Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND Phường Dịch Vọng Hậu. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi tranhung.ak
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2033 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Luận văn
Cơ cấu tổ chức và hoạt động
quản lý của UBND Phường
Dịch Vọng Hậu. Thực trạng và
giải pháp nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước

1

LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới toàn diện. Nghị quyết lần thứ 8
ban chấp hành TW Đảng khóa VII đề ra “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền
hành chính”.Và nêu rõ mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ
năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu
lực và hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh
đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc
theo pháp luật.
Ngày nay nhu cầu phát triển mới, thời cuộc mới đòi hỏi phải xây dựng
một bộ máy nhà nước thật sự thể hiện các quan điểm cơ bản của Đảng ta về một
nhà nước của dân, do dân và vì dân, đáp ứng các nhu cầu kinh tế thị trường, định
hướng XHCN và các nhu cầu của sự phát triển, các nhu cầu hội nhập quốc tế.
Hà Nội là trung tâm văn hóa kinh tế xã hội của cả nước. Với bề dầy lịch sử
phát triển và hàng nghìn năm Hà Nội của chúng ta đã và đang tiến những bước
dài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Để tạo ra một hệ thống quản lý nhà
nước thống nhất từ trong quá trình hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước
chúng ta luôn đổi mới đáp ứng nhu cầu của sự phát triển.
Các cấp chính quyền phải nâng cao năng lực làm việc năng động, sáng tạo
và làm tốt công tác của mình.
Được trang bị những lý luận về quản lý nhà nước mà các thầy cô thuộc
HVHC QG đã truyền thụ. Được sự giúp đỡ của HVHC QG cuả lãnh đạo khoa
đào tạo, bồi dưỡng CBCC & TC, của uỷ ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu
tôi đã được về thực tập tại Uỷ ban nhân dân Phường Dịch Vọng Hậu từ ngày
29/5 đến 22/6/2007
Qua quá trình thực tập tôi đã vận dụng được những lý luận thực tiễn công
tác quản lý Nhà nước của Uỷ ban Nhân dân Phường nói chung và những vai trò,
2

chức năng, nhiệm vụ của người quản lý nói riêng chính vì vậy tôi chọn đề tài”Cơ
cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND Phường Dịch Vọng Hậu. Thực
trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”

3

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND NÓI CHUNG
VÀ CẤP PHƯỜNG

1.Quan niệm về tổ chức
Tổ chức là sự liên kết, sự phối hợp, sự tạo ra một thực thể để đạt mục tiêu nhất
định. Khái niệm tổ chức là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong đời sống
xã hội, có mặt ở mọi nơi khi con người cần có sự liên kết với nhau để đạt được mục
tiêu thì ...
1
Luận văn
Cơ cấu tổ chức và hoạt động
quản lý của UBND Phường
Dịch Vọng Hậu. Thực trạng và
giải pháp nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước
Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND Phường Dịch Vọng Hậu. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND Phường Dịch Vọng Hậu. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước - Người đăng: tranhung.ak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND Phường Dịch Vọng Hậu. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 9 10 856