Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 2614 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

 

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG

CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA
QUỐC GIA Ở VIỆT NAM

Chuyên ngành : Kinh tế tài chính – Ngân hàng
Mã số : 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

TP.Hồ Chí Minh – Năm 2010

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế : “Chuyển giá trong các công ty đa
quốc gia ở Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các phân tích, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA
QUỐC GIA

1

1.1. Tổng quan về công ty đa quốc gia

1

1.1.1. Khái niệm

1

1.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty đa quốc gia

2

1.1.3. Các nghiệp vụ mua bán nội bộ của công ty đa quốc gia

2

1.2. Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI

5

1.2.1. Khái niệm

5

1.2.2. Các dấu hiệu nhận biết hiện tượng chuyển giá

6

1.2.3. Phạm vi chuyển giá

7

1.2.4. Các phương thức chuyển giá phổ biến

9

1.2.5. Động cơ khiến các MNC thực hiện chuyển giá

10

1.2.6. Tác động của chuyển giá

13

1.3. Các phương pháp chống chuyển giá

17

1.3.1. Phương pháp định giá chuyển giao trên cơ sở giá tự do có thể so sánh
được

18

1.3.2. Phương pháp giá bán lại

20

1.3.3. Phương pháp giá vốn cộng lãi

22

1.3.4. Phương pháp chiết tách lợi nhuận

24

1.3.5. Phương pháp lợi nhuận ròng của nghiệp vụ chuyển giao

26

1.4. Hoạt động chống chuyển giá của một số nước trên thế giới – Rút kinh
nghiệm cho Việt Nam

26

i

1.4.1. Kinh nghiệm của Mỹ

27

1.4.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc

28

1.4.3. Kinh nghiệm của ASEAN

31

1.4.4. Rút bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

33

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

35

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ VÀ CHỐNG
CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM

36

2.1. Thực trạng hoạt động của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam

36

2.1.1. Tình hình thu hút vốn FDI của Việt Nam

36

2.1.2. Một số tồn tại và nguyên nhân trong thực tế thu hút FDI của các công ty
đa quốc gia của Việt Nam

43

2.2. Thực trạng hoạt động chuyển giá trong các MNC ở Việt Nam

44

2.2.1. Môi trường pháp lý

44

2.2.2. Một số hình thức chuyển giá tiêu biểu ở Việt Nam

44

2.3. Đánh giá hoạt động chống chuyển giá ở Việt Nam

55

2.3.1. Những thay đổi về cơ chế, chính sách

55

2.3.2. Những khó khăn trong hoạt động chống chuyển giá

57

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

61

CHƯƠNG 3 :GIẢI PHÁP KI...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
TP.Hồ Chí Minh Năm 2010
CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA
QUỐC GIA VIT NAM
Chuyên ngành : Kinh tế tài chính – Nn hàng
s : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA Ở VIỆT NAM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA Ở VIỆT NAM 9 10 788