Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu quản lý sách

Được đăng lên bởi nguyenthuha16-06
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 3 lần
.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

----------

BÀI THẢO
LUẬN
MÔN: CƠ SỞ DỮ
LIỆU 1

Đề tài: Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý bán sách.

Giáo viên hướng dẫn

: Th.s NGHIÊM THỊ LỊCH

Nhóm thực hiện

: 03

Mã lớp HP

: 1352INF01611

Hà Nội – 2013

1

BẢNG DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT

Họ và tên

Mã SV

Nhiệm vụ

Tự đánh giá Nhóm đánh giá

1

Bùi Thị Hằng (TK)

12D190136 Cài đặt CSDL trên Acess + thuyết trình

2

Nguyễn Thị Hằng

12D190137 Xây dựng mô hình ER

3

Nguyễn Thị Hằng

12D190195 Slide

4

Nguyễn Thị Hằng

11D190071 Truy vấn trong hệ quản trị CSDL

5

Nguyễn Thu Hằng (NT)

12D190196 Cài đặt CSDL trên acess + tổng hợp word +
bản mềm

6

Vũ Thị Hạnh

12D190135 Xây dựng mô hình ER

7

Hoàng Thị Hào

11D190130 Truy vấn trong hệ quản trị CSDL

8

Đỗ Thị Hiền

12D190008 Chuyển đồi mô hình ER sang mô hình quan hệ

9

Hà Thị Hiền

12D190067 Chuyển đồi mô hình ER sang mô hình quan hệ

2

Ký tên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Nhóm 3 lớp học phần 1352INF01611
(Lần thứ nhất)
Đề tài: Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý…
Thời gian: 10h ngày 14 tháng 10 năm 2013
Địa điểm: sân thư viện trường Đại học Thương Mại
Nội dung: Thảo luận việc chọn đề tài cho nhóm tất cả các thành viên đưa ra ý kiến,
nhóm trưởng và thư ký tập hợp ý kiến và thống nhất đề tài chung cho cả nhóm.
Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể như sau:
1. Xây dựng mô hình ER: Vũ Thị Hạnh + Nguyễn Thị Hằng (S3). Nộp bài cho vào
ngày 18/10/2013.
2. Chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ: Đỗ Thị Hiền + Hà Thị Hiền.
Hạn nộp bài vào ngày 23/10/2013.
3. Cài đặt CSDL trên hệ quản trị CSDL (Acess): Nguyễn Thu Hằng + Bùi Thị
Hằng. Nộp bài vào ngày 27/10/2013.
4. Truy vấn trong hệ quản trị CSDL đó (dùng ngôn ngữ đại số quan hệ + SQL):
Hoàng Thị Hào + Nguyễn Thị Hằng. Nộp bài vào 30/10/2013.
5. Tổng hợp word + bản mềm: Nguyễn Thu Hằng.
6. Slide: Nguyễn Thị Hằng S4.
7. Thuyết trình: Bùi Thị Hằng.
Các thành viên trong nhóm có mặt đầy đủ.
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

Thư ký

Nhóm trưởng

Bùi Thị Hằng

Nguyễn Thu Hằng

3

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
(Lần thứ 2)
Thời gian: 15h30 ngày 2 tháng 11 năm 2013.
Địa điểm: thư viện trường Đại học Thương Mại.
Nội dung: tổng hợp bài, các thành viên trao đổi ý kiến bổ sung cho nhau để sửa bài
và tiến hành làm word và Slide.
Các thành viên tham gia đầy đủ.

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2013

Thư ký

Nhóm trưởng

Bùi Thị Hằng

Nguyễn Thu H...
.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
----------
BÀI THẢO
LUẬN
MÔN: CƠ SỞ DỮ
LIỆU 1
Đề tài: Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý bán sách.
Giáo viên hướng dẫn : Th.s NGHIÊM THỊ LỊCH
Nhóm thực hiện : 03
Mã lớp HP : 1352INF01611
Hà Nội – 2013
1
Cơ sở dữ liệu quản lý sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu quản lý sách - Người đăng: nguyenthuha16-06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu quản lý sách 9 10 290