Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn
Công nghệ LTE cho mạng di
động băng rộng

Đồ án tốt nghiệp
rộng

Công nghệ LTE cho mạng di động băng

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ......................................................................................................3
DANH MỤC BẢNG BIỂU.................................................................................................6
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................................7
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ LTE.............9
1.1 Giới thiệu về công nghệ LTE....................................................................................9
1.2 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax và những triển vọng cho công nghệ
LTE................................................................................................................................10
1.2.1 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax...............................................10
1.2.2 Những triển vọng cho công nghệ LTE.............................................................13
1.3 Mục tiêu thiết kế LTE.............................................................................................15
1.3.1 Tiềm năng công nghệ.......................................................................................15
1.3.2Hiệu suất hệ thống.............................................................................................16
1.3.3 Các vấn đề liên quan đến việc triển khai.........................................................18
1.3.3.1 Độ linh hoạt phổ và việc triển khai............................................................19
1.3.4 Kiến trúc và sự dịch chuyển (migration).........................................................21
1.3.5 Quản lý tài nguyên vô tuyến............................................................................21
1.3.6 Độ phức tạp......................................................................................................22
1.3.7 Những vấn đề chung........................................................................................22
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TRONG LTE....................23
2.1Hệ thống truyền dẫn: đường xuống OFDM và đường lên SC-FDMA.....................23
2.2Hoạch định phụ thuộc kênh truyền và sự thích ứng tốc độ (Channel-dependent
scheduling and rate adaptation).....................................................................................25
2.2.1 Hoạch định đường xuống........
Luận văn
Công ngh LTE cho mng di
động băng rng
Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng 9 10 405