Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi Huynh Hoang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LAO
ĐỘNG
1. Khái niệm về nhân lực và quản lý nhân lực
1.1. Khái niệm về nhân lực
Nhân lực được hiểu là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực con
người được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất. Nó cũng được xem là
sức lao động của con người - một nguồn lực quý giá nhất trong các yểu tố của
sản xuất của các doanh nghiệp. Nhân lực của doanh nghiệp bao gồm tất cả
những người lao động làm việc trong doanh nghiệp.
Lao động là hoạt động có mục đích của con người, nhằm thảo mãn những
nhu cầu về đời sống cuả mình, là điều kiện tất yếu để tồn tại và phát triển của xã
hội loài người.
Lao động luôn diễn ra theo một quy trình. Quy trình lao động là một tổng
thể những hành động (hoạt động lao động) của con người để hoàn thành một số
nhiệm vụ sản xuất nhất định.
1.2. Khái niệm về quản lý nhân lực:
Khái niệm về quản lý nhân lực được trình bày theo mỗi góc độ khác
nhau:
- Ở góc độ tổ chức quá trình lao động thì “quản lý nhân lực là lĩnh vực
theo dõi, hưỡng dẫn, điều chỉnh, kiểm tra sự trao đổi chất (năng lượng, thần
kinh, bắp thịt ) giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên (công cụ lao
động, đối tượng lao động ,năng lượng.), trong quá trình tạo ra của cải vật chất
và tinh thần để thoả mãn nhu cầu của con người và xã hội nhằm duy trì, bảo vệ
và phát triển tiềm năng của con người”.
- Đi sâu vào chính nội dung hoạt động của nó thì “quản lý nhân lực là
việc tuyển dụng,sử dụng, duy trì và phát triển cũng như cung cấp các tiện nghi
cho người lao động trong các tổ chức”.
- Nhưng hiện nay, ở các nước phát triển người ta đưa ra định nghĩa hiện
đại sau: “ quản lý nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường những
đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu chung của tổ chức trong khi
đồng thời cố gắng đạt được các mục tiêu xã hội và mục tiêu cá nhân”. Như vậy
quản lý nguồn nhân lực được xem là một nghệ thuật, là một tập hợp các hoạt

động có ý thức nhằm nâng cao hiệu suất của một tổ chức, bằng cách nâng cao
hiệu quả lao động của mỗi thành viên của tổ chức đó.
- Quản trị lao động là một khoa học nghiên cứu phương pháp tuyển chọn, sử
dụng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn lao động trong quá trình hoạt động lao động
(Lao động trí óc và lao động chân tay) của con người. Nội dung cụ thể của nó
bao gồm từ việc tuyển chọn đội ngũ lao động, tổ chức phân tích công việc, xây
dựng định mức lao động cho đến công tác bảo hộ, đào tạo, nâng cao năng lực
lao động và cuối cùng là tổ chức thù lao, tính toán hiệu quả sử dụng lao độn...
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LAO
ĐỘNG
1. Khái niệm về nhân lực và quản lý nhân lực
1.1. Khái niệm về nhân lực
Nhân lực được hiểu là toàn b các kh năng về thể lực và trí lực con
người được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất. Nó cũng được xem là
sức lao động của con người - một nguồn lực quý giá nhất trong các yểu tố của
sản xuất của các doanh nghiệp. Nhân lực của doanh nghiệp bao gồm tất cả
những người lao động làm việc trong doanh nghiệp.
Lao động là hoạt động có mục đích của con người, nhằm thảo mãn những
nhu cầu về đời sống cuả mình, là điều kiện tất yếu để tồn tại và phát triển của xã
hội loài người.
Lao động luôn diễn ra theo một quy trình. Quy trình lao độngmột tổng
thể những hành động (hoạt động lao động) của con người đhoàn thành một số
nhiệm vụ sản xuất nhất định.
1.2. Khái niệm về quản lý nhân lực:
Khái niệm về quản nhân lực được trình bày theo mỗi góc độ khác
nhau:
- góc độ tổ chức quá trình lao động thì “quản nhân lực lĩnh vực
theo dõi, hưỡng dẫn, điều chỉnh, kiểm tra sự trao đổi chất (năng lượng, thần
kinh, bắp thịt ) giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên (công cụ lao
động, đối tượng lao động ,năng lượng.), trong quá trình tạo ra của cải vật chất
tinh thần để thoả mãn nhu cầu của con người hội nhằm duy trì, bảo vệ
và phát triển tiềm năng của con người”.
- Đi sâu vào chính nội dung hoạt động của thì “quản nhân lực
việc tuyển dụng,sử dụng, duy trì phát triển cũng như cung cấp các tiện nghi
cho người lao động trong các tổ chức”.
- Nhưng hiện nay, các nước phát triển người ta đưa ra định nghĩa hiện
đại sau: quản nguồn nhân lực những hoạt động nhằm tăng cường những
đóng góp hiệu quả của nhân vào mục tiêu chung của tổ chức trong khi
đồng thời cố gắng đạt được các mục tiêu hội mục tiêu nhân”. Như vậy
quản nguồn nhân lực được xem một nghệ thuật, một tập hợp các hoạt
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - Người đăng: Huynh Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 9 10 924