Ktl-icon-tai-lieu

CỌC KHOAN NHỒI

Được đăng lên bởi thangmaylp
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2279 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây d ng c u

Giáo trình Xây d ng C u
Giá trì

Giáo trình Xây d ng C u
Giá trì

V.7 Các phương pháp ki m tra c c khoan nh i
phá

V.7 Các phương pháp ki m tra c c khoan nh i
phá

V.7.1 Ki m tra ch t lư ng c c trong quá trình thi công:

- Ki m tra ch t lư ng c c:

Các ch tiêu c n ki m tra:
+ Ch t lư ng l c c trư c khi

+ Ki m tra kích thư c và
c trưng hình h c l c c: o
ư ng kính l ; trình tr ng thành vách và
nghiêng c c.

bêtông.

+ Ch t lư ng và kh i lư ng bêtông

Thi t b o là KODEN-DM 684 (Nh t) hi n ư c dùng nhi u
6
7
5
nư c ta.

vào c c.

+ L ng c t thép trong l c c.

8

+ Ki m tra ch t lư ng dung d ch: ch t o, i u ch nh
dung d ch theo i u ki n a ch t th y văn và công ngh
khoan.

107

Hình 5.54 Thi t b
vách DM 684

o l c c thành
thà
9

1.
u o 2. B ph n ngăn nư c 3.
Dây cáp b ng thép 4. B ph n
thé
kh ng ch lên xu ng 5. ng qu n
dây i n 6. B ph n kh ng ch lúc
xu ng 7, 9. ng qu n dây cáp 8.
ng cơ i n 10. Dây i n

4

10

3

2

u o
108

1

Giáo trình Xây d ng C u
Giá trì

Giáo trình Xây d ng C u
Giá trì

V.7 Các phương pháp ki m tra c c khoan nh i
phá

V.7 Các phương pháp ki m tra c c khoan nh i
phá

- Ki m tra ch t lư ng c c:
+ Ki m tra kích thư c và

c trưng hình h c l c c:

ODEN-DM 682/684

Thi t b g m có máy phát sóng
âm,
u dò phát và
u dò thu, b
ph n khu ch
i, máy ghi và máy
nâng h .
Hình 5.54b Thi t b
vách DM 684

109

o l c c thành
thà

Khi h
u dò xu ng l khoan, các t bào c m ng s phát
tín hi u sóng siêu âm 1 cách nh kỳ, các sóng này khi g p
thành vách ph n h i l i s
ư c o b i 1 t bào c m ng
tương t . Ngay khi ó các tín hi u ph n h i s
ư c chuy n
tr c ti p
n máy và ư c in ra gi y. ây là giá tr thu ư c
d c theo chi u sâu l khoan. T l phương
ng trên b n in
cho bi t chính xác v trí nào có khuy t t t hay thành vách b
110
l ch, thu h p hay m r ng.

Giáo trình Xây d ng C u
Giá trì

Giáo trình Xây d ng C u
Giá trì

V.7 Các phương pháp ki m tra c c khoan nh i
phá

V.7 Các phương pháp ki m tra c c khoan nh i
phá
+

o b dày l p c n l ng: các các phương pháp o.
1

++ Phương pháp i n tr :
2

Rx
V2
V1

Hình 5.54c K t qu

o theo thi t b DM 684

111

3

Hình 5.55 Sơ
nguyên lý o b ng
phương pháp i n tr
phá

R1

1.

u o 2. B khu ch

i 3. B ch ch

Th ch m
u o vào l khoan. Theo dõi s thay
i i n áp
V2, khi V2 thay
i
t ng t thì ghi l i
sâu u o th i i m
ó h1. Ti p t c th
u dò ghi s
c V2 và
sâu h2 tương
ng, ... cho
n khi
u dò không chìm ư c n a ghi
sâu
h3.
sâu c c ã bi t là H nên chi u dày c n l ng có th tính
là: H - h1 ho c H - h2 ho c H - h3, ...
112

