Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi tuanduc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1949 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Gi¸o viªn híng dÉn: TRỊNH HIỆP THIỆN
MÈO NH BN M GIÚP CH NHANH NHANH VỚI NGHE
HT HẠN NP RI MÀ CH CHƯA LÀM ĐƯC CHI HẾT. CM ƠN
NHÉ
CHUYÊN ĐỀ TT NGHIP: PHÂN TÍCH BÁO CÁO
TÌNH CHÍNH NĂM 2011
PhÇn II:
PhÇn II:
Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c lËp b¸o c¸o
Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c lËp b¸o c¸o
vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh
vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh
t¹i
t¹i
c«ng ty tnhh mtv cÊp n
c«ng ty tnhh mtv cÊp n
íc vµ x©y dùng qu¶ng trÞ
íc vµ x©y dùng qu¶ng trÞ
A.Kh¸i qu¸t chung vÒ
A.Kh¸i qu¸t chung vÒ
c«ng ty tnhh mtv cÊp n
c«ng ty tnhh mtv cÊp n
íc vµ x©y dùng
íc vµ x©y dùng
qu¶ng trÞ
qu¶ng trÞ
I.Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty c«ng ty
I.Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty c«ng ty
tnhh mtv cÊp n
tnhh mtv cÊp n
íc vµ x©y dùng qu¶ng trÞ
íc vµ x©y dùng qu¶ng trÞ
1Æc ®iÓm qu¸ tnh nh thµnh vµ pt triÓn a C«ng ty TNHH
MTV CÊPc vµ x©y dùng qu¶ng t
Qung Tr là mt tỉnh thuc vùng Bc Trung b của Vit Nam, phía Bắc giáp
Qung Bình, phía Nam giáp tnh Tha Thiên Huế, phía Đông giáp bin Đông, phía y
giáp biên gii nưc Cng hoà n ch nn dân Lào.
Diện tích t nhiên 4.592 km2. Đc tng của địa hình Qung Tr là hp, dc t
Tây sang Đông, gm bốn ng là núi, đi, đng bng trung du cát ven bin.
Qung Tr là mt trong những tỉnh nghèo nht nưc có thu nhp bình quân đu
ngưi 170USD/năm, do khí hậu, thiên tai hết sc khc nghit , nạn hn hán lũ lụt, t
bay, cát lấp xy ra uy hiếp nghiêm trng đến nn kinh tế và đi sng ca nhân dân.
Ngay t những m đầu đt nưc thống nhất, do nhu cu cp thiết về s dng
nưc sinh hot ca nn dân trên địa n th xã Đông Hà. Nên UBND lâm thi tnh Bình
Tr Thiên xem xét, quyết đnh s: 25/QĐ-UB ngày 01/04/1976 thành lp ban kiến thiết
xây dng nhà y nưc Đông Hà. Vi vn đu tư XDCB ban đầu 1.8 t ca ngân sách,
Trang 1
Chuyên đề tốt nghiệp phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: tuanduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp phân tích báo cáo tài chính 9 10 793