Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề triết học

Được đăng lên bởi Luân Lê Văn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ:

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC
VÀ CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC TRONG LỊCH SỬ


Họ và tên: Lê Văn Luân
Nhóm: 6
Trường: Khoa Du lịch – Đại học Huế

1

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC
VÀ CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC TRONG LỊCH SỬ
Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa tâm và vật, giữa
ý thức và vật chất. Theo Ăngghen: “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là
vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại”. Vì việc giải quyết vấn đề này là cơ sở và điểm xuất phát để giải
quyết các vấn đề khác của triết học, là tiêu chuẩn để xác định lập trường thế giới quan của các triết gia
và học thuyết của họ.
Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt:
– Mặt thứ nhất, giữa ý thức và vật chất, cái nào có trước, cái nào có sau? Cái nào quyết định cái
nào?
– Mặt thứ hai, con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
Việc giải quyết hai mặt vấn đề cơ bản của triết học là xuất phát điểm của các trường phái triết học.
Trả lời mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học đã xuất hiện nhất nguyên luận khi lấy việc thừa nhận
chỉ một trong hai thực thể (vật chất hoặc ý thức) là cái có trước và quyết định cái kia, nghĩa là cho rằng
thế giới chỉ có một nguồn gốc duy nhất. Nhất nguyên luận bao gồm nhất nguyên luận duy tâm (chủ
nghĩa duy tâm, triết học duy tâm) và nhất nguyên luận duy vật (chủ nghĩa duy vật, triết học duy vật).
Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học xuất phát từ quan điểm bản chất của thế giới là ý thức; ý thức
là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ hai; ý thức có trước và quyết định vật chất. Chủ nghĩa duy tâm có
nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội, đó là sự xem xét phiến diện, tuyệt đối hoá, thần thánh hoá
một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức, đồng thời thường gắn với lợi ích của các giai cấp,
tầng lớp áp bức, bóc lột nhân dân lao động. Mặt khác, chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo cũng thường có
mối liên hệ mật thiết với nhau để cùng tồn tại và phát triển. Chủ nghĩa duy tâm có hai hình thức cơ bản
là chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan.
– Chủ nghĩa duy tâm chủ quan thừa nhận tính thứ nhất của ý thức con người, khẳng định mọi sự
vật, hiện tượng chỉ là phức hợp những cảm giác của cá nhân. Đại biểu là Béccli. Gióocgiơ Béccli (1684
– 1753) là nhà triết học duy tâm chủ quan, vị linh mục người Anh. Triết học của ông chứa đầy tư tưởng
thần bí, đối lập với chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần.
Ông dựa vào quan điểm của các nhà duy danh
luận thời trung cổ để khẳn...
CHUYÊN ĐỀ:
VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC
VÀ CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC TRONG LỊCH SỬ
Họ và tên: Lê Văn Luân
Nhóm: 6
Trường: Khoa Du lịch – Đại học Huế
1
chuyên đề triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề triết học - Người đăng: Luân Lê Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
chuyên đề triết học 9 10 925