1

Xây d ng c u

Giáo...
Xây dng cu
1
107
Gi
Gi
á
á
o
o
tr
tr
ì
ì
nh
nh
Xây
Xây
d
d
ng
ng
C
C
u
u
V.7
V.7
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
ki
ki
m
m
tra
tra
c
c
c
c
khoan
khoan
nh
nh
i
i
V.7.1 Kim tra cht lượng cc trong quá trình thi công:
Các ch tiêu cn kim tra:
+ Cht lượng l cc trước khi đổ bêtông.
+ Cht lượng và khi lượng bêtông đổ vào cc.
+ Lng ct thép trong l cc.
+ Kim tra cht lượng dung dch: chế to, điu chnh
dung dch theo điu kin địa cht thy văn công ngh
khoan.
108
Gi
Gi
á
á
o
o
tr
tr
ì
ì
nh
nh
Xây
Xây
d
d
ng
ng
C
C
u
u
V.7
V.7
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
ki
ki
m
m
tra
tra
c
c
c
c
khoan
khoan
nh
nh
i
i
- Kim tra cht lượng cc:
+ Kim tra kích thước và đặc trưng hình hc l cc: đo
đường kính l; trình trng thành vách độ nghiêng cc.
Thiết b đo là KODEN-DM 684 (Nht) hin được dùng nhiu
nước ta.
6
Đầu đo
1
10
2
8
3
7
9
5
4
H
H
ì
ì
nh
nh
5.54
5.54
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b
đo
đo
l
l
c
c
c
c
th
th
à
à
nh
nh
v
v
á
á
ch
ch
DM 684
DM 684
1.
1.
Đ
Đ
u
u
đo
đo
2.
2.
B
B
ph
ph
n
n
ngăn
ngăn
nư
nư
c
c
3.
3.
Dây
Dây
c
c
á
á
p
p
b
b
ng
ng
th
th
é
é
p
p
4.
4.
B
B
ph
ph
n
n
kh
kh
ng
ng
ch
ch
ế
ế
lên
lên
xu
xu
ng
ng
5.
5.
ng
ng
qu
qu
n
n
dây
dây
đi
đi
n
n
6.
6.
B
B
ph
ph
n
n
kh
kh
ng
ng
ch
ch
ế
ế
l
l
ú
ú
c
c
xu
xu
ng
ng
7, 9.
7, 9.
ng
ng
qu
qu
n
n
dây
dây
c
c
á
á
p
p
8.
8.
Đ
Đ
ng
ng
cơ
cơ
đi
đi
n
n
10.
10.
Dây
Dây
đi
đi
n
n
109
Gi
Gi
á
á
o
o
tr
tr
ì
ì
nh
nh
Xây
Xây
d
d
ng
ng
C
C
u
u
V.7
V.7
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
ki
ki
m
m
tra
tra
c
c
c
c
khoan
khoan
nh
nh
i
i
- Kim tra cht lượng cc:
+ Kim tra kích thước đặc trưng hình hc l cc:
ODEN-DM 682/684
110
Gi
Gi
á
á
o
o
tr
tr
ì
ì
nh
nh
Xây
Xây
d
d
ng
ng
C
C
u
u
V.7
V.7
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
ki
ki
m
m
tra
tra
c
c
c
c
khoan
khoan
nh
nh
i
i
H
H
ì
ì
nh
nh
5.54b
5.54b
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b
đo
đo
l
l
c
c
c
c
th
th
à
à
nh
nh
v
v
á
á
ch
ch
DM 684
DM 684
Khi h đầu xung l khoan, các tế bào cm ng s phát
n hiu sóng siêu âm 1 cách định k, các ng này khi gp
thành vách phn hi li s được đo bi 1 tế bào cm ng
tương t. Ngay khi đó các tín hiu phn hi s được chuyn
trc tiếp đến y và được in ra giy. Đây là giá tr thu được
dc theo chiu u l khoan. T l phương đng trên bn
in
cho biết chính xác v trí nào khuyết tt hay thành vách b
lch, thu hp hay m rng.
Thiết b gm có máy phát sóng
âm, đầu dò phát và đầu dò thu, b
phn khuếch đại, máy ghi máy
nâng h.
111
Gi
Gi
á
á
o
o
tr
tr
ì
ì
nh
nh
Xây
Xây
d
d
ng
ng
C
C
u
u
V.7
V.7
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
ki
ki
m
m
tra
tra
c
c
c
c
khoan
khoan
nh
nh
i
i
H
H
ì
ì
nh
nh
5.54c
5.54c
K
K
ế
ế
t
t
qu
qu
đo
đo
theo
theo
thi
thi
ế
ế
t
t
b
b
DM 684
DM 684
112
Gi
Gi
á
á
o
o
tr
tr
ì
ì
nh
nh
Xây
Xây
d
d
ng
ng
C
C
u
u
V.7
V.7
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
ki
ki
m
m
tra
tra
c
c
c
c
khoan
khoan
nh
nh
i
i
+ Đo b dày lp cn lng: các các phương pháp đo.
++ Phương pháp đin tr:
H
H
ì
ì
nh
nh
5.55
5.55
Sơ
Sơ
đ
đ
nguyên
nguyên
đo
đo
b
b
ng
ng
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
đi
đi
n
n
tr
tr
1.
1.
Đ
Đ
u
u
đo
đo
2.
2.
B
B
khu
khu
ế
ế
ch
ch
đ
đ
i
i
3.
3.
B
B
ch
ch
ch
ch
1
2 3
V1
R x
V
2
R
1
Th chm đầu đo vào l khoan. Theo dõi s thay đổi đin áp
V
2
, khi V
2
thay đi đột ngt thì ghi li độ sâu đầu đo thi đim
đó h
1
. Tiếp tc th đu ghi s đọc V
2
độ sâu h
2
tương
ng, ... cho đến khi đầu dò không cm được na ghi độ sâu
h
3
. Độ u cc đã biết là H nên chiu dày cn lng có th nh
là: H - h
1
hoc H - h
2
hoc H - h
3
, ...
CỌC KHOAN NHỒI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CỌC KHOAN NHỒI - Người đăng: thangmaylp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CỌC KHOAN NHỒI 9 10 657