Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề về kho bạc nhà nước

Được đăng lên bởi ngocthue
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 4563 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày 1/4/1990 hệ thống Kho Bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
chính thức được thành lập và đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước. Suốt
chặng đường 23 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp và sự phối kết hợp chặt chẻ của các
cơ quan Ban ngành Trung ương, địa phương, bằng sự phấn đấu nổ lực không
mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã có những
bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, khẳng định được vai trò là
một công cụ quan trọng không thể thiếu trong bộ máy hành chính công
quyền của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quỹ Ngân
sách nhà nước, các quỹ Tài chính của Nhà nước, huy động vốn cho Ngân
sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển và là đầu mối duy nhất thực hiện
nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán Ngân sách Nhà nước.
Sự ra đời của hệ thống Kho bạc Nhà nước có thể khẳng định đó là kết
quả tất yếu, khách quan xuất phát từ yêu cầu của quá trình đổi mới quản lý
kinh tế, cải cách nền Tài chính quốc gia, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt
của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành
chính nhà nước để vận hành một cơ chế quản lý mới-cơ chế thị trường, định
hướng xã hội chủ nghĩa, mà trong đó việc tập trung, phân phối và sử dụng có
hiệu quả các quỹ tiền tệ của Nhà nước nói chung và quỹ Ngân sách Nhà
nước nói riên có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân
tố quyết định đến tốc độ phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế, góp phấn
không nhỏ vào kết quả chung của ngành Tài chính trong khu vực.
Nhằm mục đích tìm hiểu những tác động đến quá trình quản lý quỹ
Ngân sách Nhà nước, những hiệu quả mà quá trình quản lý đó đã mang lại
và để kiểm tra những kiến thức đã được các Thầy Cô trao dồi. Em xin phép
trình bày đề tài:

Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong quản lý quỹ ngân
sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Yên Bái ”.
“

Sinh viên: Đặng Ngọc Quân

Lớp K40
1

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

Qua đó giúp cho Em thấy rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của ngành
Kho Bạc đối với sự phát triển kinh tế nước nhà cũng như việc áp dụng chính
sách, chế độ, nguyên tắc về quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, từ
đó giúp cho bản thân có được những kiến thức mới nhằm phục vụ cho công
tác chuyên môn ngày một hoàn thiện hơn.

Sinh viên: Đặng Ngọc Quân

Lớp K40
2

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN
LÝ QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1.Lịch...
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày 1/4/1990 hệ thống Kho Bạc Nhà ớc trực thuộc Bộ Tài chính
chính thức được thành lập và đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước. Suốt
chặng đường 23 năm xây dựng phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
Nhà ớc, cấp ủy chính quyền các cấp và s phối kết hợp chặt chẻ của các
cơ quan Ban ngành Trung ương, địa phương, bằng sự phấn đấu nổ lực không
mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã những
bước phát triển nhanh, toàn diện bền vững, khẳng định được vai trò
một công cụ quan trọng không thể thiếu trong bộ máy hành chính công
quyền của Nhà nước thực hiện chức năng quản Nhà nước về quỹ Ngân
sách nhà nước, các qu Tài chính của Nhà nước, huy động vốn cho Ngân
sách Nhà nước cho đầu phát triển đầu mối duy nhất thực hiện
nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán Ngân sách Nhà nước.
Sự ra đời của hệ thống Kho bạc Nhà nước có thể khẳng định đó là kết
quả tất yếu, khách quan xuất phát từ yêu cầu của quá trình đổi mới quản lý
kinh tế, cải cách nền Tài chính quốc gia, khẳng định s lãnh đạo sáng suốt
của Đảng Nhà nước trong việc xây dựng hoàn thiện bộ máy hành
chính nhà nước để vận hành một cơ chế quản lý mới-cơ chế thị trường, đnh
hướng xã hội chủ nghĩa, mà trong đó việc tập trung, phân phối và sử dụng có
hiệu quả các qu tiền tệ của Nhà nước nói chung quỹ Ngân sách Nhà
nước nói riên có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân
tố quyết định đến tốc độ phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế, góp phấn
không nhỏ vào kết quả chung của ngành Tài chính trong khu vực.
Nhằm mục đích tìm hiểu những tác động đến quá trình quản quỹ
Ngân sách Nhà nước, những hiệu quả quá trình quản lý đó đã mang lại
để kiểm tra những kiến thức đã được các Thầy trao dồi. Em xin phép
trình bày đề tài:
Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong quản quỹ ngân
sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Yên Bái ”.
Sinh viên: Đặng Ngọc Quân Lớp K40
1
chuyên đề về kho bạc nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề về kho bạc nhà nước - Người đăng: ngocthue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
chuyên đề về kho bạc nhà nước 9 10 776