Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Thủy
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 4383 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GVHD: Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Lãn

Chuyên đề tốt nghiệp

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong xu thế cạnh tranh của thị trường mở, các doanh nghiệp hoạt động trong tất
cả các ngành nghề phải nổ lực để tồn tại và phát triển. Qua thời gian thực tập thực tế tại
công ty nhận thấy được vai trò quan trọng của phối thức Marketing đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty. Chiến lược Marketing chỉ đạo và phối thức các công cụ của
mình giúp công ty thấy rõ được các định hướng chiến lược mà đi theo và cải tiến phát
triển. Đồng thời Chiến lược Marketing giúp cho bộ phận thị trường tiếp cận dễ dàng hơn
với khách hàng, hiểu khách hàng và làm thoả mãn tốt nhất các khách hàng của mình. Đó
cũng chính là lý do tôi quyết định chọn đề tài “Chiến lược Marketing của công ty TNHH
MTV Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung từ nay đến năm 2013” làm đề tài nghiên cứu
thực tập của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu:
-

Làm rõ lý thuyết về Marketing cũng như chiến lược Marketing
Đánh giá đúng thực trạng công tác thị trường của công ty trong thời gian qua
Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing thông qua công cụ
Marketing hỗn hợp cho công ty

3. Đối tượng và giới hạn của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động Marketing của Công ty TNHH MTV
Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung
Đề tài không tập trung đề cập đến các chi tiết về vấn đề quy trình công nghệ, kỹ
thuật sản xuất mà sẽ tập trung nghiên cứu ở lĩnh vực Marketing : Tổng quan hoạt động
sản xuất kinh doanh, thực trạng hoạt động Marketing của công ty, xu hướng phát triển
của Công ty. Từ đó đúc kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trên cơ sở phân tích thực tế
để định hướng đúng đắn hoạt động Marketing của công ty. Thông qua đánh giá tầm quan
trọng của khách hàng, nhận dạng khách hàng, thực hiện các phối thức của Marketing một
cách thích hợp nhất nhằm phát triển không ngừng về qui mô và tính hiệu quả của hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

SVTH: Lê Thị Ánh Hồng – QT11A- QNg

Trang 1

GVHD: Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Lãn

Chuyên đề tốt nghiệp

4 Phương pháp nghiên cứu:
4.1. Lý thuyết:
Dựa vào lý thuyết quản trị Marketing , chiến lược marketing và các tài liệu khác.
4.2 Các dữ liệu:
Các thông tin sử dụng trong đề tài là nguồn thứ cấp, những thông tin có sẵn từ nhiều
nguồn khách nhau bao gồm: nguồn thông tin thứ cấp nội bộ và nguồn thông tin bên ngoài
Công ty.
Ngoài ra, các nguồn thông tin sơ cấp cũng đuợc sử dụng cho đề tài: đây là những
thông tin thu được từ những nghiên cứu, khảo sát, nguồn thông tin sơ cấp nội bộ và...
GVHD: Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Lãn Chuyên đề tốt nghiệp
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong xu thế cạnh tranh của thị trường mở, các doanh nghiệp hoạt động trong tất
cả các ngành nghề phải nổ lực để tồn tại phát triển. Qua thời gian thực tập thực tế tại
công ty nhận thấy được vai trò quan trọng của phối thức Marketing đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty. Chiến lược Marketing chỉ đạo và phối thức các công cụ của
mình giúp công ty thấy được các định hướng chiến lược đi theo cải tiến phát
triển. Đồng thời Chiến lược Marketing giúp cho bộ phận thị trường tiếp cận dễ dàng hơn
với khách hàng, hiểu khách hàng làm thoả mãn tốt nhất các khách hàng của mình. Đó
cũng chính là lý do tôi quyết định chọn đề tài “Chiến lược Marketing của công ty TNHH
MTV Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung từ nay đến năm 2013” làm đề tài nghiên cứu
thực tập của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ lý thuyết về Marketing cũng như chiến lược Marketing
- Đánh giá đúng thực trạng công tác thị trường của công ty trong thời gian qua
- Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing thông qua công cụ
Marketing hỗn hợp cho công ty
3. Đối tượng và giới hạn của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tàihoạt động Marketing của Công ty TNHH MTV
Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung
Đề tài không tập trung đề cập đến các chi tiết về vấn đề quy trình công nghệ, kỹ
thuật sản xuất sẽ tập trung nghiên cứu lĩnh vực Marketing : Tổng quan hoạt động
sản xuất kinh doanh, thực trạng hoạt động Marketing của công ty, xu hướng phát triển
của Công ty. Từ đó đúc kết những vấn đề lý luận thực tiễn trênsở phân tích thực tế
để định hướng đúng đắn hoạt động Marketing của công ty. Thông qua đánh g tầm quan
trọng của khách hàng, nhận dạng khách hàng, thực hiện các phối thức của Marketing một
cách thích hợp nhất nhằm phát triển không ngừng về qui mô tính hiệu quả của hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty.
SVTH: Lê Thị Ánh Hồng – QT11A- QNg Trang 1
chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh - Người đăng: Nguyễn Thị Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh 9 10 887