªu dïng, dÇn ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty trong lßng
c«ng chóng tiªu dïng chÌ. Nhê nh÷ng cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña c¸n
bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty trong c¬ chÕ míi mµ C«ng ty cæ phÇn chÌ
Kim Anh xøng ®¸ng lµ c¸nh chim ®Çu ®µn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam .
Tuy nhiªn, kh«ng chØ dõng l¹i ë nh÷ng thµnh c«ng nµy mµ trong t­¬ng
lai nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn , C«ng
ty cæ phÇn chÌ Kim Anh lu«n x¸c ®Þnh : Mét mÆt, ph¶i cñng cè lßng tin cña
ng­êi tiªu dïng ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ cña c«ng ty, mÆt kh¸c c«ng ty
ph¶i ®Ò ra chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng .Víi môc tiªu ®­a chÌ Kim Anh cã
mÆt réng kh¾p trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu .
ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh
t¸c gi¶ chän ®Ò tµi “Marketing hçn hîp më réng thÞ tr­êng chÌ cña

C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh” nh»m hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng chiÕn l­îc
ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm chÌ cña c«ng ty trong t­¬ng lai.
Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, nªn bµi viÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ mong b¹n
®äc vµ thÇy c« gióp ®ì .
Ph¹m ThÞ Thanh Thuú

1

Marketing 41A

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
T¸c gi¶ xin tr©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o h­...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp Marketing -Mix tại Công ty cổ phần chè Kim Anh - Người đăng: Lê Hoài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp Marketing -Mix tại Công ty cổ phần chè Kim Anh 9 10 625