Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP "DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN" HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi danangcity0999
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục

Trương Phi Hoàng

Page 1

Lời Mở Đầu
Trong thời đại ngày nay, hội nhập là xu thế tất yếu và là quy luật để một đất nước có thể
phát triển, Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đã ngày càng hội nhập sâu
vào sự phát triển của thế giới không chỉ về kinh tế mà còn cả về văn hoá, xã hội. Trong
công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước ở những thập kỷ tiếp theo, chúng ta
cần có một phương pháp, một phong cách ứng xử phù hợp để đưa đất nước phát triển
trước sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc của tất cả các quốc gia trên thế giới vì sự
phát triển của chính mình và vì những vấn đề phát triển chung của nhân loại.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta khẳng định lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân dân ta.
Đảng xác định tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và phong phú về
cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, nó là sự chung đúc và kết
tinh những gì ưu tú nhất thuộc về Dân tộc - Thời đại và Nhân loại, được trí tuệ Hồ Chí
Minh, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, đạo đức, nhân cách và bản lĩnh văn
hoá Hồ Chí Minh làm cho thăng hoa, thực sự trở thành giá trị văn hoá Việt Nam hiện
đại. Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm được cái tinh thần, phương pháp
biện chứng trong nhận thức, để phát hiện và giải quyết các vấn đề phát triển của Việt
Nam trong thời đại mới. Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo
Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam mà còn có những phát triển mới, bổ sung và làm
phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới.
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy phương pháp "Dĩ bất biến, ứng
vạn biến" trong tư tưởng của Người không những mang tính khoa học, biện chứng của
triết học mácxít mà còn chứa đựng cái tinh tế, sâu sắc của triết lý phương Đông. Khoa
học bởi nó chứa đựng những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, đó là
tính biện chứng, tính duy vật lịch sử, nguyên lý của phát triển, mối quan hệ giữa cái
chung và cái riêng, mối liên hệ phổ biến v.v.; tinh tế, sâu sắc bởi người sử dụng không bị
gò bó mà có thể sáng tạo trên cơ sở hoàn cảnh thực tế, hoàn cảnh khách quan của hoạt
động đang diễn ra và còn bởi nó không bao giờ trở nên cũ kỹ hay nhàm chán, khi sử
dụng người sử dụng ngày càng nhận thấy nó trở nên phổ biến, bao quát nhiều vấn đề,
nhiều lĩnh vực, không chỉ trong cách mạng mà còn giá trị trong cả xây dựng, phát triển;
không chỉ cho toàn xã hội mà còn c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP "DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN" HỒ CHÍ MINH - Người đăng: danangcity0999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP "DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN" HỒ CHÍ MINH 9 10 581