Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế một cửa tại UBND phường Trung Mỹ Tây

Được đăng lên bởi Linh Lỳ Lợm
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3214 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Trần Thị Nhàn

LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình cải cách nền hành chính Nhà nước, đặc biệt là sau khi Chính
phủ ban hành Nghị quyết số 38-CP ngày 04/5/1994 về cải cách một bước thủ tục
hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, đã tạo nên sự
chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của hệ thống cơ quan hành chính nhà
nước trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức.
Hiện nay, thủ tục tiếp nhận và giải quyết công việc của tổ chức, công dân vẫn
còn rườm rà, phức tạp, trật tự, kỷ cương chưa nghiêm, việc thu phí, lệ phí chưa đúng
quy định. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước khi tiếp và giải quyết
công việc của nhân dân còn có thái độ thiếu tôn trọng, cửa quyền, sách nhiễu...Tình
hình giải quyết công việc như vậy không những đã làm mất nhiều thời gian, công
sức, tiền bạc của nhân dân, của nhà nước, mà nó còn là nguyên nhân chính làm tệ
quan liêu, tham nhũng phát triển, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước.
Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính là đòi hỏi bức xúc, đáp ứng yêu cầu chính đáng
của nhân dân, đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển đất nước trong tình hình mới.
Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong cải
cách nền hành chính quốc gia. Yêu cầu được đặt ra là phải đạt được bước chuyển căn
bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan Nhà nước với nhau
và giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, công dân.
Xuất phát từ tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong chương trình
tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ
chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ( kèm theo Quyết định
181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ ). Đây là một bước
tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi mục
tiêu cải cách nền hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010.
SVTH: Hà Đinh Diệu Linh

Trang 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Trần Thị Nhàn

Việc tìm hiểu nắm vững các vấn đề về lý luận và thực tiễn của thủ tục hành
chính đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của cán bộ, công chức trong cơ quan
nhà nước, mà còn cần thiết cho nhiều đối tượng khác để phục vụ cho hoạt động của
các cơ quan và tổ chức.
Để tìm hiểu sâu hơn về cơ chế “một cửa”, sau thời gian học tập tại trường Cao
đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM, bản thân muốn mở mang thêm kiến thức thực
tiễn về vấn đề này, do đó đã thực tập tại UBND phường Trung Mỹ Tây – Q...
Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Tr n Th Nh n à
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình cải cách nền hành chính Nhà nước, đặc biệt sau khi Chính
phủ ban hành Nghị quyết số 38-CP ngày 04/5/1994 về cải cách một bước thủ tục
hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân tổ chức, đã tạo nên sự
chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của hệ thống quan hành chính nhà
nước trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức.
Hiện nay, thủ tục tiếp nhận giải quyết công việc của tổ chức, công dân vẫn
còn rườm rà, phức tạp, trật tự, kỷ cương chưa nghiêm, việc thu phí, lệ phí chưa đúng
quy định. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước khi tiếp giải quyết
công việc của nhân dân còn thái độ thiếu tôn trọng, cửa quyền, sách nhiễu...Tình
hình giải quyết công việc như vậy không những đã làm mất nhiều thời gian, công
sức, tiền bạc của nhân dân, của nhà nước, còn nguyên nhân chính làm tệ
quan liêu, tham nhũng phát triển, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Nhà ớc.
vậy, cải cách thủ tục hành chính đòi hỏi bức xúc, đáp ứng yêu cầu chính đáng
của nhân dân, đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển đất nước trong tình hình mới.
Cải cách thủ tục hành chính một trong những nội dung quan trọng trong cải
cách nền hành chính quốc gia. u cầu được đặt ra là phải đạt được bước chuyển căn
bản trong quan hệ thủ tục giải quyết công việc giữa quan Nhà nước với nhau
và giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, công dân.
Xuất phát từ tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong chương trình
tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ
chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ( kèm theo Quyết định
181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ ). Đây một bước
tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi mục
tiêu cải cách nền hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010.
SVTH: H à Đinh Di u Linh Trang 1
Cơ chế một cửa tại UBND phường Trung Mỹ Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chế một cửa tại UBND phường Trung Mỹ Tây - Người đăng: Linh Lỳ Lợm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Cơ chế một cửa tại UBND phường Trung Mỹ Tây 9 10 791