Ktl-icon-tai-lieu

CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng đất nước

Được đăng lên bởi dao-minh-dung-dao
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. §Æt vÊn ®Ò
®¹i héi §¶ng lÇn thø III, §¶ng ta lu«n coi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ (CNH-H§H) nhiÖm trung t©m cña thêi qu¸ ®é, §¶ng ta ®· x¸c
®Þnh thùc chÊt cña CNH héi chñ nghÜa “QuyÕt t©m thùc hiÖn c¸ch m¹ng
thuËt, thùc hiÖn ph©n c«ng míi lao ®éng héi qu¸ tr×nh tÝch luü
héi chñ nghÜa ®Ó kh«ng ngõng thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng“. Thùc tiÔn lÞch
sö ®· chØ râ ®Ó thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ x· héi, khai th¸c tèi u c¸c
nguån lùc lîi thÕ, b¶o ®¶m t¨ng trëng nhanh æn ®Þnh, níc ta ph¶i x¸c ®Þnh
cÊu kinh hîp lý, trang thiÕt ngµy cµng hiÖn ®¹i cho c¸c ngµnh kinh
tÕ. MÆt kh¸c, níc ta lµ níc ®ang ph¸t triÓn v× vËy qu¸ tr×nh Êy g¾n liÒn víi qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Ó tõ ®ã hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tuy nhiªn, trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ta tríc ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n
trong ®ã nguyªn nh©n nãng véi chóng ta ®· m¾c ph¶i mét sai lÇm
khuyÕt ®iÓm mµ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ VII ®· v¹ch ra.
ViÖc x©y dùng ®óng ®¾n nh÷ng quan ®iÓm CNH-H§H ë ViÖt Nam hiÖn
nay cã trÝ rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H. Bëi x©y dùng ®Çy ®ñ
c¸c quan ®iÓm CNH-H§H sÏc¬ së ®óng ®¾n cho viÖc ®Þnh híng, ®Þnh lîng
chØ ®¹o chøc thùc hiÖn c¸c néi dung c¸c bíc ®i cña CNH-H§H phï
hîp víi bèi c¶nh x· héi chñ nghÜa ë níc ta.
NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII cña §¶ng ®· ®a nghiÖp ®æi míi lªn tÇm cao
míi, ®Èy m¹nh CNH-H§H. MÆt kh¸c, CNH-H§H ®Êt níc ph¶i chøa ®ùng ®îc
môc tiªu, chiÕn lîc, néi dung, h×nh thøc, ph¬ng híng c¸ch ng cña ®¶ng ta
trong thêi kú ®æi míi. §Ó ®¹t môc tiªu nhÊt qu¸n vµ xuyªn suèt ®ã lµ d©n giÇu
níc m¹nh, héi d©n chñ, c«ng b»ng v¨n minh th× §¶ng ta ph¶i trung
thµnh víi chñ nghÜa M¸c-Lª Nin, t tëng Hå ChÝ Minh, kÕ thõa 15 n¨m ®æi míi
®Êt níc.
CNH-H§H mét môc tiªu chiÕn lîc bëi ngµy nay ®ang ®îc thõa
nhËn xu híng ph¸t triÓn chung cña c¸c níc trªn thÕ giíi ViÖt Nam còng
1
CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Người đăng: dao-minh-dung-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng đất nước 9 10 872